[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558   


ที่ ศธ 0210..3008/235 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ขออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตฯ
เรียน เลขาธิการคุรุสภา

เข้าชม : 525


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 23:42:29
ที่ ศธ 0210..3008/236 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/237 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย พฤษภาคม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.133.187


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 07:56:33
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๓๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๘ ค่าเดินทางไปราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าเดินทางไปราชการ ๒,๘๔๔.- บาท (สองพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 182.53.207.96


ความคิดเห็นที่ 3
พุธ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 00:09:32
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๓๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๘
เรื่อง ขอยืมวัสดุฝึกอบรมชุดปฐมพยาบาล
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๔๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๘
เรื่อง ขอการพานักศึกษาไปนอกสถานที่
เรียน ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสิเกา
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
เรียน ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๔๒ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการสนับสนุนจัดทำสิ่งอำนวยการความสะดวกสำหรับคนพิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.133.159


ความคิดเห็นที่ 4
พุธ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 15:02:55
ที่ ศธ 0210..3008/ว243 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
เรียน นายกอบต.ไม้ฝาด/เขาไม้แก้ว/บ่อหิน/เทศบาลนาเมืองเพชร
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 15:18:03
ที่ ศธ 0210..3008/244 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558
เรื่อง ส่งใบลงเวลาอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/245 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558
เรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาและทักษะชีวิต ตามตัวชี้วัด 1.4
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/246 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558
เรื่อง ส่งแผนการจัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 15:39:28
ที่ ศธ 0210..3008/247 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรการทำประเป๋าลดโลกร้อน
เรียน นางสาวสมใจ ล้วนเส็ง

ที่ ศธ 0210..3008/248 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรการเลี้ยงปลาดุก
เรียน นายถาวร พรเดชอนันต์

ที่ ศธ 0210..3008/249 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
เรียน นายสมนึก ขำณรงค์

โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 00:24:52
ที่ ศธ 0210..3008/250 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 11,600.-บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/251 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ มี.ค-เมย.58 จำนวนเงิน 1,537.59 บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/252 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าไฟฟ้า พ.ค. 58 จำนวนเงิน 3,836.97 บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/253 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพท์กศน. เมย.58 จำนวนเงิน 452.61 บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/254 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพท์ห้องสมุด เมย.58 จำนวนเงิน 123 บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/255 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.กศน.ตำบล พค.58 จำนวนเงิน 1,050 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.135.252


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 00:25:35
ที่ ศธ 0210..3008/250 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
เรียน นางสาวศศิทัชนันท์ จีนประชา
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.138.4


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 00:30:18
ที่ ศธ 0210..3008/256 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 (แก้ไขจาก 250 เป็น 256)
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
เรียน นางสาวศศิทัชนันท์ จีนประชา
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.138.4


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 01:06:57
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๕๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง  หนังสือชี้แจงกรณี นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา ลงทะเบียนซ้ำซ้อน ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังวิเศษ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.175.248.12


ความคิดเห็นที่ 11
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 10:14:57
ที่ ศธ 0210..3008/258 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอเชิญวิทยากรการเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก
เรียน นายกลศกร รัตนมนตรี
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.119.24


ความคิดเห็นที่ 12
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 13:08:05
ที่ ศธ 0210..3008/259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามRoadmapO
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 13
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 05:49:34
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๖๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.175.248.210


ความคิดเห็นที่ 14
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 08:48:45
ที่ ศธ 0210..3008/261 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิด และพิธีปิด โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/262 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
เรียน นางปิยพรรณ กาฬวงค์

ที่ ศธ 0210..3008/263 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

ที่ ศธ 0210..3008/264 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.139.75


ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 13:43:26
ศธ 0210..3008/265 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
เรื่อง การล้างเงินยืม งบประมาณ โครงการค่ายยุวชนวิวัฒน์ไทย จำนวนเงิน 9800 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตรัง
โดย : อนันต์ ศรีราม    ไอพี : 192.168.0.1


ความคิดเห็นที่ 16
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 13:45:21
ศธ 0210..3008/266 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงิน งบประมาณ ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาลูกเสือวิสามัญ จำนวนเงิน 2400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตรัง
โดย : อนันต์ ศรีราม    ไอพี : 192.168.0.1


ความคิดเห็นที่ 17
เสาร์ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 12:06:04
ศธ 0210..3008/267 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.ห้องสมุด พค.58 จำนวนเงิน 620 บาท)

ศธ 0210..3008/268 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวารสาร.ห้องสมุด พค.58 จำนวนเงิน 1,050 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.128.59


ความคิดเห็นที่ 18
อังคาร ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 12:50:00
ที่ ศธ 0210..3008/269 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอควาอนุเคราะห์วิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/270 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานในพิธีรอบกองไฟโครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฏา

ที่ ศธ 0210..3008/271 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีรอบกองไฟโครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.134.97


ความคิดเห็นที่ 19
อังคาร ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 15:25:43
ที่ ศธ 0210..3008/2ึ72 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เรียน นางวิมล นวลศรี
ที่ ศธ 0210..3008/2ึ73 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร พัฒนาสังคมและชุมชน
เรียน นางนภา พูดเพราะ
ที่ ศธ 0210..3008/2ึ74 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร การทำลวดพันถ้วยรับนำ้ยาง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เรียน นายภาคภูมิ สมันหลี
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.134.94


ความคิดเห็นที่ 20
อังคาร ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 15:28:55
ที่ ศธ 0210..3008/2ึ75 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ทักษะชีวิต การฝึกทักษะกีฬาสร้างสรรค์ชุมชน
เรียน นายวิจิตร มาดทิ้ง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.134.94


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 16:44:28
ศธ 0210..3008/276 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 22
พุธ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 13:57:49
ที่ ศธ 0210..3008/2ึ77 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ทักษะชีวิต การฝึกทักษะกีฬาสร้างสรรค์ชุมชน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.116.201


ความคิดเห็นที่ 23
พุธ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 16:25:29
ที่ ศธ 0210..3008/278 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เรียน คุณจำเป็น จีนประชา

ที่ ศธ 0210..3008/279 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร การ้ลี้ยงไก่พื้นเมือง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เรียน คุณธีระ วิวัฒนานนท์
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 17:22:47
ศธ 0210..3008/280 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียนฯ ไตรมาส 3
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรั
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 16:29:30
ศธ 0210..3008/281 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายงบประมาณ 2558 โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ จำนวน 58,900 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.135.53


ความคิดเห็นที่ 26
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 08:26:07
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๘๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง  ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๘ ค่าเดินทางไปราชการลับ
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง จำนวนเงิน ๗,๔๔๘.- บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.175.228.203


ความคิดเห็นที่ 27
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 11:47:56
ศธ 0210..3008/283 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่า นสพ.และวารสารบ้านหนังสือ พค.58 จำนวนเงิน 17,200 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 28
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 15:27:42
ศธ 0210..3008/284 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จำนวนเงิน 75,500 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 29
จันทร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 10:02:20
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๘๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอส่งงบประมาณ แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กลับคืน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๘๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุญาตแต่งตั้งรองผู้กำกับกองลูกเสือเพิ่มเติม
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 125.26.103.166


ความคิดเห็นที่ 30
อังคาร ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 16:59:12
ที่ ศธ 0210..3008/287 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยืมโต๊ะหมู่บูชา
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 125.26.103.49


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 11:46:34
ศธ 0210..3008/288 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างกำจัดปลวกห้องสมุด จำนวนเงิน 10,000 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 13:21:26
ศธ 0210..3008/289 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าน้ำประปา กสน.,ห้องสมุด พ.ค.-มิย.58 จำนวนเงิน 770.40 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 33
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 15:24:21
ศธ 0210..3008/290 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างซ่อมแซมห้องน้ำห้องสมุด จำนวนเงิน 50,000 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 34
อังคาร ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 14:35:04
ศธ 0210..3008/291 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวห้องสมุด จำนวนเงิน 740 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 35
อังคาร ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 15:29:01
ศธ 0210..3008/292 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างทำความสะอาดห้องสมุด มิย.จำนวนเงิน 1,000 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 36
อังคาร ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 17:11:23
ศธ 0210..3008/293 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ มิย.จำนวนเงิน 15,000 บาท)

ศธ 0210..3008/294 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าพาหนะครูสอนคนพิการ มิย.จำนวนเงิน 1,000 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 37
พุธ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 15:42:12
ศธ0210.3008/295 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เ็ด็กอนุบาลและบุคคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
ศธ0210.3008/296 ลงวันที่ 24 มิถุนาย 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.132.185


ความคิดเห็นที่ 38
พุธ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 23:37:40
ศธ 0210..3008/297 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ 0210..3008/298 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ 0210..3008/299 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558
เรื่อง สรุปผลผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.38.72


ความคิดเห็นที่ 39
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 12:34:16
ศธ 0210..3008/300 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
โดย : อนันต์ ศรีราม    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 40
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 14:08:39
ศธ 0210..3008/301 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มิย.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ 0210..3008/302 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 2,000 บาท)

ศธ 0210..3008/303 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพท์ กศน.,ห้องสมุด พค. จำนวนเงิน 574.16 บาท)

ศธ 0210..3008/304 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุฝึกโครงการพัฒนาทักษะชีวิต(กิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาฯ
ต.นาเมืองเพชร จำนวนเงิน 2,000 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 41
จันทร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 06:18:46
ศธ 0210..3008/305 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558
เรื่อง ส่งแบบการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ 0210..3008/306 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558
เรื่อง ส่งแบบรายงานแผน/ผลการขับเคล่อนการพัฒนา กศน.เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.38.236


ความคิดเห็นที่ 42
จันทร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 07:23:17
ศธ 0210..3008/307 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558
เรื่อง รายงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.38.236


ความคิดเห็นที่ 43
จันทร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 13:24:26
ศธ 0210..3008/308 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิเป็นวิทยากร เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงไก่ไข่
เรียน เกษตรอำเภอสิเกา
ศธ 0210..3008/309 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ศูนย์ฝึกการซ่อมแซมเสื้อผ้า
เรียน นางใจดี รัญวาสี
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 44
จันทร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 21:23:36
ศธ 0210..3008/310 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.113.3

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :