[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
เลขหนังสือส่ง กรกฎาคม 2562
โดย : นุชนาฏ   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562   


ที่ ศธ 0210.3008/543 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
ค่าจัดซื้อหนังสือ กศน.ตำบลบ่อหิน 10,000.- บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เข้าชม : 153


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:51:45
ที่ ศธ 0210.3008/544 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
เรื่อง การรายงานวันลาและการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ   ปีงบประมาณ 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.174.67.48


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:28:23

ที่ ศธ 0210.3008/545 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 113.53.219.158


ความคิดเห็นที่ 3
ศุกร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:38:55
ที่ ศธ 0210.3008/546 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
เรื่อง รายงานจำนวนแบบทดสอบฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.9.173


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:37:42
ที่ ศธ 0210.3008/547 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ (ค่านสพ.มิย.ห้องสมุด )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/548 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ (ค่าวารสาร.มิย.ห้องสมุด )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/549 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ (ค่าวัสดุศฝช.เชือกป่าน ต.ไม้ฝาด) )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/550 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ (ค่าวัสดุศฝช.กระเบื้อง ไม้ฝาด/บ่อหิน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.162.218


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:09:27
ที่ ศธ 0210.3008/551 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าวัสดุและค่าตอบแทน การทำไม้กวาดจิ๋วต.กะลาเส)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/552 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าวัสดุและค่าตอบแทน การถักหมวกด้วยเชือกร่ม ต.กะลาเส)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/553 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าวัสดุและค่าตอบแทน การทำนำ้มันมะพร้าว ต.นาเมืองเพชร)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/554 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าวัสดุและค่าตอบแทน การทำเฟอร์นิเจอร์จิ๋ว ต.บ่อหิน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/555 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าวัสดุและค่าตอบแทน การทำเหล็กดัด ต.นาเมืองเพชร)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.162.218


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 02:32:38
ที่ ศธ 0210.3008/55ุ6 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าไฟฟ้า กศน.ตำบลบ่อหิน มิย)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/55ุ7 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าไฟฟ้า กศน.สิเกา มิย)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/55ุ8 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าไฟฟ้า ห้องสมุด มิย)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/55ุ9 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าไโทรศัพท์ กศน.สิเกา พค)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.149.197


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:22:59
ที่ ศธ 0210.3008/560 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าวัสดุขนมไทย ต.นาเมืองเพชร/กะลาเส)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.149.197


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:25:34
ที่ ศธ 0210.3008/561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนวิทยากรการทำผ้าบาติก ต.ไม้ฝาด)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.149.197


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:30:54
ที่ ศธ 0210.3008/562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนวิทยากร การทำขนมไทย ต.ไนาเมืองเพชร)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.149.197


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:57:37
ที่ ศธ 0210.3008/563 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่า นสพ.ห้องสมุด กค )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/564 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่า นสพ.ห้องสมุด สค )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/565 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่า นสพ.ห้องสมุด กย )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/566 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่า จ้างสติกเกอร์ห้องสมุด )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/567 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่า วัสดุงานบ้านงานครัว)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 113.53.160.171


ความคิดเห็นที่ 11
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:44:07
ที่ ศธ 0210.3008/568 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าวัสดุและค่าตอบแทนวิทยากร การถักกระเป๋าเชือกร่ม ต.บ่อหิน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/569 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าวัสดุและค่าตอบแทนวิทยากร กาทำผ้ามัดย้อม ต.บ่อหิน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/570 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนวิทยากร ขนมไทย ต.กะลาเส)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/571 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าวัสดุและค่าตอบแทนวิทยากร การเพ้นท์หมวก ต.บ่อหิน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/572 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่า วารสาร.ห้องสมุด กค )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/573ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่า วารสาร.ห้องสมุด สค )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/574 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่า วารสาร.ห้องสมุด กย )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 1.1.158.169


ความคิดเห็นที่ 12
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:34:15
ที่ ศธ 0210.3008/575 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่า นสพ.กศน.ตำบล มิย )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/576 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่า นสพ.กศน.ตำบล กค )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/577 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่า นสพ.กศน.ตำบล สค )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/578 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่า นสพ.กศน.ตำบล กย)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/579 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณฯ
(โครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/580 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนและค่าวัสดุ การแปรรูปฯน้ำผึ้ง ต.เขาไม้แก้ว )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/581 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนและค่าวัสดุ การนวดน้ำมันสมุนไพร ต.เขาไม้แก้ว )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/582 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนและค่าวัสดุ การถักผ้าสไบ ต.กะลาเส )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/583 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนและค่าวัสดุ ช่างกระจกฯ ต.กะลาเส )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/584 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนและค่าวัสดุ อบรมสุขภาพ ต.กะลาเส )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.24.117.168


ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 23:13:25
ที่ ศธ 0210.3008/585 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนและค่าวัสดุ ขนมไทย ต.ไม้ฝาด )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/586 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนและค่าวัสดุ การทำพรมเช็ดเท้า ต.ไม้ฝาด )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/587 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนและค่าวัสดุ กระเป๋าจากเชือกพลาสติก ต.ไม้ฝาด )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.24.117.168


ความคิดเห็นที่ 14
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 23:34:40
ที่ ศธ 0210.3008/588 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนวิทยากร การปูกระเบื้อง ต.บ่อหิน )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.24.117.168


ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:49:00
ที่ ศธ 0210.3008/589 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ล้างเงินยืม งปม. โครงการลูกเสือ 30535 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย    ไอพี : 118.173.30.150


ความคิดเห็นที่ 16
ศุกร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 22:23:51
ที่ ศธ 0210.3008/590 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าวัสดุและค่าตอบแทนวิทยากร การทำผ้ามัดย้อม ต.ไม้ฝาด )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/591 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุ การแปรรูปขนมพอง ต.เขาไม้แก้ว )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/592 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าวัสดุ ทักษะชีวิต ต.เขาไม้แก้ว )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/593 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุ ช่างซ่อมแซมเสื้อผ้า ต.เขาไม้แก้ว )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/594 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุ การถักโครเชต์ ต.เขาไม้แก้ว )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/595 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนวิทยากร การเลี้ยงผึ้งโพรง ต.เขาไม้แก้ว )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/596 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนวิทยากร การทำผลิตภัณฑ์เศษไม้ ต.เขาไม้แก้ว )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/597 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุ การทำกระเป๋าเชือกพลาสติก ต.บ่อหิน )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/598 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุ ช่างเชื่อม ต.บ่อหิน )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/599 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุ ทักษะชีวิต ต.บ่อหิน )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/600 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุ การอบรมคอมพิวเตอร์ ต.บ่อหิน )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/601 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุ กระเป๋าทำมือ ต.ไม้ฝาด )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/602 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนวิทยากร เชือกป่านมหัศจรรย์ ต.ไม้ฝาด )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/603 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุ สตอเบอรี่โยเกิร์ต ต.ไม้ฝาด )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/604 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุ ช่างปุกระเบื้อง ต.ไม้ฝาด )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/605 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุ ทักษะชีวิต ต.ไม้ฝาด )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 113.53.217.60


ความคิดเห็นที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:37:02
ที่ ศธ 0210.3008/606 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุเคราะห์ขอใช่สถานที่สอบเอ็นน็ต
(โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ )
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 18
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:40:28
ที่ ศธ 0210.3008/607 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรประจำสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ )
เรียน ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสิเกา
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 19
ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:31:56
ที่ ศธ 0210.3008/608 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เรื่อง การส่งรายงาน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 49.0.94.19


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:10:00
ที่ ศธ 0210.3008/609 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอล้างเงินรายได้สถานศึกษา(โครงการยาเสพติด)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/610 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอล้างเงินยืมประมาณ(โครงการสังคมชุมชน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวน้ำฝน ศรีคง    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:12:35
ที่ ศธ 0210.3008/611 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเชฺิญวิทยากร (โครงการศฝ.กลุ่มสนใจมัดย้อม)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:20:46
ที่ ศธ 0210.3008/612 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/613 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าสาธารณูปโภค-ค่าโทรศัพท์ กศน.สิเกา มิย.62 )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/614 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ
(ค่าสาธารณูปโภค-ค่าอินเทอร์เน็ตห้องสมุด มิย.62 )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/615 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าสาธารณูปโภค-ค่าโทรศัพท์ห้องสมุด มิย.62 )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.172.154


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:58:11
ที่ ศธ 0210.3008/616 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าเดินทางไปราชการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ กทม. )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.25.61.202


ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:52:34
ที่ ศธ 0210.3008/617 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:04:23
ที่ ศธ 0210.3008/618 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ(ไปราชการนครปฐม)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวน้ำฝน ศรีคง    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 26
พุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 22:09:01
ที่ ศธ 0210.3008/619 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าวัสดุ การทำผ้ามัดย้อม ต.กะลาเส )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.177.147


ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:31:31
ที่ ศธ 0210.3008/620 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.179.60


ความคิดเห็นที่ 28
ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:25:40
ที่ ศธ 0210.3008/621 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ส่งต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 29
อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:47:34
ที่ ศธ 0210.3008/622 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ส่งแผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:05:30
ที่ ศธ 0210.3008/623 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
เรื่อง ฝากเงินประกันสัญญา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.251.30


ความคิดเห็นที่ 31
อาทิตย์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 22:04:07
ที่ ศธ 0210.3008/624 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/625 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าไฟฟ้า กศน.บ่อหิน กค. )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/626 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าไฟฟ้า กศน.สิเกา กค. )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง


ที่ ศธ 0210.3008/627ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าไฟฟ้า กศน.ห้องสมุด กค. )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/628 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าน้ำประปา กศน.สิเกา กค. )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/629 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณฯ
(ค่าน้ำประปา ห้องสมุด กค. )
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.167.53

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :