[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
อกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558   


ที่ ศธ 0210..3008/535 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558
เรื่อง การย้าย/เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรังเข้าชม : 380


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 13:43:52
ที่ ศธ 0210..3008/536 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษษฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 20:30:05
ที่ ศธ 0210..3008/537 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง รายงานการลงทะเบียนและการรับสมัครกลุ่มเป้าหมายการเทียบระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.119.7


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 21:21:01
ที่ ศธ 0210..3008/538 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพท์ กศน./ห้องสมุด กย 58 จำนวน 578.34บาท
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.119.7


ความคิดเห็นที่ 4
พุธ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 09:48:03
ที่ ศธ 0210..3008/539 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าไฟฟ้า กศน.สิเกา ,กศน.บ่อหิน,ห้องสมุด ตค 58 จำนวน 3,500.70บาท
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 13:51:48
ที่ ศธ 0210..3008/540 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 16:13:53
ที่ ศธ 0210..3008/541 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันอุบัติภัย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 16:36:01
ที่ ศธ 0210..3008/542 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 10:43:51
ที่ ศธ 0210..3008/543 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง รายงานสรุปวันลา ประจำเดือน ต.ค. 58 ปีงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 13:25:42
ที่ ศธ 0210..3008/544 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าน้ำประปา กศน.สิเกา ,ห้องสมุด ตค 58 จำนวน 385.20บาท
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 10
ศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 14:33:25
ที่ ศธ 0210..3008/545 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ส่งคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 11
อังคาร ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 17:40:13
ที่ ศธ 0210..3008/54ุ6 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง   โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 12
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 10:00:05
ที่ ศธ 0210..3008/54ุ7 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 3,540บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/54ุ8 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,605 บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/54ุ9 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 2,500บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 13
ศุกร์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 12:54:42
ที่ ศธ 0210..3008/550 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.ห้องสมุด ตค.58จำนวน 620บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/551 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวารสาร.ห้องสมุด ตค.58จำนวน 1,125บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 14
ศุกร์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 15:48:00
ที่ ศธ 0210..3008/552 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 15
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 16:40:18
ที่ ศธ 0210..3008/553 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ค่าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ (3,240)
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 16
พุธ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 12:28:19
ที่ ศธ 0210..3008/554 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง จำหน่ายสลากกาชาดตรัง ประจำปี 59
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 17
พุธ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 17:11:59
ที่ ศธ 0210..3008/555 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ 2559 (โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรฯ เงิน 26,956 บ.)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 18
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 15:41:16
ที่ ศธ 0210..3008/556 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง แจ้งชื่่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เรียน คลังจังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 09:50:27
ที่ ศธ 0210..3008/557 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 14:49:40
ที่ ศธ 0210..3008/558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 14:56:09
ที่ ศธ 0210..3008/559 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ขอส่งรายชื่อกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:19:04
ที่ ศธ 0210..3008/560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:03:55
ที่ ศธ 0210..3008/561 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558
เรื่อง สรุปวันลา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 192.168.1.181


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:42:38
ที่ ศธ 0210..3008/562 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการฯ คนพิการ 58
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558
เรื่อง ทบทวนปนวทางปฏิบัติวิธีการจัดการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558
เรื่อง การจัดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 (กศน.ต.เขาไม้แก้ว)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/565 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558
เรื่อง การขยายพื้นที่ดำเนินฯ สร้างป่า สร้างรายได้ ฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :