[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
หนังสือ กรกฎาคม 2559
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559   


หนังสือ กรกฎาคม 2559

เข้าชม : 303


ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 13:39:06
ที่ ศธ 0210.3008/406
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
เรื่อง นิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/407
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนคนดีเพื่อศักดิ์ศรีคนสิเกา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/408
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
เรื่อง รายงานการสำรวจรายชื่อข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมการพัฒนาฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:40:12
ที่ ศธ 0210.3008/409
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วม “โครงการอบรมเยาวชนคนดี...เพื่อศักดิ์ศรีคนสิเกา”
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
โดย : นางสาวน้ำฝน ศรีคง    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 3
พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:00:39
ที่ ศธ 0210.3008/410
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
เรียน นายอำเภอสิเกา

ที่ ศธ 0210.3008/411
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
เรียน สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ


โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 4
พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:15:44
ที่ ศธ 0210.3008/412 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
เรื่อง รายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/413 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 02:22:15
ที่ ศธ 0210.3008/414 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : งานธุรการ    ไอพี : 1.46.5.130


ความคิดเห็นที่ 6
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 04:57:39
ที่ ศธ 0210.3008/415 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559(เดินทางไปราชการ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธุรการ    ไอพี : 1.46.41.235


ความคิดเห็นที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 05:20:04
ที่ ศธ 0210.3008/416 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.35.67


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 05:43:05
ที่ ศธ 0210.3008/417 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วิทยากรครู ค)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.35.67


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 23:57:53
ที่ ศธ 0210.3008/418 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
เรื่อง เบิกจ่ายงบประมาณค่าไฟฟ้า
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธุรการ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 10
เสาร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:45:27
ที่ ศธ 0210.3008/419 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-NET
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/420 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าสื่อวัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน 4,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/421 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าหนังสือพิมพ์สำหรับตำบล
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 11
เสาร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:57:31
ที่ ศธ 0210.3008/422 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม
ห้องสมุดประชาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/423 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุดประชาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/424 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวารสารห้องสมุดประชาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 12
เสาร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:26:19
ที่ ศธ 0210.3008/425 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาหน่วยงานย่อย ประจำเดือน มิถุนายน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:47:01
ที่ ศธ 0210.3008/426 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองช่าง
เรียน นากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
โดย : นางสาวน้ำฝน ศรีคง    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 14
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:33:56
ที่ ศธ 0210.3008/427
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิธีการสร้างสื่อการสอนดิจิตตอล สำหรับครูผู้สอคนพิการ สำนักงาน กศน. ระยะที่ 1 รุ่นที่ 4
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/428
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูอาสาฯ/ ครู กศน.ตำบล/ ครู ศรช./ ครูผู้สอนคนพิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 15
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:08:16
ที่ ศธ 0210.3008/429
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ เดือน ก.ค. จำนวน 15,000 บ.)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/430
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ค่าพาหนะครูผู้สอนคนพิการ เดือน ก.ค. จำนวน 1,000 บ.)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:27:06
ที่ ศธ 0210.3008/431
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค โทรศัพท์ ห้องสมุดฯ จำนวน 279.75 บ.)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/432
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ค่าสาธารณูปโภค โทรศัพท์ กศน.อำเภอสิเกา จำนวน 716.90 บ.)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/433
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ค่าหนังสือเรียน จำนวน 90,405 บ.)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/434
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ค่าจ้างเขียนป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 37,410 บ.)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/435
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 37,410 บ.)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง


โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:45:47
เพิ่มเติม ที่ ศธ 0210.3008/400 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณสมจิต นวลศรี

ที่ ศธ 0210.3008/401
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร เทคโนโลยี
เรียน วิมล นวลศรี

ที่ ศธ 0210.3008/402
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
เรียน คุณเพ็ญพรรณวดี เสียมไหม

ที่ ศธ 0210.3008/403
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
เรื่อง เชิญวิทยากร ผู้สูงอายุ
เรียน ประธาน อสม.เขาไม้แก้ว
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 18
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:49:43
ที่ ศธ 0210.3008/436
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ส่งรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม To BE NUMber ONE
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางจุมีนา พงษ์สีวัฒน์    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 19
อังคาร ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:45:17
ที่ ศธ 0210.3008/43ึ8
ลงวันที่ 2ุ6 กรกฎาคม 2559
เรื่อง เบิกจ่ายเงินงบประมาณ(วัสดุ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธุรการ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:07:20

ที่ ศธ 0210.3008/43ึ7
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
เรื่อง เบิกจ่ายเงินงบประมาณ(กิจกรรมเปิดศูนย์ฯ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธุรการ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 19:10:18
ที่ ศธ 0210.3008/43ึ9
ลงวันที่ 2ุ6 กรกฎาคม 2559
เรื่อง เบิกจ่ายเงินงบประมาณ(วัสดุ8คอม)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธุรการ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 22
พุธ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:35:01
ที่ ศธ 0210.3008/440
ลงวันที่ 2ุึ7 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าและเจ้าหน้าที่
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสิเกา
โดย : ธุรการ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 23
พุธ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:35:06
ที่ ศธ 0210.3008/440
ลงวันที่ 2ุึ7 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าและเจ้าหน้าที่
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสิเกา
โดย : ธุรการ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 13:09:58
ที่ ศธ 0210.3008/441
ลงวันที่ 2ุึ7 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ(คนดีเพื่อศักดิ์ศรีคนสิเกา)
เรียน ผอ.กศน.ตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/442
ลงวันที่ 2ุึ7 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ค่าจ้างทำความสะอาด
เรียน ผอ.กศน.ตรัง
โดย : อนันต์    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:31:08
ที่ ศธ 0210.3008/443 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่้ายประจำปี2559 (ค่าวัสดุโครงการปลูกผักพอเพียง นาเมืองเพชร 2,225 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 26
พุธ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:46:34
ที่ ศธ 0210.3008/444 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปการขยายผลดำเนินการของศูนย์เรียนรู้ฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:59:11
ที่ ศธ 0210.3008/445 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 65300 บาท ศูนย์ฝึก
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 28
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:50:39
ที่ ศธ 0210.3008/446 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
(ไปราชการบรรณารักษ์ 1,250 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 29
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 08:14:22
ที่ ศธ 0210.3008/447 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
(ค่าวัสดุโครงการปลูกผักพอเพียง กะลาเส 2,590 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/448 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
(โครงการทักษะชีวิต กะลาเส 2,850 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/449 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เรียน นายวิวัฒน์ ฮ่างเต็ก

ที่ ศธ 0210.3008/450 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร ผู้สูงอายุ
เรียน นางสาวสุภัชชา ศิริมี


โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.112.92


ความคิดเห็นที่ 30
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 06:05:37
ที่ ศธ 0210.3008/451 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลผลการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของ มชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/452 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เรียน นางพัชรี ภรเดชอนันต์

ที่ ศธ 0210.3008/453 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เรียน นางอรอนงค์ ชูจำ
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.38.68


ความคิดเห็นที่ 31
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:23:31
ที่ ศธ 0210.3008/454 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
(โครงการศูนย์ฝึกอาชีพฃชุมชน (ค่าวัสดุ การเลี้ยงผึ้งโพรง 2,700 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/455 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
(โครงการศูนย์ฝึกอาชีพฃชุมชน (ค่าวัสดุ ช่างปูกระเบื้อง 2,700 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 106.0.197.81

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :