[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558   


(ต่อจาก)
ที่ ศธ 0210.3008/036 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558
เรื่อง จัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.ตรัง

เข้าชม : 390


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 16:27:55
ที่ ศธ 0210.3008/037 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลงานห้องสมุดประชาชน กศน.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง  
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 13:43:49
ที่ ศธ 0210.3008/038 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/039 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ส่งแบบรายงานการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำเดือน มกราคม 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/040 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าไฟฟ้า มค.58 จำนวน 1,984.55 บาท
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 3
พุธ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 08:44:40
ที่ ศธ 0210.3008/041 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรารทำกระเป๋าสายใยรัก งบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการกศน.สิเกา

ที่ ศธ 0210.3008/042 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรการซิลย์สกรีนเสื้อลดโลกร้อน งบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการกศน.สิเกา
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.136.214


ความคิดเห็นที่ 4
พุธ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 10:42:50
ที่ ศธ 0210.3008/043 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่านสพ.ห้องสมุด มค.58 จำนวน 620 บาท

ที่ ศธ 0210.3008/044 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวารสาร.ห้องสมุด มค.58 จำนวน 1,125 บาท

ที่ ศธ 0210.3008/045 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่านสพ.กศน.ตำบล มค.58 จำนวน 1,100 บาท
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 14:57:04
ที่ ศธ 0210.3008/045 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอสนับสนุนเสื้อยืดสีม่วง
เรียน กำนันตำบลไม้ฝาด
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 14:59:14
ที่ ศธ 0210.3008/046 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอสนับสนุนเสื้อยืดสีม่วง
เรียน กำนันตำบลไม้ฝาด
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 15:27:03
ที่ ศธ 0210.3008/047 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
เรียน ผอ. รร.ประชาผดุงวิทย์
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 15:30:45
ที่ ศธ 0210.3008/048 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 07:29:29
ที่  ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๐๔๙ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง  ขออนุญาตคัดลอกโฉนดอาคารที่ขออนุญาตใช้จาก อบจ.
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.47.137.216


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 09:15:09
ที่ ศธ 0210.3008/050 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรร่วมโครงการอบรมครู หลักสูตร สนุกกับกระบวนการวิทย์ฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 192.168.0.1


ความคิดเห็นที่ 11
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 12:49:50
ที่ ศธ 0210.3008/051 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าน้ำประปา กศน./ห้องสมุด มค.58 จำนวน 385.20 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 12
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 15:08:42
ที่ ศธ 0210.3008/052 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวืทยากร พัฒนาสังคมและชุมชน ปี 2558
เรียน คุณเสาวนีย์ หลีเกื้อ
ที่ ศธ 0210.3008/053 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวืทยากร ทักษะชีวิต
เรียน คุณลัดดา ระเด่น
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 13
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 06:23:15
ที่ ศธ 0210.3008/054 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุฝึกโครงการศูนย์ฝึกอาชีพฯ จำนวน 47,400 บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/055 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุฝึกโครงการศูนย์ฝึกอาชีพฯการเลี้ยงปลาดุก จำนวน 39,000 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.141.132


ความคิดเห็นที่ 14
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 15:59:52
ที่ ศธ 0210.3008/056 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่านสพ.และวารสารบ้านหนังสือ มค.58 จำนวน 17,200 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 15
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 13:39:19
ที่ ศธ 0210.330/057 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้บังคับการ กองบิน 56

ที่ ศธ 0210.330/058 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 16
ศุกร์ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 11:48:07
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๐๕๙ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
เรื่อง  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 125.26.103.21


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 13:06:41
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๐๖๐ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เรียน เกษตรอำเภอสิเกา
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.120.230


ความคิดเห็นที่ 18
พุธ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 09:49:24
ที่ ศธ 0210.3008/061 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พย.-ธค 57 จำนวน 2,000 บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/062 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่วัสดุสำนักงานห้องสมุดจำนวน 500 บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/063 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าจ้างทำความสะอาดห้องสมุด กพ. จำนวน 1,000 บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/064 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา-มค 58 จำนวน 2,400 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 11:49:24
ที่ ศธ 0210.3008/065 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
จำนวน 8,000 บาท) กศน.ต.นาเมืองเพชร

ที่ ศธ 0210.3008/066 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
จำนวน 8,000 บาท) กศน.ต.ไม้ฝาด
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 20
พุธ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 21:43:55
ที่ ศธ 0210.3008/067 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถาน
ศึกษา ปี 3
เรียน เลขาธิการสำนักงาน กศน.
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.133.51


ความคิดเห็นที่ 21
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 16:16:59
ที่ ศธ 0210.3008/068 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ กพ.58จำนวน 15,000 บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/069 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าพาหนะครูสอนคนพิการ กพ.58จำนวน 1,000 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 22
ศุกร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 11:21:34
ที่ ศธ 0210.3008/070 ลงวันที่20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุและค่าตอบแทนวิทยากรโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
จำนวน 7,550 บาท) กศน.ต.กะลาเส
ที่ ศธ 0210.3008/071 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิยากรโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
จำนวน 2,200 บาท) กศน.ต.กะลาเส
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.117.66


ความคิดเห็นที่ 23
จันทร์ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 10:00:03
ที่ ศธ 0210.3008/072 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินทดรองดจ่ายงบประมาณปี 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/57
จำนวน 21,160 บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/073 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
เรียน ผอ.โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 08:30:18
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๐๗๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘เรื่อง  ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๘
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
ค่าเดินทางไปราชการ จังหวัดภูเก็ต จำนวนเงิน ๔,๔๓๒.- บาท (สี่พันสี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 182.53.207.9


ความคิดเห็นที่ 25
อังคาร ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 09:32:46
แก้ไขวันที่ จากเดิม 20 เป็น 24 กพ.58

ที่ ศธ 0210.3008/070 ลงวันที่24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุและค่าตอบแทนวิทยากรโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จำนวน 7,550 บาท) กศน.ต.กะลาเส
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 26
อังคาร ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 13:18:55
ที่ ศธ 0210.3008/075 ลงวันที่24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าโทรศัพท์ กศน.สิเกา,ห้องสมุด เดือน กพ.58 จำนวน ุ677.68บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 19:56:26
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘ /๐๗๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง  ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๘ ค่าเดินทางไปราชการ
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.175.248.80


ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 09:03:59
ยกเลิกหนังสือ
ที่ ศธ 0210.3008/071 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิยากรโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
จำนวน 2,200 บาท) กศน.ต.กะลาเส

แก้ไขเป็น

ที่ ศธ 0210.3008/077 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิยากรโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจำนวน 2,200 บาท) กศน.ต.กะลาเส
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 09:32:47
ที่ ศธ 0210.3008/078 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำเดือน กุมมภาพันธ์ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 10:07:43
ที่ ศธ 0210.3008/079 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าน้ำประปากศน.สิเกา,ห้องสมุด กพ. จำนวน 385.20 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 10:24:58
ที่ ศธ 0210.3008/080 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน ผอ.กศน.อำเภอหาดสำรญ

ที่ ศธ 0210.3008/081 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้บังคับการพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธินฯ
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 14:40:07
ที่ ศธ 0210.3008/082 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558(3375)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรังฯ
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 33
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 22:14:51
ที่ ศธ 0210.3008/083 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรการทำหมวกรีไซเคิล ทักษะชีวิตงบประมาณ 2558
เรียน นางนฤมล อินทร
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.125.150


ความคิดเห็นที่ 34
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 12:41:36
ที่ ศธ 0210.3008/084 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 35
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 13:07:04
ที่ ศธ 0210.3008/085 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิยากรโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
จำนวน 2,400 บาท) กศน.ต.กะลาเส
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.130.118


ความคิดเห็นที่ 36
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 14:18:31
ที่ ศธ 0210.3008/08ุ6 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิยากรโครงการศฝ.อาชีพชุมชนการเลี้ยงปลาดุกจำนวน 2,200 บาท) กศน.ต.เขาไม้แก้ว

ที่ ศธ 0210.3008/08ุ7 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิยากรโครงการศฝ.อาชีพชุมชนสัญจร การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจำนวน 1,200 บาท) กศน.ต.เขาไม้แก้ว

ศธ 0210.3008/08ุ8 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุโครงการศฝ.อาชีพชุมชนสัญจร จำนวน 4,275 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 37
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 14:40:28
ศธ 0210.3008/08ุ9 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิยากรโครงการศฝ.อาชีพชุมชนการเลี้ยงปลาดุกจำนวน 2,200 บาท) กศน.ต.ไม้ฝาด
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 15:05:33
ศธ 0210.3008/090 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิยากร โครงการจัดการศึกาษาพัฒนาสังคมและชุมชน
จำนวน 2,650 บาท) กศน.ต.นาเมืองเพชร
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 39
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 15:16:19
ศธ 0210.3008/091 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าตอบแทนวิยากร โครงการจัดการศึกาษาพัฒนาสังคมและชุมชน
จำนวน 2,650 บาท) กศน.ต.ไม้ฝาด
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 40
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 16:25:41
ศธ 0210.3008/092 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุโครงการจัดการศึกาษาพัฒนาสังคมและชุมชน
จำนวน 5,150 บาท) กศน.ต.กะลาเส

ศธ 0210.3008/093 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุโครงการจัดการศึกาษาพัฒนาสังคมและชุมชน
จำนวน 5,350 บาท) กศน.ต.นาเมืองเพชร

ศธ 0210.3008/094 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
(ค่าวัสดุโครงการจัดการศึกาษาพัฒนาสังคมและชุมชน
จำนวน 5,350 บาท) กศน.ต.ไม้ฝาด
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :