[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
หนังสือ มิถุนายน 2559
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559   


หนังสือ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

เข้าชม : 310


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 11:06:02
เรียน ที่ ศธ 0210.3008/309
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุอุปกรณ์
เรียน นายกเทศบาลตำบลควนกุน

เรียน ที่ ศธ 0210.3008/310
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์
เรียน นายกเทศบาลตำบลควนกุน

เรียน ที่ ศธ 0210.3008/311
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดง
เรียน ประธานชมรมผู้สูงอายุ

เรียน ที่ ศธ 0210.3008/312
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติ
เรียน ผู้นำเครือข่าย รพ.สต. ศพด. ฯลฯ
โดย : จุฑาภรณ์ พลประวัติ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 11:22:15
ที่ ศธ 0210.3008/313
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ 59 (ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ ห้องสมุด เงิน 1,583.60 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/314
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ 59 (ค่าวารสารห้องสมุด เงิน 1,125 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/315
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ 59 (ค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุด เงิน 600 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/316
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ 59 (ค่าจัดการเรียนการสอนฯ เงิน 2,718.87 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง


โดย : อนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12:44:30
ที่ ศธ 0210.3008/317
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/318
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ 59 (ค่าจ้างทำความสะอาดฯ ห้องสมุด เงิน 2,000 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/319
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ 59 (ค่าจัดการเรียนการสอนฯ เงิน 11,858 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : อนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 15:02:11
ที่ ศธ 0210.3008/320
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลนาเมืองเพชร
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเมืองเพชร

ที่ ศธ 0210.3008/ว.321
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลนาเมืองเพชร
เรียน เครือข่าย
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 15:16:53
ที่ ศธ 0210.3008/322
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม ชุดรับแขก โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง และโพเดี้ยม
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเมืองเพชร
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 15:35:56
เรียน ที่ ศธ 0210.3008/323
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ ประจำตำบลไม้ฝาด
เรียน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ

เรียน ที่ ศธ 0210.3008/324
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ ประจำตำบลไม้ฝาด
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

เรียน ที่ ศธ 0210.3008/325
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่องขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ ประจำตำบลไม้ฝาด
เรียน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

เรียน ที่ ศธ 0210.3008/326
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่องขอเชิญเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดศูนย์ฯ ประจำตำบลไม้ฝาด
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ีที่ 1 ตำบลไม้ฝาด

เรียน ที่ ศธ 0210.3008/ว.327
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ ประจำตำบลไม้ฝาด
เรียน เครือข่ายโดย : นางสาวน้ำฝน ศรีคง    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 15:53:02
เรียน ที่ ศธ 0210.3008/328
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง

เรียน ที่ ศธ 0210.3008/329
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
โดย : นางสาวน้ำฝน ศรีคง    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 16:15:56
เรียน ที่ ศธ 0210.3008/330
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ
โดย : นางสาวน้ำฝน ศรีคง    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 23:41:05
รียน ที่ ศธ 0210.3008/331
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด
เรียน นายอำเภอสิเกา
รียน ที่ ศธ 0210.3008/332
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โพเดียม
เรียน นายอำเภอสิเกา
รียน ที่ ศธ 0210.3008/ว.333
เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธิเปิด
เรียน หัวหน้าส่วนราชการและเครือข่าย
โดย : นายกำธ รายา    ไอพี : 1.2.234.73


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 14:14:10
รียน ที่ ศธ 0210.3008/334
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะ์ชุดการแสดง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 17:36:17
ที่ ศธ 0210.3008/335
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559
เรื่อง รายงานจำนวนแบบทดสอบรายวิชาเลือกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 12
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:27:07
ที่ ศธ 0210.3008/336
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติและการอัลเชิญคัมภีร์กรุอ่านให้ความรู้
เรียน โต๊ะอิหม่ามมัสยิดบ้านแหลมไทรและคณะ

ที่ ศธ 0210.3008/337
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติและร่วมจัดนิทรรศการพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี ใหม่ประจำตำบล
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว

ที่ ศธ 0210.3008/338
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติและร่วมจัดนิทรรศการพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี ใหม่ประจำตำบล
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมมะขาม
โดย : มีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:27:24
ที่ ศธ 0210.3008/336
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติและการอัลเชิญคัมภีร์กรุอ่านให้ความรู้
เรียน โต๊ะอิหม่ามมัสยิดบ้านแหลมไทรและคณะ

ที่ ศธ 0210.3008/337
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติและร่วมจัดนิทรรศการพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี ใหม่ประจำตำบล
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว

ที่ ศธ 0210.3008/338
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติและร่วมจัดนิทรรศการพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี ใหม่ประจำตำบล
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมมะขาม
โดย : มีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 14
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:50:46
ที่ ศธ 0210.3008/339
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุญาตจัดกิจกรรม ตามโครงการพัฒนา กศน. น่าอยู่ สู่เกษตรพอเพียง
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิเกา

ที่ ศธ 0210.3008/340
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการ จัดซื้อ จัดจ้าง
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิเกา
โดย : นางสาวน้ำฝน ศรีคง    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 14:58:46
ที่ ศธ 0210.3008/341 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559
เรื่อง เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสิเกา
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 10:49:41
ที่ ศธ 0210.3008/342
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ 15,000 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/343
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าพาหนะครูสอนคนพิการ 1,000 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 16:31:09
ที่ ศธ 0210.3008/344
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าตอบแทนวัสดุฯ 1,980 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/345
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ 400 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/346
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าวัสดุสำนักงาน 1,560 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 17:33:40
ที่ ศธ 0210.3008/347
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าวารสารห้องสมุดประชาชน 1,075 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/348
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุดประชาชน 620 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 18:23:15
ที่ ศธ 0210.3008/349
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าหนังสืออ่านยามว่างฯ ห้องสมุดประชาชน 15,000 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/350
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าหนังสืออ่านยามว่างฯ กศน.ตำบลบ่อหิน 120,000 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 18:49:09
ที่ ศธ 0210.3008/351
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 17,600 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/352
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าจ้างทำวัสดุฯ โครงการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 25,000 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/353
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าหนังสือพิมพ์ฯ กศน.ต. เดือน เม.ย./พ.ค. 2,150 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 18:36:00
ที่ ศธ 0210.3008/354
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าวัสดุ 1,980 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/355
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าเดินทางไปราชการ เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งกระเบน 3,990 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/356
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าวัสดุ คอมพิวเตอรื 9,200 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/357
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าเดินทางไปราชการ ค่านิยมผู้บริหาร 400 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/358
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าวัสดุ คอมพิวเตอรื 1,500 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 18:41:38
แก้ไข
ที่ ศธ 0210.3008/350
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าหนังสืออ่านยามว่างฯ กศน.ตำบลบ่อหิน 120,000 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เป็น
ที่ ศธ 0210.3008/350
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าหนังสืออ่านยามว่างฯ กศน.ตำบลบ่อหิน 20,000 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

แก้ไข
ที่ ศธ 0210.3008/356
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าวัสดุ คอมพิวเตอรื 9,200 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เป็น
ที่ ศธ 0210.3008/356
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าวัสดุ คอมพิวเตอรื 9,200 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง


โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 18:57:07
ที่ ศธ 0210.3008/359
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าใช้จ่ายโครงการคูณธรรม ๑๒ ประการ 8,260 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 22:57:55
ที่ ศธ 0210.3008/360
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าสาธารณูปโภค(น้ำประปา 4122.18 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : การเงิน    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 00:23:28
ที่ ศธ 0210.3008/361
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า 6420 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : การเงิน    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 26
พุธ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 17:06:50
ที่ ศธ 0210.3008/362
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าสาธารณูปโภค 1,603 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : อนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 17:31:14
ที่ ศธ 0210.3008/363
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ ศูนย์ฝึกชุมชน (54,900บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : มีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 28
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 11:25:06
ที่ ศธ 0210.3008/364 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 29
จันทร์ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12:24:56
ที่ ศธ 0210.3008/365
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ฝาด

ที่ ศธ 0210.3008/ว. 366
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้าน และติดตามดูแลสุขภาพผู้พิการ ประจำปี 2559
เรียน ประธาน อสม. (ทีัง 7 หมู่บ้าน)
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 30
อังคาร ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12:00:05
ที่ ศธ 0210.3008/367
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรเลี้ยงปลาดุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน คุณกลศกร รัตนมนตรี
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 31
อังคาร ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12:01:26
ที่ ศธ 0210.3008/368
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน คุณนะ ปูเงิน
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 32
อังคาร ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12:07:08
ที่ ศธ 0210.3008/369
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรการทำปุ๋ยชีวภาพ ม.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน คุณฤทธิเดช สุขคง
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 33
อังคาร ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12:08:49
ที่ ศธ 0210.3008/370
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรการทำปุ๋ยชีวภาพ ม.9
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน คุณฤทธิเดช สุขคง
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 34
อังคาร ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 14:35:23
ที่ ศธ 0210.3008/371
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักศึกษาคนพิการ (ตกหล่น) ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 35
อังคาร ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 16:47:32
ที่ ศธ 0210.3008/372
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ยืมงบประมาณ เยาวชนคนดีเพื่อศักดิ์ศรีสิเกา 12,300 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/373
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ยืมงบประมาณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 6 5,300 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นาง มีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 36
อังคาร ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 17:04:51
ที่ ศธ 0210.3008/374 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ค่าจ้างทำความสะอาดประจำเดือนมิถุนายน 1,000 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 37
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 08:46:07
ที่ ศธ 0210.3008/375 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณวสันต์ เตะเส็น
ที่ ศธ 0210.3008/376 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณชินพัทร หยีสัน
ที่ ศธ 0210.3008/377 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณยุทธนา ภูเขาทอง
ที่ ศธ 0210.3008/378 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณอมรรัตน์ ทองทิพย์


ที่ ศธ 0210.3008/379 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณลัดดา ระเด่น
ที่ ศธ 0210.3008/380 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณเรณุ คงเหมือน
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 110.78.146.220


ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:07:47
ที่ ศธ 0210.3008/381 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
เรียนรองอธิการบดีประจำวิทยเขตตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/382 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
เรียนผอ.สำนักบริการทางวิชาการและประเมิลผล
ที่ ศธ 0210.3008/383 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 39
ศุกร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:53:52
ที่ ศธ 0210.3008/388 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณถาวร พรเดชอนันต์
ที่ ศธ 0210.3008/389 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณสมร พร้อมสีทอง
ที่ ศธ 0210.3008/390 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณศิลป์ มีสวัสดิ์
ที่ ศธ 0210.3008/391 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณรัศมี เจี้ยวเห้ง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :