[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558   


ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/

เข้าชม : 210


ความคิดเห็นที่ 1
ศุกร์ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:09:19
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๑๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง  ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๘ ค่าเดินทางไปราชการลับ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าเดินทางไปราชการ ๗,๑๔๔.- บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.175.248.201


ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 15:13:15
ที่ ศธ 0210..3008/214 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การจัดทำประมาณการค่าสาธารณูปโภคประจำปี 2558
เรียน. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 192.168.0.1


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:31:06
ที่ ศธ 0210..3008/215 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:46:06
ที่ ศธ 0210..3008/216 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าหนังสือ สื่อ ห้องสมุด จำนวน 15,000.-บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 17:07:17
ที่ ศธ 0210..3008/217 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการยุวชนวิวัฒน์ไทย
เรียน นายอำเภอสิเกา

ที่ ศธ 0210..3008/218 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
เรียน นายอำเภอสิเกา
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 17:09:32
ที่ ศธ 0210..3008/219 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ พค. จำนวน 15,000.-บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/220 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าพาหนะครูสอนคนพิการ พค. จำนวน 1,000.-บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 17:11:17
ที่ ศธ 0210..3008/221 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ยืมเงินงบประมาณโครงการยุวชนวิวัฒน์ไทย จำนวน 14,000.-บาท)
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 17:12:56
ที่ ศธ 0210..3008/222 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่านสพ.และวารสารบ้านหนังสือ เมย.58 จำนวน 16,800.-บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 12:00:06
ที่ ศธ 0210..3008/223 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
เรียน นายอำเภอสิเกา
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:46:12
ที่ ศธ 0210..3008/224 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียน นักวิชาการเกษตรอำเภอสิเกา
ที่ ศธ 0210..3008/225 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร พัฒนาสังคมและชุมชน
เรียน นางนภา พูดเพราะ
ที่ ศธ 0210..3008/226 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร การทำลวดพันถ้วยรับนำ้ยาง
เรียน นายภาคภูมิ สมันหลี
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.116.220


ความคิดเห็นที่ 11
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 22:03:57
ที่ ศธ 0210..3008/227 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/228 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานห้องสมุดฯของนักศึกษาจำนวน 4,000.-บาท)

ที่ ศธ 0210..3008/229 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา จำนวน 2,500.-บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.128.227


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 21:33:25
ที่ ศธ 0210..3008/230 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
เรื่อง รายงานผลประจำเดือน พ.ค. 58
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง

ที่ ศธ 0210..3008/231 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การสำรวจผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาให้มีใบประกอบวิชาชีพฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.141.152


ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 23:30:54
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๒๓๒ ลงวันที่ -๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรรักษาการ
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 182.52.89.32


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 00:18:37
ที่ ศธ๐๒๑๐.๓๐๐๘ / ๒๓๓ ลงวันที่ -๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 182.52.89.32


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:28:16
ที่ ศธ 0210..3008/234 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนยึทธศาตร์ชาติฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.137.147


ความคิดเห็นที่ 16
พุธ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:28:16
ที่ ศธ 0210..3008/234 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนยึทธศาตร์ชาติฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.137.147


ความคิดเห็นที่ 17
พุธ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:07:56
ที่ ศธ 0210..3008/235 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ขออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตฯ
เรียน เลขาธิการคุรุสภา
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.137.147


ความคิดเห็นที่ 18
อังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 13:29:41
ที่ ศธ 0210..3008/224 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียน นักวิชาการเกษตรอำเภอสิเกา
แก้ไขเป็นที่ ศธ 0210..3008/224 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ศูนย์ฝึกอาชีพ
เรียน คุณใจดี รัญวาสี
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.139.49

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :