[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
เลขหนังสือส่ง สิงหาคม 2562
โดย : นุชนาฏ   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562   


ที่ ศธ 0210.3008/629 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าน้ำประปา ห้องสมุด กค. )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เข้าชม : 155


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:42:25
ที่ ศธ 0210.3008/630 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าจ้างทำไวนิลเฉลิมพระเกียรติฯ )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.24.114.79


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:43:43
ที่ ศธ 0210.3008/631 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
เรื่อง การรายงานวันลาฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.24.114.79


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:04:49
ที่ ศธ 0210.3008/632 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอสนับสนุนวัสดุฝึก โครงการอบรมยุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
เรียน ผู้อำนวยการสำนัสำนักงานยุวกาชาด
โดย : จุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 4
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:01:38
ที่ ศธ 0210.3008/633 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจ้างทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ (7,000 บาท ร้านเสริมศักดิ์)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.24.45


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:06:23

ที่ ศธ 0210.3008/634 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการบริจาคโลหิต 3666 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.24.45


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:20:55
ที่ ศธ 0210.3008/635 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการTOBENIMBERONE จำนวน 5066 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.24.45


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:32:25
ที่ ศธ 0210.3008/63ุ6 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ โครงการกาชาด จำนวน 16,560 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.24.45


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:55:21
ที่ ศธ0210.3008/637 ลงวันที่ 8. สิงหาคม 2562
เรื่อง รายงานผลการดำเนินตามกรอบจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกศน. จังหวัดตรัง
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 125.25.82.193


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:46:53
ที่ ศธ 0210.3008/638 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุบ.หนอนหนังสือ จำนวน 33,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.64.180


ความคิดเห็นที่ 10
ศุกร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:35:07
ที่ ศธ 0210.3008/639 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุงานบ้าน จำนวน 780 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/640 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 2,579 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.187.167


ความคิดเห็นที่ 11
อังคาร ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:26:23
ที่ ศธ 0210.3008/641 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ โครงการกาชาด จำนวน 57,005 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.66.120


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:56:08
ที่ ศธ 0210.3008/642 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร โครงการอบรมอาสายุวกาชาด
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : จุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.170.21


ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:57:27
ที่ ศธ 0210.3008/643 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ โครงการค่าย กสน.ติว N-NET จำนวน 7,190 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.170.21


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:55:25
ที่ ศธ 0210.3008/644 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.140.154


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:04:38
ที่ ศธ 0210.3008/645 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 40,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.140.154


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:57:19
ที่ ศธ 0210.3008/646 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
เรื่อง ส่งแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.184.150


ความคิดเห็นที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:05:50
ที่ ศธ 0210.3008/650 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562
เรื่อง ส่งทะเบียนควบคุมการจ่ายคูปอง นศ.พิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/651 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.156.43


ความคิดเห็นที่ 18
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:47:10
ที่ ศธ 0210.3008/652 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562
เรื่อง คืนเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ครูสอนผู้พิการ ภาคเรียนที่ 1/2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.156.43


ความคิดเห็นที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:38:54
ที่ ศธ 0210.3008/653 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562
เรื่อง ส่งคำของบประมาณ ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/654 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าอินเทอร์เน็ต หสม. จำนวน 1,059.30 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/655 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ กศน. จำนวน 139.10 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/656 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ ห้องสมุด. จำนวน 139.10 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.156.43


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:35:00
ที่ ศธ 0210.3008/657 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:39:20
ที่ ศธ 0210.3008/658 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ หลักสูตร 2551 จำนวน 73607 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.155.238


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:41:05
ที่ ศธ 0210.3008/659 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุสำนักงานนศ.พิการ จำนวน 1500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.155.238


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:05:45
ที่ ศธ 0210.3008/660 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่ารักษาพยาบาล
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.69.199


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:03:46
ที่ ศธ 0210.3008/661 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 43500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 1.0.154.29


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:38:42
ที่ ศธ 0210.3008/662 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
เรื่องส่งการของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 26
พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:24:25
ที่ ศธ 0210.3008/663 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 4,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.11.200


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:36:33
ที่ ศธ 0210.3008/664 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ไปราชการ องอนันต์ จำนวน 4,360 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.11.200


ความคิดเห็นที่ 28
พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:23:55
ที่ ศธ 0210.3008/665 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.11.200


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 00:03:45
ที่ ศธ 0210.3008/666 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
เรื่อง ส่งแบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.47.170


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:11:37
ที่ ศธ 0210.3008/667 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เลขที่ บย.108/62 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : จุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.175.132.199


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:12:59
ที่ ศธ 0210.3008/668 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เลขที่ บย.107/62 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : จุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.175.132.199


ความคิดเห็นที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:50:13

ที่ ศธ 0210.3008/669 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562
เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.251.141


ความคิดเห็นที่ 33
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:53:40
ที่ ศธ 0210.3008/670 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ โครงการพัมนาบุคลากร จำนวน 23,640 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.251.141


ความคิดเห็นที่ 34
ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 05:52:43
ที่ ศธ 0210.3008/671 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ค่าดำเนินการสอบ 1/62 จำนวน 28,4ุ60 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.27.130


ความคิดเห็นที่ 35
ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:47:53
ที่ ศธ 0210.3008/672 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา กศน.สค.62 จำนวน 192.60 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/673 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา ห้องสมุด.สค.62 จำนวน 192.60 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.174.67.16


ความคิดเห็นที่ 36
ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:41:26
ที่ ศธ 0210.3008/674 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ ค กย.62 จำนวน 8,661 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.174.67.16

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :