[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                         

                                                      


 
ปรัชญา

รักการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์
            ประชาชนตำบลนาหมื่นศรี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

            1.จัดการศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกโรงเรียนตามความต้องการและความจำเป็น
            2.พัฒนาการเรียนรู้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีคุณธรรม ความรู้ และมีทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
            3.ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
               การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และ  การศึกษาตามอัธยาศัยโดยส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
            4.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์
            1.เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและทั่วถึง
            2.ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
            3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและภูมิปัญญาให้เป็นฐานความรู้ของชุมชน
            4.ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา
            5.เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
เข้าชม : 137
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
เลขที่ 60 หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์
075-299253 โทรสาร 075-299253

tuk_itco@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05