[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
อกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว   เมื่อวันที่ : อาทิตย์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558   


ศธ 0210..3008/393 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร -ค่าวัสดุโครงการพัฒนาสังคมชุมชน กิจกรรมการทำอาหารจานเดียว ต.กะลาเส จำนวน 1,200บ..)

เข้าชม : 343


ความคิดเห็นที่ 1
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 20:47:44
ศธ 0210..3008/394 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.136.155


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:04:47
ศธ 0210..3008/394 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจุ่งฮัวโซะเซียว
โดย : อนันต์    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:52:21
ศธ 0210..3008/396 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช. กิจกรรมการทำลวดพันถ้วยรับน้ำยาง ต.กะลาเส จำนวน 2,400บ..)

ศธ 0210..3008/397 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช. กิจกรรมการทำลวดพันถ้วยรับน้ำยาง ต.ไม้ฝาด จำนวน 2,400บ..)

ศธ 0210..3008/398 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช. กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก ต.นาเมืองเพชร จำนวน 2,200บ..)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:56:50
ศธ 0210..3008/399 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.กศน.ตำบล กค. จำนวน 1,150บ..)

ศธ 0210..3008/400 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.กศน.ตำบล สค. จำนวน 1,050บ..)

ศธ 0210..3008/401 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.กศน.ตำบล กย. จำนวน 1,100บ..)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:33:53
ศธ 0210..3008/402 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจ
เรียน สถานีตำรวจภูธร อำเภอสิเกา

ศธ 0210..3008/403 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ชุดยาสามัญ
เรียน ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ฝาด
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:58:08
ศธ 0210..3008/ว 404 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติ
เรียน คุณปรีชา มากนคร
โดย : อนันต์    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 12:49:41
ศธ 0210..3008/ 405 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอใช้สถานที่
เรียน นายอำเภอสิเกา
โดย : อนันต์    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 15:32:30
ศธ 0210..3008/ 406 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์
เรียน นายยกเทศมนตรีตำบลสิเกา
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 07:27:35
ศธ 0210..3008/407 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.ห้องสมุด กค. จำนวน 620บ..)

ศธ 0210..3008/408 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวารสาร.ห้องสมุด กค. จำนวน 1,130บ..)

ศธ 0210..3008/409 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.ห้องสมุด สค. จำนวน 620บ..)

ศธ 0210..3008/410 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.ห้องสมุด กย. จำนวน 600บ..)

ศธ 0210..3008/411 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวารสาร.ห้องสมุด สค. จำนวน 1,075บ..)

ศธ 0210..3008/412 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวารสาร.ห้องสมุด กย. จำนวน 1,130บ..)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.143.224


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 07:55:24
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๔๑๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๘ ค่าเดินทางไปราชการ จังหวัดระนอง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าเดินทางไปราชการ จำนวนเงิน ๑,๒๘๐.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๔๑๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๘ ค่าเดินทางไปราชการลับ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าเดินทางไปราชการ จำนวนเงิน ๖,๖๖๐.- บาท (หกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.175.228.192


ความคิดเห็นที่ 11
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:49:54
ศธ 0210..3008/415 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุโคงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน ต.ไม้ฝาด จำนวน 2,000บ..)

ศธ 0210..3008/416 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุโคงการพัฒนาสังคมชุมชน กิจกรรมการทำอาหารจานเดียว
ต.ไม้ฝาด บ่อหิน เขาไม้แก้ว จำนวน 3,600บ..)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 12
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:02:40
ศธ 0210..3008/417 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ สค. จำนวน 15,000บ..)

ศธ 0210..3008/418 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ กย. จำนวน 15,000บ..)

ศธ 0210..3008/419 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าพาหนะครูสอนคนพิการ สค. จำนวน 1,000บ..)

ศธ 0210..3008/420 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าพาหนะครูสอนคนพิการ กย. จำนวน 1,000บ..)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 15:49:02
ศธ 0210..3008/421 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร ศูนย์ฝึกอาชีพฯ การเลี้ยงปลาดุก ต.บ่อหิน.
จำนวน 2,400บ..)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 14
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:43:03
ศธ 0210..3008/422 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุฝึกพัฒนาสังคมชุมชนการทำเทียนหอม ต.บ่อหิน.จำนวน 3,000บ..)

ศธ 0210..3008/423 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุฝึกพัฒนาสังคมชุมชนการแปรรูปอาหารฯ ต.บ่อหิน. จำนวน 6,000บ)

ศธ 0210..3008/424 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุฝึกพัฒนาทักษะชีวิต การทำซิลค์สกรีนกระเป่า ต.บ่อหิน. จำนวน 2,000บ..
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:12:11
ศธ 0210..3008/425 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเลื่อนการแข่งขันกีฬา กศน.สิเกาสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติดฯ
เรียน นายอำเภอสิเกา

ศธ 0210..3008/426 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเลื่อนการแข่งขันกีฬา กศน.สิเกาสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ฯ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
โดย : อนันต์ ศรีราม    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 16
ศุกร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:58:27
ที่ ศธ๐๒๑๐.๓๐๐๘ / ๔๒๗ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการลับ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.175.228.243


ความคิดเห็นที่ 17
อาทิตย์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 19:28:57
ที่ ศธ 0210.3008/428 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/429 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ส่งแบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.38.15


ความคิดเห็นที่ 18
อาทิตย์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 21:13:05
ที่ ศธ๐๒๑๐.๓๐๐๘ / ๔๓๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง  การส่งแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๘ (สิงหาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘)
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สิงหาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.175.228.233


ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:36:31
ศธ 0210..3008/431 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกศน.ตำบล จำนวน 1,080บ..)

ศธ 0210..3008/432 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าหนังสือพิมพ์วารสารบ้านหนังสือ กค.58 จำนวน 17,200บ..)

ศธ 0210..3008/433 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าหนังสือพิมพ์วารสารบ้านหนังสือ สค.58 จำนวน 17,200บ..)

ศธ 0210..3008/434 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าหนังสือพิมพ์วารสารบ้านหนังสือ กย.58 จำนวน 16,400บ..)

ศธ 0210..3008/435 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 1,500บ..)

ศธ 0210..3008/436 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 1,220 บ..)

ศธ 0210..3008/437 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพท์ มิ.ย. จำนวน 384.08บ..)

ศธ 0210..3008/438 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าหนังสือและสื่อส่งเสริมการอ่าน จำนวน 3,000บ..)

ศธ 0210..3008/439 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าหนังสือและสื่อส่งเสริมการอ่าน จำนวน 3,000บ..)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:47:07
ศธ 0210..3008/440 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างทำป้ายส่งเสริมการอ่าน จำนวน 3,050บ..)

ศธ 0210..3008/441 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จำนวน 1,950บ..)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:55:46
ศธ 0210..3008/442 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 15:23:33
ศธ 0210..3008/ว.443 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติ
เรียน

ศธ 0210..3008/444 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติ
เรียน นายกเทศมนตรี ต.บ่อหิน


ศธ 0210..3008/445 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ กีฬา กศน.สิเกาสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
เรียน นายอำเภอสิเกา
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 17:04:49
ศธ 0210..3008/446 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจ
เรียน สถานีตำรวจภูธร อำเภอสิเกา
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 24
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 12:03:09


ที่ ศธ 0210..3008/447 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 12:23:45
ที่ ศธ 0210..3008/448 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอส่งรายชื่อสภาเด็กและเยาวชน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเาไม้แก้ว
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:37:01
ที่ ศธ 0210..3008/449 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
เรื่อง จัดทำผังการออกข้อสอบ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:26:23
ที่ ศธ 0210..3008/450 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 การดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตามตัวชี้วัด 1.6
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 28
ศุกร์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 17:45:04
ที่ ศธ 0210..3008/451 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558
เรื่อง การล้างเงินยืมงบประมาณ 2558 ตาม บย 84/58 ลงวันที่ 23 กค.58
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(โครงการกีฬา กศน.สิเกาสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 จำนวน 50,000บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 29
อาทิตย์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 22:02:38
ที่ ศธ๐๒๑๐.๓๐๐๘ / ๔๕๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการลับ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.2.235.225


ความคิดเห็นที่ 30
จันทร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:32:12
ที่ ศธ 0210..3008/453 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างซ่อมแวมป้าย กศน.อำเภอ จำนวน 35,000บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 31
จันทร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:37:13
ที่ ศธ 0210..3008/454 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558
เรื่อง สรุปการดำเนินงานเดือนสิงหาคม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 32
จันทร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:59:51
ที่ ศธ 0210..3008/455 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.ท้องถิ่น สำหรับ กศน.ตำบล จำนวน 2,430บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/456 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าไฟฟ้าของ กศน./ห้องสมุด กค.จำนวน 4,573.07บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/457 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ มิย-กค จำนวน 1,824.65บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/458 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพท์ กศน.มิย จำนวน 326.35บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/459 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าน้ำประปา กศน/ห้องสมุด.กค-สค จำนวน 954.44บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 33
จันทร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:59:21
ที่ ศธ 0210..3008/460 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(โครงการติวเข้มวิชาการ N-NET ภาคเรียน 1/2558 จำนวน 2,400บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 34
จันทร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 15:57:59
ที่ ศธ 0210..3008/461 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558
เรื่อง แบบตอบรับเข้าร่วมปฏิบัติการใช้โปรแกรมเทียนระดับการศึกษาของภาคใต้
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 35
อังคาร ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 12:23:40
ที่ ศธ 0210..3008/462 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สิงหาคม 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/463 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
เรื่อง การดำเนินงาน บ้านหนังสือชุมชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 36
พุธ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:52:53
ที่ ศธ 0210..3008/464 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ศกพอเพียง
เรียน กฤษฎา อุ้ยกิ้ม
ที่ ศธ 0210..3008/465 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ศกพอเพียง
เรียน สกล สรรพจักร


ที่ ศธ 0210..3008/46ุ6 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร พช
เรียน พันธณี อุ้ยกิ้ม

ที่ ศธ 0210..3008/46ุึ7 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ศกพอเพียง
เรียน lสมศักดิ์ แก้วกูล

ที่ ศธ 0210..3008/468 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ศกพอเพียง
เรียน สมพร เขียดเขียว
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 37
จันทร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 15:49:21
ที่ ศธ 0210..3008/469 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพท์ กศน/ห้องสมุด.กค จำนวน 886.66บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/470 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 38
จันทร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:03:57
ที่ ศธ 0210..3008/471 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าไฟฟ้า กศน/ห้องสมุด.สค จำนวน 3,364.19บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 39
อังคาร ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 15:35:09
ที่ ศธ 0210..3008/472 ลงวันที่ 1 กันยายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558 (โครงการงานวันระลึกสากลฯ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 4,500.-บาท)
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 40
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 12:44:23
ที่ ศธ 0210..3008/473 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558
เรื่อง การจัดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือและงานวิชาการ กศน.ตรัง ปี 2558”
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/474 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558
เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำยุทธศาสตร์สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการ  กระทรวงศึกษาธิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 41
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14:20:07
ที่ ศธ 0210..3008/475 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ สอบปลายภาค
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/476 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคคลากร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 42
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 15:00:39
ที่ ศธ 0210..3008/477 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคคลากร
เรียน สถานีตำรวจอำเภอสิเกา
ที่ ศธ 0210..3008/478 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะสถานที่
รียน ผุู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :