[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
อกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559   


ที่ ศธ 0210.3008/291 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559
เรื่อง การขยายผลโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เรียน ผอ.สำนักงานจังหวัดตรัง

เข้าชม : 270


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 13:38:56
ที่ ศธ 0210.3008/292 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการบรรณสัญจร Book Voyage 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:53:59
ที่ ศธ 0210.3008/293 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
เรื่อง เบิกเงินเดินทางไปราชการ 4,368.55 บาท

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:00:39
ที่ ศธ 0210.3008/294 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
เรื่อง เบิกเงินเดินทางไปราชการ 1,944 บาท

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 4
พุธ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:48:08
ที่ ศธ 0210.3008/295 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
เรื่อง รายงานผลการขัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือสำหรับคนไทย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:09:16
ที่ ศธ 0210.3008/296 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 6
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 13:18:10
ที่ ศธ 0210.3008/297 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
เรื่อง การติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:07:40
ที่ ศธ 0210.3008/298
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ 59 (ไปราชราช โครงการ สร้างป่า สร้างรายได้ฯ จำนวน 6,419 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/299
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ 59 (ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการฯ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/300
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ 59 (ค่าพาหนะครูผู้สอนคนพิการฯ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:07:56
ที่ ศธ 0210.3008/301 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม2559เรื่องส่งโครงการศูนย์ฝึกอาชีพครั้งที่ 2 เรียน ผอกศน จังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 18:17:02
ที่ ศธ 0210.3008/302
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ส่งแผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13:11:16
ที่ ศธ 0210.3008/303
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ขอส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (IEP) กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (คนพิการ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 11
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 18:58:56
ที่ ศธ 0210.3008/304
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ชุดร่วมพธีเปิด ศก พอเพียง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมไทร

ที่ ศธ 0210.3008/ ว 305
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ ศก พอเพียง
เรียนฯ

เรียน ฯที่ ศธ 0210.3008/306
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์พิธีเปิด ศก พอเพียง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ที่ ศธ 0210.3008/307
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์พิธีเปิด ศก พอเพียง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว


เรียน ฯที่ ศธ 0210.3008/308
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ ศก พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :