[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนกันยายน ๒๕๕๘)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว   เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2558   


ที่ ศธ 0210..3008/478 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะสถานที่
รียน ผุู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

เข้าชม : 325


ความคิดเห็นที่ 1
ศุกร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 21:49:40
ที่ ศธ 0210..3008/479 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี ๓
เรียน เลขาธิการสำนักงาน กศน.
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.115.85


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 15:04:37
ที่ ศธ 0210..3008/480 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558
เรื่องการของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสิรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 3
ศุกร์ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14:16:58
ที่ ศธ 0210..3008/481 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558
เรื่องการ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
เรียน ผอ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : อนันต์    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 4
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 07:07:22
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๔๘๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อล้างยืมเงินรายได้สถานศึกษาค่าเดินทางไปราชการลับ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าเดินทางไปราชการ จำนวนเงิน ๒๕,๔๙๙.- บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 110.77.216.49


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14:44:26
ที่ ศธ 0210..3008/483 ลงวันที่ 14 กันยายน 2558
เรื่องการ ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 2,300.-บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 15:48:33
ที่ ศธ 0210..3008/484 ลงวันที่ 14 กันยายน 2558
เรื่องการ ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวนเงิน 1,250.-บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 13:20:02
ที่ ศธ 0210.3008/485 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558
เรื่อง ส่งรายชื่อสอบ E-Exam
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 13:24:48
ที่ ศธ 0210.3008/486 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558
เรื่อง การตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 12:26:36
ที่ ศธ 0210..3008/487 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558
เรื่องการ ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าน้ำประปา กย. จำนวนเงิน 385.20.-บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/488 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558
เรื่องการ ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุเผยแพร่โฆษณา จานดาวเทียม จำนวนเงิน 3,980.-บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/489 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558
เรื่องการ ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 4,600.-บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 13:22:10
ที่ ศธ 0210..3008/490 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558
เรื่องการ ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโครงการปรับพื้นฐาน จำนวนเงิน 1,200.-บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/491 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558
เรื่องการ ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโครงการติวเข้มวิชาการนักศึกษา กศน. อ.สิเกา จำนวนเงิน 3,600.-บาท)
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 11
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 13:25:57
ที่ ศธ 0210..3008/492 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558
เรื่องการ ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโครงการวันที่ระลึกสากลฯ จำนวนเงิน 4,500.-บาท)
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 12
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 13:48:21
ที่ ศธ 0210..3008/493 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558
เรื่องการ ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุการเกษตร(เศรษฐกิจพอเพียง) จำนวนเงิน 2,000.-บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 13
ศุกร์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 15:27:06
ที่ ศธ 0210..3008/494 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558
เรื่อง รายงานการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายประจำปี 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/495 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558
เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์สอนภษาจีนชาวไทย ของสำนักงาน กศน.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 14
ศุกร์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 17:08:58
ที่ ศธ 0210..3008/496 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าถ่ายเอกสาร จำนวนเงิน 2,000.-บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/497 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน 3,000.-บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/498 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุคอมพิวเเตอร์ จำนวนเงิน 4,480.-บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/499 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 2,236.30.-บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 15
จันทร์ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 08:32:27
ที่ ศธ 0210..3008/500 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558
เรื่อง รายงานแผนการลงทะเบียนหลักสูตร(สำหรับคนพิการ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.43.84


ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 11:59:10
ที่ ศธ 0210..3008501 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กย.58 จำนวนเงิน 6,800.-บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 12:34:26

ที่ ศธ 0210..3008/502 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558
เรื่อง ล้างเงินยืม(ค่าดำเนินการสอบปลายภาคเรียน 1/58 (22,420)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ที่ ศธ 0210..3008/503 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558 (820) เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : อนันต์    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 17:11:55
ที่ ศธ 0210..3008504 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างซ่อมแซมกำแพงรั้ว ห้องสมุด จำนวนเงิน49,950.-บาท)

ที่ ศธ 0210..3008505 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด จำนวนเงิน9,890.-บาท)

ที่ ศธ 0210..3008506 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างซ่อมคอมฯ จำนวนเงิน9,000.-บาท)

ที่ ศธ 0210..3008507 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน11,063.80.-บาท)

ที่ ศธ 0210..3008508 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างปรับภูมิทัศน์สนง. จำนวนเงิน 15,000.-บาท)


โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 11:34:04
ที่ ศธ 0210..3008/509 ลงวันที่ 22 กันยายน 2558
เรื่อง รายงานแผนการลงทะเบียนหลักสูตร(สำหรับคนพิการ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 20
พุธ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 17:13:33
ที่ ศธ 0210..3008/510 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558
เรื่อง การติดตามประเมินผลการอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.ภาคใต้ หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 21
ศุกร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 13:12:28
ที่ ศธ 0210..3008/511 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558
เรื่อง รายงานข้อมุูลผู้เข้าสอบ - ขาดสอบ ภาคเรียน1/2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : อนันต์    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 22
ศุกร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 15:12:57
ที่ ศธ 0210..3008/512 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปกิบัติงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กย.58
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 23
จันทร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 06:22:12
ที่ ศธ 0210..3008/513 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.38.90


ความคิดเห็นที่ 24
จันทร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 15:34:28
ที่ ศธ 0210..3008/514 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558
เรื่อง การส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :