[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
เลขหนังสือส่ง กันยายน 2562
โดย : นุชนาฏ   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2562   


ที่ ศธ 0210.3008/674 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ กย.62 จำนวน 8,661 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เข้าชม : 156


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 16:40:39
ที่ ศธ 0210.3008/675 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  


โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.251.180


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08:38:52
ที่ ศธ 0210.3008/676 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562
เรื่อง ส่งส่งสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.46.59


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09:22:19
0210.3008/677 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562
เรื่อง ส่งใบสมัครการเข้าร่วมจัดตั้งศูนย์การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : น้ำฝน ศรีคง    ไอพี : 122.155.46.59


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 11:57:32
0210.3008/678 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ(ค่าโทรศัพท์) กศน.อำเภอสิเกา มีค.180.83
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.71.97


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 12:59:28

0210.3008/679 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ(ค่าไฟฟ้า)กศน.อำเภอสิเกา สค.1637.27
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

0210.3008/680 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ(ค่าไฟฟ้า)ห้องสมุด สค.2438.27
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.71.97


ความคิดเห็นที่ 6
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 16:20:54
0210.3008/681 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ(ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 4,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
0210.3008/682 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ(ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.71.97


ความคิดเห็นที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 16:57:58
0210.3008/683 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ (ค่าติดตามและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส) จำนวน 4,030 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 8
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 11:59:06
0210.3008/683 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ(ค่าไฟฟ้า)กศน.อำเภอสิเกา สค.166.70
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

0210.3008/684 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ(ค่าโทรศัพท์)กศน.อำเภอสิเกา มีค.139.10
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.76.114


ความคิดเห็นที่ 9
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 12:04:18
210.3008/685 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562
เรื่อง ส่งแบบรายงานการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. ปี 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 10
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:32:28
210.3008/686 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 3-4
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.15.149


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 10:30:01
210.3008/687 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562
เรื่อง ขอความอนุเคาระห์ใช้สถานที่ดำเนินการสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 10:32:42
210.3008/688 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562
เรื่อง ขอความอนุเคาะห์บุคลากร
เรียน ผู้กำกับการ สภ. อำเภอสิเกา
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 11:06:52
0210.3008/689 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ(โครงการพัฒนาบุคลากร) 23640.-
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.249.231


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 11:32:48
0210.3008/690 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวัสดุ 3,000-
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.249.231


ความคิดเห็นที่ 15
จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13:09:39
0210.3008/691 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ(ค่าอินเทอร์เน็ต)ห้องสมุด สค.1059.30
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.249.231


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13:13:59
0210.3008/692 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ(โครงการติว n-net) 7190.-
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 1.0.154.80


ความคิดเห็นที่ 17
อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 14:26:00
0210.3008/693 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ(เดินทางไปราชการ เข็มเชิดชูเกียรติ 8661.-
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 18
อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 22:36:33
0210.3008/694 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562
เรื่อง ขอเบิกถอนเงินประกันสัญญา 3680.35.-
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 1.0.137.31


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 16:34:41
ที่ ศธ0210.3008/695. ลงวันที่18กันยายน2562
เรื่อง. ส่งการเลือนขั้นเงินเดือนของบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 182.232.180.147


ความคิดเห็นที่ 20
พุธ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 16:36:42
ที่ศธ0210.3008/696. ลงวันาี่18 กันยายน2562
เรื่อง ส่งการเลือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู
ถึง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 182.232.180.147


ความคิดเห็นที่ 21
พุธ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 16:39:42
ที่ ศธ0210.3008/697. ลงวันที่18 กันยายน2562
เรื่อง ส่งการเลือนขั้นเงินเดือนของพนักงานราชการ
ถึง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 182.232.180.147


ความคิดเห็นที่ 22
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 17:11:04
ที่ ศธ0210.3008/698 ลงวันที่19 กันยายน2562
เรื่อง การรับสื่อคูปองการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 4 จังหวัดตรัง


โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.73.115


ความคิดเห็นที่ 23
ศุกร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09:18:33
ที่ ศธ0210.3008/699 ลงวันที่19 กันยายน2562
เรื่อง ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว พ.ศ. 2562
เรียน ผอ.สนง. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวน้ำฝน ศรีคง    ไอพี : 182.232.206.153


ความคิดเห็นที่ 24
ศุกร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 14:35:54
ที่ ศธ0210.3008/670 ลงวันที่19 กันยายน2562
เรื่อง ขอส่งแบบตอบรับชุดการแสดง
เรียน ผอ.สนง. จังหวัดตรัง
โดย : จุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.146.135


ความคิดเห็นที่ 25
จันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13:55:29
0210.3008/701 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณดำเนินการสอบปลายภาค 28460.-
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.137.250


ความคิดเห็นที่ 26
พุธ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 10:06:32
0210.3008/702 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 1059.30-
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.175.61.176


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13:10:23
0210.3008/703 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562
เรื่อง ส่งข้อมูลเข้าสอบ-ขาดสอบ-
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 28
พุธ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 17:06:26
พุธ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
0210.3008/704 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562
เรื่อง ส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจกระดาษตำตอบ ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 29
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 07:04:18
0210.3008/705 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมและแก้ๆขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวน้ำฝน ศรีคง    ไอพี : 171.6.232.115


ความคิดเห็นที่ 30
จันทร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 12:27:20
ที่ ศธ0210.3008/706 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
เรื่อง ส่งรายงานผลการมีการใช้ Internet หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 1.20.97.21

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :