[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
อกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนมีนาคม ๒๕๕๘)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558   


ศธ 0210.3008/094 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุโครงการจัดการศึกาษาพัฒนาสังคมและชุมชน
จำนวน 5,350 บาท) กศน.ต.ไม้ฝาด

เข้าชม : 530


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:23:19
ศธ 0210.3008/095 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
  
ศธ 0210.3008/096 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่านสพ.ห้องสมุด ก.พ.58 จำนวน 560 บาท)   

ศธ 0210.3008/097 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวารสารห้องสมุด ก.พ.58 จำนวน1,075 บาท)   

ศธ 0210.3008/098 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่านสพ.กศน.ตำบล ก.พ.58 จำนวน 1,000 บาท)   

ศธ 0210.3008/099 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝ.อาชีพชุมชน ต.ไม้ฝาด จำนวน 8,000 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 09:59:34
ศธ 0210.3008/100 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่านสพ.วารสารบ้านหนังสือ กพ. จำนวน 16,000 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:26:07
ศธ 0210.3008/101 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าโทรศัพทืเคลื่อนที่ กพ. จำนวน 1,000 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 09:19:59
ศธ 0210.3008/102 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าไฟฟ้า กศน.สิเกา กศน.บ่อหิน ห้องสมุด กพ. จำนวน 3,088.33 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 09:20:54
ศธ 0210.3008/103 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สายตรวจดูแลความปลอดภัย
เรียน ผู้กำบับการ สภ.อำเภอสิเกา
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 6
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 09:25:37
ศธ 0210.3008/104 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าหนังสือห้องสมุด จำนวน 15,000 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:03:30
ศธ 0210.3008/105 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจกระดาศคำตอบ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:08:02
ศธ 0210.3008/106 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 1,500 บาท)

ศธ 0210.3008/107 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 13,750 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:45:02
ศธ 0210.3008/108 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุโครงการจัดการศึกาษาพัฒนาสังคมและชุมชน จำนวน 5,150 บาท) กศน.ต.บ่อหิน
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:34:28
ศธ 0210.3008/109 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุโครงการจัดการศึกาษาพัฒนาสังคมและชุมชน จำนวน 450 บาท) กศน.ต.กะลาเส
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 11
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 15:48:23
ศธ 0210.3008/110 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าถ่ายเอกสารโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จำนวน 1,664 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 12
ศุกร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 04:47:06
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๑๑๑ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.20.158.206


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 12:29:37
ศธ 0210.3008/112 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร การทำผ้าเช็ดหน้า
เรียน นางสาวสมใจ ล้วนเส้ง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 17:00:24
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๑๒๖ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๘ ค่าเดินทางไปราชการลับ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง จำนวนเงิน ๖,๑๐๔.- บาท (หกพันหนึ่งร้อยหกสี่บาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.172.126.119


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 09:46:52
ศธ 0210.3008/131 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าวัสดุ การทำน้ำพริก จำนวน 6,960 บาท) ต.เชาไม้แก้ว
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:07:25
ศธ 0210.3008/132 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้องสมุด จำนวน 1,860 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:23:06
ศธ 0210.3008/125 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง แจ้งรายชื่อและจำนวนนักศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้วยระบบ E –Exam ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:08:35

ศธ 0210.3008/127 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง รายงานการจัดส่งหนังสือบ้านหนังสืออัจฉริยะ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง

ศธ 0210.3008/128 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าจ้างทำความสะอาดห้องสมุด เดือน มีค. จำนวน 1,000 บาท)

ศธ 0210.3008/129 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการศูนย์ฝึกฯ จำนวน 13,540 บาท)

ศธ 0210.3008/130 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าวัสดุ ทักษะชีวิต การซิลค์สกรีนเสื้อ จำนวน 1,000 บาท) ต.บ่อหิน
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 15:47:37
ศธ 0210.3008/113 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ (มกราคม)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง

ศธ 0210.3008/114 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ (กุมภาพันธ์)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง

ศธ 0210.3008/115 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย (มกราคม)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง

ศธ 0210.3008/116 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการจัดการศึกาษาพัฒนาสังคมและชุมชน จำนวน 4,900 บาท)

ศธ 0210.3008/117 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่า่ถ่ายเอกสารโครงการเศรษฐกิจจพอเพียง จำนวน 4,000 บาท)

ศธ 0210.3008/118 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าเช่าเหมารถ โครงการTo Be Number One จำนวน 4,000 บาท)

ศธ 0210.3008/119 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการ ศฝช.การเพาะเห็ด จำนวน 4,800 บาท) ต.เขาไม้แก้ว

ศธ 0210.3008/120 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการ ศฝช.การเลี้ยงปลาดุก จำนวน 2,200 บาท) ต.นาเมืองเพชร

ศธ 0210.3008/121 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการ ศฝช.การทำลวดฯ จำนวน 2,200 บาท) ต.บ่อหิน

ศธ 0210.3008/122 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง รายงานผลนักศึกษาเข้าสอบ - ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 2/2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง

ศธ 0210.3008/123 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู กศน.จังหวัด ในการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาเลือก พว 02027 "การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน"
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง

ศธ 0210.3008/124 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าดำเนินการสอบปลายภาคเรียน 2/57 จำนวน 21,160 บาท)

โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 20
อังคาร ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:17:19
ศธ 0210.3008/133 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร การเลี้ยงปลาดุก จำนวน 2,200 บาท) ต.บ่อหิน
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:49:10
ศธ 0210.3008/134 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุฝึก เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 13,750 บาท)

ศธ 0210.3008/135 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1,200 บาท)

โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 15:08:15
ศธ 0210.3008/136 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุทักษะชีวิต การประดษฐ์ผ้าเช็ดหน้าฯ จำนวน 2,000 บาท) ต.นาเมืองเพชร
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:29:18
ศธ 0210.3008/137 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุ โครงการจัดการศึกาษาพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการทำกระเป๋าสายใยรัก จำนวน 2,850 บาท)ต.บ่อหิน
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:14:52
ศธ 0210.3008/138 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าหนังสือและสื่อ กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ จำนวน 3,340 บาท)

ศธ 0210.3008/139 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าหนังสือและสื่อ กศนต.บ่อหิน จำนวน 15,000 บาท)

ศธ 0210.3008/140 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุ โครงการจัดการศึกาษาพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมการทำน้ำพริก จำนวน 2,000 บาท)ต.เขาไม้แก้ว

ศธ 0210.3008/141 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กพ.จำนวน 900.41 บาท)

ศธ 0210.3008/142 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุ โครงการจัดการศึกาษาพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมการทำหมวก จำนวน 2,000 บาท)ต.กะลาเส
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:21:18
ศธ 0210.3008/143 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการศฝ.อาชีพชุมชน กิจกรรมการจัดดอกไม้สด จำนวน 6,000 บาท)ต.กะลาเส

ศธ 0210.3008/144 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการศฝ.อาชีพชุมชน จำนวน 3,500 บาท)

ศธ 0210.3008/145 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าจ้างเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการศฝ.อาชีพชุมชน จำนวน 1,200 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 26
พุธ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:35:18
ศธ 0210.3008/14ุ6 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุ โครงการจัดการศึกาษาพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมการออกกำลังกาย จำนวน 1,900 บาท)ต.ไม้ฝาด

ศธ 0210.3008/14ุ7 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุ กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ จำนวน 10,410 บาท)

ศธ 0210.3008/14ุ8 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าจ้างเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 2,400 บาท)

ศธ 0210.3008/149 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง

ศธ 0210.3008/150 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่านสพ.ห้องสมุด มีค. จำนวน 620 บาท)

ศธ 0210.3008/150 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่านสพ.ห้องสมุด มีค. จำนวน 620 บาท)

ศธ 0210.3008/151 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวารสารห้องสมุด มีค. จำนวน 1,075 บาท)

ศธ 0210.3008/152 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่านสพ.กศน.ตำบล มีค. จำนวน1,100 บาท)


ศธ 0210.3008/153 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ มีค. จำนวน 15,000 บาท)

ศธ 0210.3008/154 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าพาหนะครูสอนคนพิการ มีค. จำนวน 1,000 บาท)

ศธ 0210.3008/155 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่านสพ.วารสาร บ้านหนังสือ มีค. จำนวน17,200 บาท)

ศธ 0210.3008/156 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 23:51:26
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๑๕๗ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 182.52.89.17


ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:21:24
ศธ 0210.3008/158 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานแผนปฏบัติการฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:41:29
ศธ 0210.3008/159 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าถ่ายเอกสาร เทียบระดับการศึกษาฯ จำนวน 1,150 บาท)

ศธ 0210.3008/160 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง สั่งซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาการประเมินเทียบระดับฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 30
ศุกร์ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:10:40
ศธ 0210.3008/161 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2,860 บาท
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 31
จันทร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 12:24:30
ศธ 0210.3008/162 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง รายงานแผน/ผลการขับเคลื่อนการพัฒนา กศน.เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 32
จันทร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 15:02:01
ศธ 0210.3008/163 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีนาคม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง

ศธ 0210.3008/164 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุลูกเสือ จำนวน 9,900 บาท
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :