[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
หนังสือส่ง มกราคม 2559
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2559   


หนังสือส่ง มกราคม 2559

เข้าชม : 325


ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 16:06:18
ที่ ศธ 0210..3008/001
ลงวันที่ 4 ม.ค. 59
เรื่อง ส่งแผนการฝึกอบรมหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13:11:57
ที่ ศธ 0210..3008/002
ลงวันที่ 5 ม.ค. 59
เรื่อง เชิญวิทยากร
เรียน คุณภิญญา เพชรกลาย (เขาไม้แก้ว)

ที่ ศธ 0210..3008/003
ลงวันที่ 5 ม.ค. 59
เรื่อง เชิญวิทยากร
เรียน คุณประคอง เฉี้ยนเงิน (กะลาเส)

ที่ ศธ 0210..3008/004
ลงวันที่ 5 ม.ค. 59
เรื่อง เชิญวิทยากร
เรียน คุณอารีย์ ช่วยชะนะ (ไม้ฝาด)

ที่ ศธ 0210..3008/005
ลงวันที่ 5 ม.ค. 59
เรื่อง เชิญวิทยากร
เรียน คุณสิรินาฎ จงรักษ์ (บ่อหิน)

ที่ ศธ 0210..3008/006
ลงวันที่ 5 ม.ค. 59
เรื่อง เชิญวิทยากร
เรียน คุณปรียา นิคะ (นาเมืองเพชร)

ที่ ศธ 0210..3008/007
ลงวันที่ 5 ม.ค. 59
เรื่อง เบิกเงินฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/008
ลงวันที่ 5 ม.ค. 59
เรื่อง ขออนุมัติเบิกงบประมาณจัดกิจกรรมวันเด็ก
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14:09:27
ที่ ศธ 0210..3008/009
ลงวันที่ 6 ม.ค. 59
เรื่อง เบิกเงินฯ (ค่าโทรศัพท์)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/010
ลงวันที่ 6 ม.ค. 59
เรื่อง เบิกเงินฯ (ค่าเงินเดือนครูผู้สอนคนพิการ 3 เดือน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/011
ลงวันที่ 6 ม.ค. 59
เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/012
ลงวันที่ 6 ม.ค. 59
เรื่อง ขอใช้สถานที่เข้าค่ายโครงการลูกเสือ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/013
ลงวันที่ 6 ม.ค. 59
เรื่อง ขออนุเคราะห์สถานที
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/014
ลงวันที่ 6 ม.ค. 59
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
เรียน ผญ ม. 6 ต.เขาไม้แก้ว

ที่ ศธ 0210..3008/015
ลงวันที่ 6 ม.ค. 59
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณวิชัต หมวดเพ็ง (ต.นาเมืองเพชร)

ที่ ศธ 0210..3008/016
ลงวันที่ 6 ม.ค. 59
เรื่อง ค่าวัสดุวันเด็ก
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/017
ลงวันที่ 6 ม.ค. 59
เรื่อง เบิกจ่ายงบประมาณ (ค่าน้ำห้องสมุด)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/018
ลงวันที่ 6 ม.ค. 59
เรื่อง เบิกจ่ายงบประมาณ (ค่าน้ำ กศน.)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14:37:11
ที่ ศธ 0210..3008/019
ลงวันที่ 8 ม.ค. 59
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ to be number one
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14:46:52
ที่ ศธ 0210..3008/020
ลงวันที่ 12 ม.ค. 59
เรื่อง ขอส่งแผนการจัดการสอนผุ้ไม่รู้หนังสือ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/021
ลงวันที่ 12 ม.ค. 59
เรื่อง ขอขอบคุณ (สนับสนุนของขวัญวันเด็ก)
เรียน ร้านค้าต่างๆ
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 10:17:17
ที่ ศธ 0210..3008/022 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.ห้องสมุด ธค.58 จำนวน 620.-บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/023 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวารสารห้องสมุด ธค.58 จำนวน 1,130.-บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/024 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพท์ กศน.สิเกา ธค.58 จำนวน 436.56.-บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/025 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าไฟฟ้ากศน,ห้องสมุด ธค.58 จำนวน 3,283.21บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 12:26:05
ที่ ศธ 0210..3008/026
ลงวันที่ 18 มกราคม 2559
เรื่อง ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนที่ 2/58
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : อนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14:25:36
ที่ ศธ 0210..3008/027 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559
เรื่อง แจ้งขอความร่วมมือส่งสมาชิกองค์นักศึกษาเข้าอบรมตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2559

เรียน หัวหน้าชุดวิทยากรและครูฝึก
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 11:44:34
ที่ ศธ 0210..3008/027
ลงวันที่ 18 มกราคม 2559
เรื่อง รายงานโครงาการ หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ (มีนา)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/028
ลงวันที่ 18 มกราคม 2559
เรื่อง การดำเนินงานโครงการ to be number one (ศศิ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/029
ลงวันที่ 18 มกราคม 2559
เรื่อง แผนงาน/โครงการ to be number one (ศศิ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/030
ลงวันที่ 18 มกราคม 2559
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร (มีนา)
เรียน เกษตรอำเภอสิเกา

