[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
อกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558   


ที่ ศธ 0210..3008/514 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558
เรื่อง การส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เข้าชม : 236


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 15:18:39
ที่ ศธ 0210..3008/515 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  

ที่ ศธ 0210..3008/516 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558
เรื่อง รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:30:04
ที่ ศธ 0210..3008/517 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ไปราชการตรวจข้อสอบ 1,280 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 17:58:13

ที่ ศธ 0210..3008/518 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558
เรื่อง การจัดทำรายงานกาควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/519 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558
เรื่อง ขอรับใบเสร็จรับเงินและแบบใบรับใบสำคัญ ปีงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 22:41:04
ที่ ศธ 0210..3008/520 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกถอนเงินหลักประกันสัญญา
(นางสาวขวัญชนก ช่วยชะนะ จำนวน 4,500.-บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/521 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกถอนเงินหลักประกันสัญญา
(ร้านมิตรสาส์น จำนวน 5,080.-บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.130.223


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 06:46:22
ที่ ศธ 0210..3008/522 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558
เรื่อง ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิตะ    ไอพี : 122.155.38.22


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 17:35:29
ที่ ศธ 0210..3008/523 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558
เรื่อง การจัดส่งข้อสอบ ภาคเรียน 1/2558
เรียน ผู้อำนวยการสถานบันการศึกษาทางไกล
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 17:32:06
ที่ ศธ 0210..3008/524 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพท์ กศน.และห้องสมุด สค.58 จำนวน 814.59 บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/525 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าไฟฟ้า กศน.และห้องสมุด กย.58 จำนวน 3,534.06บาท

ที่ ศธ 0210..3008/526 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558
เรื่อง ขออัตรากำลังครูผู้สอนคนพิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:17:40
ที่ ศธ 0210..3008/527 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กศน.สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:11:32
ที่ ศธ 0210..3008/528 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการสนับสนุนจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 5
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:04:55
ที่ ศธ 0210..3008/529 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 2,000บาท
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 11
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:28:45
ที่ ศธ 0210..3008/530 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558
เรื่อง ส่งรายชื่อนักศึกษาสอบ E-Exam
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/531 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558
เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 12
อาทิตย์ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 18:49:17
ที่ ศธ 0210..3008/532 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สค-กย 58 จำนวน 1,803.88บาท
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.136.32


ความคิดเห็นที่ 13
อาทิตย์ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 20:16:23
ที่ ศธ 0210..3008/533 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558
เรื่อง การดำเนินงานจัดการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.38.96


ความคิดเห็นที่ 14
ศุกร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:15:48
ที่ ศธ 0210..3008/534 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558
เรื่อง ส่งแบบประเมินครูผู้สอนคนพิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:17:11
ที่ ศธ 0210..3008/535 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558
เรื่อง การย้าย/เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :