[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                         

                                                      


 

ความรู้คู่คุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลพื้นฐานของ กศน. ตำบลนาโยงเหนือ
 
 
 
 
 
 


 

กศน. ตำบลนาโยงเหนือ
          กศน. ตำบลนาโยงเหนือ (โรงเรียนบ้านวัดกลาง) หมู่ที่  5  ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง โทรศัพท์  0840593001 โทรสาร  075 299253  
* สังกัด 
          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ประวัติความเป็นมาของ กศน. ตำบลนาโยงเหนือ 
 
        เป็นสถานศึกษา สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง
                         สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
                        สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                                   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

        กศน. ตำบลนาโยงเหนือ  ได้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546  ณ โรงเรียนบ้านวัดกลางเดิม   อาคารเรียนชั้นที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง ได้จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้
        กศน. ตำบลนาโยงเหนือ  เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ในชุมชนเป็นสถานที่เสริมสร้างถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแหล่งบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชนนั้นๆ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์

 
ความรู้คู่คุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

 
 
 
          “ คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้”

 
ข้อมูลชุมชน/สภาพทั่วไปของ กศน.ตำบลนาโยงเหนือ
 
สภาพทั่วไป
ประวัติของตำบล
          ตำบลนาโยงเหนือ ปัจจุบันมีฐานะเป็นตำบล ขึ้นอยู่กับอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางถนนสาย ตรัง – พัทลุง  ประมาณ 9 กิโลเมตร
          บ้านวัดกลาง “ในอดีตหมู่บ้านมีวัดอยู่กลางหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่า”วัดกลาง”   วัดกลางเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในอำเภอนาโยง แต่ปัจจุบันไม่มีหลักฐานร่องรอยให้คนรุ่นหลังได้เห็น เนื่องจากได้ย้ายไปสร้างวัดใหม่ คือวัดจอมไตรในปัจจุบัน แต่ชาวบ้านก็ยังคงเรียกบ้านวัดกลาง มาจนถึงปัจจุบันนี้
 
ที่ตั้ง
กศน. ตำบลนาโยงเหนือ (โรงเรียนบ้านวัดกลาง) หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
โดยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวอำเภอนาโยง  ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอนาโยง  ประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดตรังประมาณ 9 กิโลเมตร
 
ภูมิประเทศ
         ตำบลนาโยงเหนือ มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ         และสภาพอากาศร้อนชื้น
 
มีอาณาเขต
          ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ          จด ตำบลนาหมื่นศรี       อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก     จด ตำบลละมอ            อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ทิศตะวันตก      จด ตำบลนาข้าวเสีย       อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ทิศใต้              จด ตำบลนาโยงใต้         อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง
 
จำนวนหมู่บ้าน มี 7  หมู่บ้าน           กศน.ตำบลนาโยงเหนือ มีหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่
หมู่ที่ 1   วัดปากเหมือง
หมู่ที่ 2  บ้านหนองเหรียง
หมู่ที่ 3  บ้านป่ายาง
หมู่ที่ 4   บ้านป่าใส
หมู่ที่ 5  บ้านวัดกลาง
หมู่ที่ 6  บ้านนาเมร่
หมู่ที่ 7  บ้านจอมไตร
 
ประชากร
             ตำบลนาโยงเหนือ มีประชากรทั้งสิ้น 5,327  คนจำนวน ครัวเรือนทั้งหมด 1,644   ครัวเรือน  แยกเป็น ชาย 2,529   คน หญิง 2,798 คน
 
หมู่ที่
เพศชาย(คน)
เพศหญิง(คน)
รวมทั้งสิ้น(คน)
หมู่ที่ 1   วัดปากเหมือง
56
50
106
หมู่ที่ 2   -
-
-
-
หมู่ที่ 3   บ้านใส
592
648
1,240
หมู่ที่ 4  บ้านป่ายาง
492
543
1,035
หมู่ที่ 5 บ้านวัดกลาง
565
629
1,194
หมู่ที่ 6 บ้านนาเมร่
403
456
859
หมู่ที่ 7 บ้านจอมไตร
421
472
893
รวมทั้งสิ้น
5,327
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
อาชีพเกษตรกรรม
ทำสวน
เลี้ยงสัตว์ (วัว,เป็ด,ไก่)
อาชีพรับจ้าง
งานเกษตรกรรม (ทำสวน)
งานทั่วไป
หน่วยธุรกิจในเขตตำบลนาโยงเหนือ
 
ธนาคาร                               จำนวน           3        แห่ง
ร้านค้า                                 จำนวน           58     แห่ง
ปั๊มน้ำมันและก๊าช                   จำนวน           2       แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม               จำนวน          1        แห่ง
โรงสี                                   จำนวน           1         แห่ง
สถานบริการ                         จำนวน           13         แห่ง
ลานไม้ยาง                           จำนวน            2         แห่ง
อู่ซ่อมรถ                              จำนวน            5         แห่ง
สนามกีฬาไก่ชน                    จำนวน            1         แห่ง
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์                     จำนวน            2         แห่ง
 
 
 
สภาพทางสังคม
การศึกษา
 
โรงเรียนประถมศึกษา                                  2        แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา                                    1         แห่ง
โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง                               -        แห่ง
กศน. ตำบลนาโยงเหนือ                                  1          แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                     2        แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                    6        แห่ง
ห้องสมุดประชาชน                                       1      แห่ง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
วัด / สำนักสงฆ์                                              แห่ง
มัสยิด                                                     -       แห่ง
ศาลเจ้า                                                  1     แห่ง
โบสถ์                                                      -      แห่ง
 
สาธารณสุข
 
โรงพยาบาลของรัฐขนาด            -     เตียง        1       แห่ง
สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน                   -       แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน                                    -       แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                1       แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                       100     เปอร์เซ็นต์
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
สถานีตำรวจตำบล / ที่พักสายตรวจ                  3     แห่ง
ที่ทำการ อปพร.                                            แห่ง
 
 
 
 
 
 
การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
สภาพการคมนาคมทางบก
(1) ถนนลาดยาง                             จำนวน          18      สาย
                   (2) ถนนคอนกรีต                  จำนวน            5      สาย
                   (3) ถนนหินคลุก                     จำนวน                     28     สาย
                   (4) ถนนลูกรัง                      จำนวน           12     สาย
 
การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                               1        แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                                -         แห่ง
 
การไฟฟ้า
           ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ  มีจำนวนไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 7 หมู่บ้าน
                     จำนวนประชากร ที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ 2,200 ครัวเรือน 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
                      ลำน้ำ,ลำห้วย                              
                      บึง,หนอง และอื่น ๆ                      
                      คลอง                                      
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ประปาหมู่บ้านทุกครัวเรือน
                  
 
ข้อมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                                           
มวลชนจัดตั้ง
                    ลูกเสือชาวบ้าน                                    
                    อพปร.                      
                    กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ                
                    กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา                       
                    กลุ่มแม่บ้านเกษตร                          
                    กลุ่ม อสม.    
 
          ศักยภาพในตำบล
           ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การรวมกลุ่มของประชาชน
อำนวยกลุ่มทุกประเภท                       10      กลุ่ม
                    แยกประเภทกลุ่ม
กลุ่มอาชีพ                                     4        กลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์                                6        กลุ่ม
กลุ่มอื่น ๆ                                     -         กลุ่ม
 
 
จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
พื้นที่ตำบลนาโยงเหนือ   เป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม และเป็นที่เหมาะ สำหรับการทำอุตสาหกรรม
     ศูนย์การเรียนชุมชน แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ที่
ชื่อ - สกุล
สาขา
สถานที่
1.
นางพลอย   จิตรแก้ว
หมอบีบนวดคลายเส้น
35/4 ม.5 ต.นาโยงเหนือ  อ.นาโยง
2.
นายครื้น     เอียดจุ้ย
มโนราห์โบราณสมัยใหม่
63 ม.5 ต.นาโยงเหนืออ.นาโยง
3.
นายเหลือม เพชรบุญ
 หมอต่อเอ็นต่อกระดูก
ม.5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง
4.
นางละมุล   เอียดจุ้ย
ช่างร้อยลูกปัดมโนราห์
63 ม.5 ต.นาโยงเหนืออ.นาโยง
5.
นางลาด ชัยทอง
ข้าวซ้อมมือ
ม.6 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง
6.
นายประกิจ หนูแก้ว
มโนราห์โบราณ
133 ม. 3 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง
7.
นางเหิม    บุญดำ
หมอนวดแผนโบราณ
104 ม.4 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง
8.
นางกลับ นิลวงค์
หมอสะเดาะห์เคราะห์
97 ม.4 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง
9.
นายคล้อง จันสร
หมอสะดาะห์เคราะห์
เทศบาล 16 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง
10
นางเจิม ชูยัง
หมอนวดแผนโบราณ
143/1 ม.5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง
11.
นางยินดี ฤทธิฉิม
ขนมพื้นบ้าน
ศูนย์เรียนรู้ ม.5 ต.นาโยงเหนือ
 อ.นาโยง
12.
นางณัชยมล พุฒนวล
การทำขนมทองม้วน
บ้านนาเมร่ ม.6 ต.นาโยงเหนือ
 อ.นาโยง

 
๔.๒) การส่งเสริมการรู้หนังสือ
 
ที่
 
ชื่อ – สกุล
เลขที่
บัตรประจำตัวประชาชน
วัน เดือน ปี
ที่เข้าเรียนเมื่อ
ภาคเรียน
ที่คาดว่าจะจบ
หมายเหตุ
นางปราณี เกื้อนะ
๓๙๒๐๑๐๐๐๖๖๐๖๙
๑๖ เม.ย. ๕๔
๑/๕๖
 
นางวรรณา อ่อนสงค์
๓๕๗๐๗๐๐๓๖๔๘๒๐
๑๖ เม.ย. ๕๔
๑/๕๖
 
นางสุธรรม   หลักใหม่
๓๙๒๐๑๐๐๑๕๕๓๓๑
๑๖ เม.ย. ๕๔
๑/๕๖
 
 
 
 
๔๔๒ ห้องสมุดชุมชน /มุมหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน
๑) ชื่อห้องสมุดชุมชน / มุมหนังสือชุมชน
       สถานที่ตั้ง           ศูนย์สามวัยสานสายใยรัก ม.๕ ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง   จังหวัดตรัง
      ผู้รับผิดชอบ                   เจ้าหน้าที่ศูนย์สามวัยสานสายใยรัก
 
๒) ชื่อห้องสมุดชุมชน / มุมหนังสือชุมชน.
       สถานที่ตั้ง           ศาลาอเนกประสงค์ ม.๓ ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
      ผู้รับผิดชอบ                   นายเอื้อน     จันทร์ซิว
 
๓) ชื่อห้องสมุดชุมชน / มุมหนังสือชุมชน
       สถานที่ตั้ง           ๑๐๙/๑ ม.๔ ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
      ผู้รับผิดชอบ                   บ้านนายประทิพย์ จำนง
 
๔) ชื่อห้องสมุดชุมชน / มุมหนังสือชุมชน
       สถานที่ตั้ง           ๑๑๐ ม.๖ ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
      ผู้รับผิดชอบ                   นายนิคม คงชาย
 
๕) ชื่อห้องสมุดชุมชน / มุมหนังสือชุมชน
       สถานที่ตั้ง           ๒๓๙ ม.๕ ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
      ผู้รับผิดชอบ                   นางยินดี   ฤทธิฉิม
 
๔.๔.๓ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
      ๑) ชื่อ     กลุ่มเต้าเจี้ยว                 สถานที่ตั้ง กลุ่มเต้าเจี้ยว ม.๕ ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
      ๒) ชื่อ     กลุ่มขนมไทยพื้นบ้าน       สถานที่ตั้ง... ๒๓๙ ม.๕ ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง.
      ๓) ชื่อ      แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถานที่ตั้ง ๒๓๐ ม.๖ ต.นาโยงเหนือ  อ.นาโยง   จ.ตรัง
      ๔) ชื่อ     การทำข้าวซ้อมมือ          สถานที่ตั้ง   ๑๗๖ ม.๖ ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
      ๕) ชื่อ      การทำขนมทองม้วน       สถานที่ตั้ง   ๒๓๕ ม.๖ ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
      ๖) ชื่อ     แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถานที่ตั้ง ๒๕๓ ม.๖ ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
 
 
๕.๑ อาสาสมัคร กศน. จำนวน .......๑๐................คน     ได้แก่
            ๑) ชื่อ ......นางเพ็ญศรี   รักบ้าน.....................กิจกรรมที่ปฏิบัติประชาสัมพันธ์งาน กศน..............
            ๒) ชื่อ ......นางสาวเจนจิรา   สมาธิ..................กิจกรรมที่ปฏิบัติประชาสัมพันธ์งาน กศน.......
            ๓) ชื่อ ......นางสาวนิภาวรรณ   ทองเพิ่ม.........กิจกรรมที่ปฏิบัติประชาสัมพันธ์งาน กศน.......
            ๔) ชื่อ ......นางสาวสุทธิมา    นิลละออ.............กิจกรรมที่ปฏิบัติประชาสัมพันธ์งาน กศน.......
            ๕) ชื่อ ......นางวรรณี สุวรรณมณี.....................กิจกรรมที่ปฏิบัติประชาสัมพันธ์งาน กศน.......
            ๖) ชื่อ ......นายเอื้อน   จันทร์ซิว........................กิจกรรมที่ปฏิบัติประชาสัมพันธ์งาน กศน.......
            ๗) ชื่อ ......นางเพรียงใจ ชุมนาค......................กิจกรรมที่ปฏิบัติประชาสัมพันธ์งาน กศน.......
           ๘) ชื่อ ......นางพิมลนาฎ   เสนี............................กิจกรรมที่ปฏิบัติประชาสัมพันธ์งาน กศน.......
           ๙) ชื่อ ......นางสุพิศ   ปราบโรค..........................กิจกรรมที่ปฏิบัติประชาสัมพันธ์งาน กศน.......
         ๑๐) ชื่อ ......นายนิคม คงชาย...............................กิจกรรมที่ปฏิบัติประชาสัมพันธ์งาน กศน.......
 
 
๕.๒ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จำนวน........๑๐................คน   ได้แก่
            ๑) ชื่อ ......นางเพ็ญศรี   รักบ้าน.....................กิจกรรมที่ปฏิบัติ.......แนะนำหนังสือ..............
            ๒) ชื่อ ......นางสาวเจนจิรา   นาศรี..................กิจกรรมที่ปฏิบัติ......รณรงค์ชักชวนคนให้อ่าน
                 หนังสือ..
            ๓) ชื่อ ......นางสาวนิภาวรรณ   ทองเพิ่ม..........กิจกรรมที่ปฏิบัติ.....รับบริจาคหนังสือ………………
            ๔) ชื่อ ......นางสาวสุทธิมา    นิลละออ.............กิจกรรมที่ปฏิบัติ ....ประชาสัมพันธ์งาน กศน.......
            ๕) ชื่อ ......นางวรรณี สุวรรณมณี....................กิจกรรมที่ปฏิบัติ.......ประชาสัมพันธ์งาน กศน.......
            ๖) ชื่อ ......นายเอื้อน   จันทร์ซิว.......................กิจกรรมที่ปฏิบัติ......ประชาสัมพันธ์การอ่านหนังสือ
            ๗) ชื่อ ......นางเพรียงใจ ชุมนาค......................กิจกรรมที่ปฏิบัติ......ประชาสัมพันธ์การอ่าน.......
            ๘) ชื่อ ......นางพิมลนาฎ   เสนี.........................กิจกรรมที่ปฏิบัติ.......ประชาสัมพันธ์งานการอ่าน
            ๙) ชื่อ ......นางสุพิศ   ปราบโรค.......................กิจกรรมที่ปฏิบัติ.......ประชาสัมพันธ์การอ่าน.......
          ๑๐) ชื่อ ......นายนิคม คงชาย.............................กิจกรรมที่ปฏิบัติ......ประชาสัมพันธ์การอ่าน.......
 


เข้าชม : 1659
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
เลขที่ 60 หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์
075-299253 โทรสาร 075-299253

tuk_itco@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05