ที่ ศธ 0210..3008/031
ลงวันที่ 18 มกราคม 2559
เรื่อง ขิใช้เสียงตามสาย (มีนา)
เรียน ผญ. ม.3 ต.เขาไม้แก้ว
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 11:49:35
ที่ ศธ 0210..3008/032
ลงวันที่ 20 ม.ค. 59
เรื่อง เชิญวิทยากร การทำดอกไม้แฟนซี
เรียน คุณจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ (ต.กะลาเส)
ที่ ศธ 0210..3008/033
ลงวันที่ 20 ม.ค. 59
เรื่อง เชิญวิทยากร การทำขนมบัวลอย
เรียน คุณประคอง เฉี้ยนเงิน (ต.กะลาเส)
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13:44:50
ที่ ศธ 0210..3008/034 ลงวันที่ 20 ม.ค. 59
เรื่อง เชิญวิทยากร การเลี้ยงปลาดุ
เรียน คุณถาวร พรเดชอนันต์ (ต.นาเมืองเพชร)
ที่ ศธ 0210..3008/035 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ใช้โครงการค่ายวันสถาปนายุวกาชาดเยาวชนนอกระบบ)
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14:02:44
ที่ ศธ 0210..3008/036 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างทำความสะอาดฯ มค.59 จำนวน 1,000บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 15:27:39
ที่ ศธ 0210..3008/037 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติโตรงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ฉบับปรับปรุง(ครั้งที่ ๑ )ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 16:26:46
ที่ ศธ 0210..3008/038 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(โครงการติวเข้ม N-Net จำนวน 7,850 บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/039
ลงวันที่ 20 มกราคม 2559
เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรประจำสนมสอบฯ N-Net
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/040
ลงวันที่ 20 มกราคม 2559
เรื่อง ขอจัดซื้อเอกสารงานทะเบียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 15
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13:06:17
ที่ ศธ 0210..3008/041 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 900.-บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14:13:16
ที่ ศธ 0210..3008/042 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที (N-NET)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14:21:11
ที่ ศธ 0210..3008/043 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานทีดำเนินการสอบ (N-NET)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 18
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14:23:03
ที่ ศธ 0210..3008/044 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14:26:00
ที่ ศธ 0210..3008/045 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ดำเนินการสอบ(ปลายภาค)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 20
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 15:24:09
ที่ ศธ 0210..3008/046
ลงวันที่ 21 มกราคม 2559
เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยใช้โปรแกรม “Smart Acc”
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 21
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 16:03:09
ที่ ศธ 0210..3008/047 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าพาหนะครู ตค.-ธค 58 จำนวน 3.000-บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 22
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 17:42:00
ที่ ศธ 0210..3008/048 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559
เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 23
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 21:13:52
ที่ ศธ 0210..3008/049 ลงวันที่ 21 ม.ค. 59
เรื่อง เชิญวิทยากร การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
เรียน คุณฤทธิเดช ชูสง (ต.บ่อหิน)
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.135.17


ความคิดเห็นที่ 24
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 12:46:03
ที่ ศธ 0210..3008/050
ลงวันที่ 21 มกราคม 2559
เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยใช้โปรแกรม “Smart Acc” (รายงานไตรมาสที่ 1)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 25
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13:57:05
ที่ ศธ 0210..3008/051 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร(หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ 5 ตำบล จำนวน 5.000-บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 26
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14:13:09
ที่ ศธ 0210..3008/052 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ 2559 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 84,350.- บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ที่ ศธ 0210..3008/053 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ศฝ
เรียน คุณวิมล นวลศรี
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 27
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14:45:43
ที่ ศธ 0210..3008/054
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559
เรื่อง ขอปรับแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 28
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 15:47:37
ที่ ศธ 0210..3008/055
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
เรียน คุณจรูญ รักแก้ว
ที่ ศธ 0210..3008/056
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
เรียน คุณกรศกร รัตตมนตรี
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 29
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 15:16:28
ที่ ศธ 0210..3008/057
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร การเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ต.กะลาเส)
เรียน นายสมนึก นงประเดิม
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 30
อังคาร ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14:53:21
ที่ ศธ 0210..3008/058
ลงวันที่ 26 มกราคม 2559
เรื่อง ส่งต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกภาคเรียนที่2/2558
เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 31
อังคาร ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 15:58:09
ที่ ศธ 0210..3008/059
ลงวันที่ 26 มกราคม 2559
เรื่อง ที่ ศธ 0210..3008/058
ลงวันที่ 26 มกราคม 2559
เรื่อง สื่อการศึกษาประกอบการเรียนสาระความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 32
อังคาร ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 16:54:18
ที่ ศธ 0210..3008/060
ลงวันที่ 26 มกราคม 2559
เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการปั่นรัก นักอ่าน สานปัญญา มอบหนังสือดีสู่บ้านหนังสือชุมชน
เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 11:14:22
ที่ ศธ 0210..3008/061 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ มค.59 จำนวน 15.000-บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/062 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าพาหนะครูสอนคนพิการ มค 59จำนวน 1.000-บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 34
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 12:53:55
ที่ ศธ 0210..3008/063 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 35
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 09:55:57
ที่ ศธ 0210..3008/064 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 36
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 12:01:52
ที่ ศธ 0210..3008/065
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
เรื่อง รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 59
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/066
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
เรื่อง ขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ปี 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 37
จันทร์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 11:15:34
ที่ ศธ 0210.3008/067
ลงวันที่ 30 มกราคม 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร การเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก (ม. 1)
เรียน นายถาวร พรเดชอนันต์

ที่ ศธ 0210.3008/068
ลงวันที่ 30 มกราคม 2559
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร การเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก (ม.7)
เรียน นายถาวร พรเดชอนันต์
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :