[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
เลขหนังสือส่ง ธันวาคม 2562
โดย : นุชนาฏ   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562   


ศธ0210.3008/753 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าจ้างตัดหญ้า พย.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เข้าชม : 158


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:15:28
ศธ0210.3008/756 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าน้ำประปา ห้องสมุด กย.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/757 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าน้ำประปา ห้องสมุด ตค.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/758 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าน้ำประปา ห้องสมุด พย.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/759 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าไฟฟ้ากศน.บ่อหิน กย.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/760 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ ((ค่าไฟฟ้ากศน.บ่อหิน ตค.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/761 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าน้ำประปา กศน.สิเกา กย.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/762 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าน้ำประปา กศน.สิเกา ตค.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/763 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าน้ำประปา กศน.สิเกา พย.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/764 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาฯ
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.24.125.140


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:02:43
ศธ0210.3008/754 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด ตค.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/755 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าโทรศัพท์ ห้องสมุด ตค.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.24.125.140


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:56:35
ศธ0210.3008/765 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าตอบแทนนอกเวลา พย.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.248.118


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 06:27:42
ศธ0210.3008/766 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ,นักศึกษา กศน.) ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง


ศธ0210.3008/767 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เรื่อง ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. เรื่อง “พัฒนาทักษะการเขียนข่าวเล่างาน กศน.”
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.47.70


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:04:38
ศธ0210.3008/768 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เรื่อง ส่งแผนพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันค์ ศรีราม    ไอพี : 61.19.71.197


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:09:09
ศธ0210.3008/769 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ )
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 113.53.169.23


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:47:25
ศธ0210.3008/770 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าหนังสือและสื่อห้องสมุด )
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.24.127.48


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:28:25
ศธ0210.3008/771 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.24.127.48


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:25:52
ศธ0210.3008/772 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุด )
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/773 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าวารสารห้องสมุด )
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/774 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าไฟฟ้า กศน.สิเกา พย. )
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/775 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าไฟฟ้า ห้องสมุด พย. )
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/776 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าไฟฟ้า กศน.ตำบล พย. )
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 1.0.195.213


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:09:02
ธ0210.3008/777 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562
เรื่อง ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวิชาบังคับ 2/62
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 11
ศุกร์ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:53:02
ศธ0210.3008/778 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ โครงการแข่งขันกีฬาฯ (พัฒนาผู้เรียน)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/779 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬาฯ (จัดการเรียนการสอน)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.174.186.158


ความคิดเห็นที่ 12
ศุกร์ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:40:36
ศธ0210.3008/780 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562
เรื่อง การพานักศึกษาไปนอกสถานที่
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:30:42
ศธ0210.3008/781 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอสิเกาฯ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:53:27
ธ0210.3008/782 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562
เรื่อง แบบขออนุญาติจัดตั้งกลุ่ม วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 15
จันทร์ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:50:07
0210.3008/783 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562
เรื่องขอส่งรายงานโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
รียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวนำ้ฝน ศรีคง    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:20:21
ศธ 0210.3008/784 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562
เรื่อง ส่งแบบขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2563
รียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 17
อังคาร ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:21:06
ศธ 0210.3008/785 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562
เรื่อง การจัดโครงการรายงานผลเชิงรุกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 18
พุธ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:24:20
ศธ 0210.3008/78ุ6 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เรียน นายก อบต. ตำบลบ่อหิน
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.249.23


ความคิดเห็นที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:31:26
ศธ 0210.3008/787 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมรายได้สถานศึกษา ตาม บย.1/63 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : จุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 113.53.162.43


ความคิดเห็นที่ 20
ศุกร์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:13:49
ศธ0210.3008/788 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าอินเทอร์เน็ต พย. )
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/789 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าโทรศัพท์ห้องสมุด พย. )
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.174.67.83


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:32:11
ศธ0210.3008/790 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562
เรื่อง ส่งแบบสำรวจข้อมูลเด็กเร่ร่อน
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/ว.791 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญและของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เรียน ร้านนาเมืองเพชรโฆษณา/ผู้จัดการบริษัทไทยเทคฯ/ร้านมิตรสาส์น/บริษัทคอมพิวเตอร์ทูเดย์/ร้านจ๋อยช๊อบ/ร้านนำวิทยา/ผู้จัดการโลตัส สาขาสิเกา/ผู้จัดการเซเว่น สาขาสิเกา/
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:47:45
ศธ0210.3008/ว.792 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขอขอบคุณสนับสนุนของขวัญและของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เรียน ร้านนาเมืองเพชรโฆษณา/ผู้จัดการบริษัทไทยเทคฯ/ร้านมิตรสาส์น/บริษัทคอมพิวเตอร์ทูเดย์/ร้านจ๋อยช๊อบ/ร้านนำวิทยา/ผู้จัดการโลตัส สาขาสิเกา/ผู้จัดการเซเว่น สาขาสิเกา/
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:39:04
ศธ 0210.3008/793 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
เรื่อง แบบฟอร์มรายละเอียดหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : จุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.174.187.165


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:00:25
ศธ 0210.3008/794 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563ค่าชุดกีฬา จำนวน 2,100 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.252.101


ความคิดเห็นที่ 25
อังคาร ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:12:53
ศธ 0210.3008/795 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563
(ค่าน้ำประปาห้องสมุด ธค.62จำนวน 192.60 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง

ศธ 0210.3008/79ุ6 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563
(ค่าน้ำประปากศน. ธค.62จำนวน 192.60 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.252.101


ความคิดเห็นที่ 26
อังคาร ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:20:31
ศธ 0210.3008/797 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าตอบแทนนอกเวลา ธค.
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.252.101


ความคิดเห็นที่ 27
อังคาร ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:18:02
ศธ 0210.3008/798 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2563 ค่าจ้างตัดหญ้า ธค.
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 101.108.229.88


ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:52:41
ศธ 0210.3008/799 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ 2563 กีฬากศน.อันดามันเกมส์ จังหวัดระนอง
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 124.122.39.177


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:57:10
ศธ 0210.3008/800 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ 2563 ไปราชการโครงการแข่งขันกีฬากศน.อันดามันเกมส์ จังหวัดระนอง
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 124.122.39.177


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:54:15
ธ 0210.3008/801 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
เรื่อง จำนวนแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 14:43:52
ธ 0210.3008/802 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-NET
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 15:16:57
ที่ศธ 0210.3008/803 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิการศึกษา (นางสาวฉันทนา วงค์พินิจ)
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 33
ศุกร์ ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09:16:59
ที่ศธ 0210.3008/804 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
เรื่องส่งรายงานการเรียนการสอนครู กศน.ตำบล
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 61.19.71.197


ความคิดเห็นที่ 34
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 14:16:34
ที่ศธ 0210.3008/005 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563
เรื่อง ขอส่งอนุมติโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : จุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 1.10.147.27

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :