[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือประจำเดือนมีนาคม
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559   


ที่ ศธ 0210..3008/131 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน สุทธิพล บุญยะศิลป์

เข้าชม : 346


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:36:24
ที่ ศธ 0210.3008/132 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง


ที่ ศธ 0210.3008/133 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างทำป้าย จำนวน 500.- บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:58:48
ที่ ศธ 0210.3008/134 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:01:51
ที่ ศธ 0210.3008/135 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคลประจำสาขา บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิกส์์ จำกัด
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:25:59
ที่ ศธ 0210.3008/136 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
เรื่อง รายงานสรุปวันลาประจำเดือน กุมภาพันธ์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:57:46
ที่ ศธ 0210.3008/137 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559
เรื่องขอเชิญวิทยากรทำนำ้สมุนไพร
เรียน นางหนะ ปูเงิน
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:21:09
ที่ ศธ 0210.3008/138 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน ต.นาเมืองเพชร
จำนวน 1,2000.- บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:30:50
ที่ ศธ 0210.3008/139 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าไวนิล โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 3,600.- บาท)
โดย : นายธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:49:34
ที่ ศธ 0210.3008/140 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน ต.ไม้ฝาด
จำนวน 600.- บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/141 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร กิจกรรมการทำข้าวยำ ต.ไม้ฝาด
จำนวน 600.- บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:44:18
ที่ ศธ 0210.3008/142 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559
เรื่องขอเชิญวิทยากรเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุ
เรียน นายยะหยา บุญญา
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:12:49
ที่ ศธ 0210.3008/143 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าวัสดุ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จำนวน 4,450 บาท
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษืประวัติ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 11
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 13:08:00
ที่ ศธ 0210.3008/144 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559
เรื่องขอเชิญวิทยากร
เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภุธรสิเกา
ที่ ศธ 0210.3008/145 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559
เรื่องขอเชิญวิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ จังหวัดตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/146 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559
เรื่องขอเชิญวิทยากร
เรียน ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด
สาขาตรัง
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษืประวัติ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 12
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:31:55
ที่ ศธ 0210.3008/147 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:53:19
ที่ ศธ 0210.3008/148 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญประธานพิธีเปิดโครงการฯ
เรียน นายอำเภอสิเกา

ที่ ศธ 0210.3008/149 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
เรียน นายอำเภอสิเกา
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 14
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 18:26:33
ที่ ศธ 0210.3008/150 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:06:21
ที่ ศธ 0210.3008/151 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกฯ ต.นาเมืองเพชร
จำนวน 4,800.- บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 16
ศุกร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:51:08
ที่ ศธ 0210.3008/152 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกฯ ต.เขาไม้แก้ว
จำนวน 2,400.- บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 13:48:50
ที่ ศธ 0210.3008/153 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
เรื่อง กราบเรียนเชิญเป็นวิทยากร
นมัสการ พระสง่า ธรรมสภากร
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:22:16
ที่ ศธ 0210.3008/154 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าไวนิล ศฝช. จำนวน 6300.- บาท)
โดย : นายธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 19
ศุกร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:03:04
ที่ ศธ 0210.3008/155 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการลูกเสือ จำนวน 6,720.- บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:29:36
ที่ ศธ 0210.3008/156 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าไฟฟ้า จำนวน 4,789.09 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:58:56
ที่ ศธ 0210.3008/157 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3,312 บาท)
โดย : นายธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:08:02
ที่ ศธ 0210.3008/158 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอการสนับสนุนวัสดุฝึกอบรม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด
โดย : นางจุฑาภรณ์ พลษ์ประวัติ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 23
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:00:14
ที่ ศธ 0210.3008/159 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (กาชาด)
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง

ที่ ศธ 0210.3008/160 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (กาชาด)
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง

ที่ ศธ 0210.3008/161 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (กาชาด)
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว

ที่ ศธ 0210.3008/162 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมอาสายุวกาชาด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/163 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด
เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/164 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอยืมอุปกรณ์ การปฐมพยาบาล
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรังโดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 24
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:06:47
ที่ ศธ 0210.3008/165 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 25
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:22:23
ที่ ศธ 0210.3008/166 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ล้างเงินยืมโครงการค่ายลูกเสือฯ จำนวน 30,795 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 26
จันทร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 18:38:13
ที่ ศธ 0210.3008/167 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธฺืปลายภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 22,420 บาท)
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 27
อังคาร ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 08:17:23
ที่ ศธ 0210.3008/168 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
เรียน นางสาวสุภัชชา ศิริมี
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.126.102


ความคิดเห็นที่ 28
อังคาร ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:34:08
ที่ ศธ 0210.3008/169 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอปรับแผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/2558
เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 29
อังคาร ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:36:38
ที่ ศธ 0210.3008/170
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559
เรื่อง ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/171
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559
เรื่อง ข้อมูลครู กศน. ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ประจำปี 2558
เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 30
อังคาร ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:49:21
ศธ 0210.3008/172
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
เรียน ผู้กำกับการ สภ.อำเภอสิเกา
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 31
อังคาร ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:54:18
ที่ ศธ 0210.3008/173 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่า นสพ.ห้องสมุด จำนวน 580.- บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/174 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่า วารสารห้องสมุด จำนวน 1,075.- บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/175 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร การทำน้ำสมุนไพร ต.บ่อหิน จำนวน 600.- บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/176 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร การทำบัญชี ต.บ่อหิน จำนวน 1,200.- บาท)

โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 32
อังคาร ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:29:20
ที่ ศธ 0210.3008/177
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559
เรื่อง โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:29:31
ที่ ศธ 0210.3008/178 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.กศน.ตำบล จำนวน 2,400.- บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/179 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างเขียนป้ายโฆษณาโครงการใช้เทคโนโลยีฯ จำนวน 2,250.- บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/180 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุการเกษตร โครงการใช้เทคโนโลยีฯ ต.เขาไม้แก้ว)
จำนวน 2,200.- บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/181 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุการเกษตร โครงการใช้เทคโนโลยีฯ ต.ไม้ฝาด)
จำนวน 2,200.- บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/182 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการใช้เทคโนโลยีฯ ต.เขาไม้แก้ว)
จำนวน 1,200.- บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/183 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างเขียนป้ายโฆษณา โครงการศฝ.หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ 5 ตำบล)
จำนวน 2,250.- บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/184 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร การเลี้ยงไก่ ต.เขาไม้แก้ว)
จำนวน 2,400.- บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 34
พุธ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 13:50:36
ที่ ศธ 0210.3008/185 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าเดินทางไปราชการกิจกรรมปั่นรักนักอ่านเกาะลิบง จำนวน 1,200.- บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:24:49
ที่ ศธ 0210.3008/186 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าน้ำประปา กพ.-มีค จำนวน 1,971.48 บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/187 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างทำความสะอาด กพ. จำนวน 1,000.- บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 36
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:36:06
ที่ ศธ 0210.3008/188 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุการเกษตร กิจกรรมการปลูกผักกางมุ้ง ต.กะลาเส
จำนวน 1,900.- บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/189 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุการเกษตร กิจกรรมการปลูกผักกางมุ้ง ต.นาเมืองเพชร
จำนวน 1,900.- บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/190 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าเขียนป้ายโฆษณา กิจกรรมผู้สูงอายุ จำนวน 450.- บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 37
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:41:14
ที่ ศธ 0210.3008/19ๅ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559
เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:13:58
ที่ ศธ 0210.3008/192 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าเขียนป้ายโฆษณา กิจกรรมตามรอบพระยุคลบาทจำนวน 450.- บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/193 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่ตอบแทนวิทยากร กิจกรรมการปลูกผัก ต.นาเมืองเพชร จำนวน 1,200.- บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/194 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่ตอบแทนวิทยากร กิจกรรมการปลูกผัก ต.กะลาเส จำนวน1,200.- บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 39
ศุกร์ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:08:47
ที่ ศธ 0210.3008/195 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร กิจกรรมการทำบัญชีฯ ต.กะลาเส จำนวน1,200.- บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 40
เสาร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 07:17:02
ที่ ศธ 0210.3008/196 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุญาตนำนักศึกษาไปเข้าค่าย โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร “การปฐมพยาบาล
เรียน ผู้ปกครองนักศึกษา กศน.อำเภอสิเกา
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.117.17


ความคิดเห็นที่ 41
จันทร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:00:35
ที่ ศธ 0210.3008/197 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอเปิดใช้บริการโทรศัพท์
เรียน บริษัทดีเทค
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 42
จันทร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:53:58
ที่ ศธ 0210.3008/198 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุสำนักงาน กิจกรรมตามรอยพระยุคลฯ จำนวน 2,389.31 บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/199 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร กิจกรรมตามรอยพระยุคลฯ จำนวน 4,800 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 43
จันทร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 20:44:14
ที่ ศธ 0210.3008/200 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
เรื่อง แจ้งรายชื่อจำนวนนักศึกษาเข้าสอบE-EXAm
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.เมืองตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 118.173.113.167


ความคิดเห็นที่ 44
อังคาร ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 18:09:52
ที่ ศธ 0210.3008/201 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559
เรื่อง รายงานนักศึกษาเข้าสอบ - ขาดสอบ
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 45
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:49:16
ที่ ศธ 0210.3008/202 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559
เรื่องขอเชิญเป็นวิทยากร พัฒนาชุมชน
เรียน คุณโชคดี อุ้ยกิ้ม
ที่ ศธ 0210.3008/203 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559
เรื่องขอเชิญเป็นวิทยากร ทักษะชีวิต อำเภอยิ้ม
เรียน คุณจันทร์ทิญา อุ้ยกิ้ม
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 46
พุธ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:02:08
ที่ ศธ 0210.3008/272
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการจังหวัดตรังพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/273
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559
เรื่อง คัดเลือก กศน.ตำบล เพื่อรับการสนับสนุนการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 47
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:09:43
ที่ ศธ 0210.3008/274 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.ห้องสมุด จำนวน 600 บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/275 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวารสาร.ห้องสมุด จำนวน 1,130 บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/276 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.กศน.ตำบล จำนวน 2,550 บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/277 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าป้ายไวนิลห้องสมุด จำนวน 850 บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/278 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุคนพิการ จำนวน 1,500 บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/279 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) จำนวน 4,600 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :