[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
เลขหนังสือส่ง พฤษภาคม 2563
โดย : นุชนาฏ   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563   


ที่ ศธ 0210.3008/222 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12,350 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง

เข้าชม : 68


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:02:54
ที่ ศธ 0210.3008/223 ลงวันที่ 5 ฑฤษภาคม 2563
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.24.115.124


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:06:08
ที่ ศธ 0210.3008/224 ลงวันที่ 5 ฑฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,500 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.24.115.124


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:37:48
ที่ ศธ 0210.3008/225 ลงวันที่ 12 ฑฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่านสพ. เมย. จำนวน 300 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/226 ลงวันที่ 12 ฑฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่านสพ. เมย. จำนวน 725 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.24.122.187


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:07:41
ที่ ศธ 0210.3008/227 ลงวันที่ 12 ฑฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจ้างเขียนป้ายบอกทาง จำนวน 7600 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 125.24.122.187


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:05:31
ที่ ศธ 0210.3008/228 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปาห้องสมุด มีค.63 จำนวน 192.60 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/229 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปาห้องสมุด เมย.63จำนวน 192.60 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/230 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา กศน มีค.63 จำนวน 192.60 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/231ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา กศน เมย.63 จำนวน 192.60 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/232 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา กศน พค.63 จำนวน 187.79 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.24.123.221


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:11:40
ที่ ศธ 0210.3008/233 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ห้องสมุด เมย.63 จำนวน 101.65 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/234 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าInternet ห้องสมุด เมย.63 จำนวน 1,059.30 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/235 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์กศน เมย.63 จำนวน 107 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.24.123.221


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 23:08:19
ที่ ศธ 0210.3008/236 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกถอนเงินหลักประกันสัญญา
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.143.132


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:47:33
ที่ ศธ 0210.3008/237 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า กศน.ตำบลเมย.63 จำนวน 148.69 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/238 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า ห้องสมุดเมย.63 จำนวน 1,632.22 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/239 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้ากศน.สิเกาเมย.63จำนวน 2,164.01 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 180.180.231.93


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:37:29
ที่ ศธ 0210.3008/240 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัตืโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 3-4

เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/241 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัตืโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ ไตรมาส 3-4เ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : จุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 10
ศุกร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:39:03
ที่ ศธ 0210.3008/242 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุการเกษตรหสม.จำนวน 1,590 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.64.199


ความคิดเห็นที่ 11
ศุกร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:49:37
ที่ ศธ 0210.3008/243 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุโฆษณา.จำนวน 4,730 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.64.199


ความคิดเห็นที่ 12
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 20:00:46
ที่ ศธ 0210.3008/244 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือก/สอบแข่งขันฯ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 101.108.227.58


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:43:56
ที่ ศธ 0210.3008/245 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจ้างตัดต้นไม้ จำนวน 300 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/246 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,300 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.24.119.182


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:09:22
ที่ ศธ 0210.3008/247 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 21,200 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/248 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือและสื่อส่งเสริมการอ่านหสม. จำนวน 15,000 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 125.24.119.182


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:04:04
ที่ ศธ 0210.3008/249 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือและสื่อส่งเสริมการอ่านหสม. จำนวน 20,000 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.172.80


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:48:41
ที่ ศธ 0210.3008/250 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา หสม.พค.63 จำนวน 187.79 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/251 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคา จำนวน 5,000 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 180.180.228.137


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:59:26
ที่ ศธ 0210.3008/252 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4,200 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/253 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณจัดซื้อสื่อกศน.ตำบล จำนวน 10,000 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/254 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากศ จำนวน 4,900 บ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 1.10.167.146


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:47:29
ที่ ศธ 0210.3008/255 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :