[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนธันวาคม ๒๕๕๗)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557   


ที่ศธ 0210.3008/493 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เข้าชม : 376


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:02:39

ที่ศธ 0210.3008/494 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ส่งโครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  

โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.112.184


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:01:08
ที่ศธ 0210.3008/495 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  

ที่ศธ 0210.3008/496 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
(ค่าไฟฟ้า กศน.สิเกา ,กศน.บ่อหิน,ห้องสมุดประชาชน เดือน พ.ย.57 จำนวน 3,581.41)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 12:33:43
ที่ศธ 0210.3008/497 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.ห้องสมุด เดือน พ.ย.57 จำนวน 600บาท)

ที่ศธ 0210.3008/498 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวารสารห้องสมุด เดือน พ.ย.57 จำนวน 1,075บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 4
พุธ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 12:46:27
ที่ศธ 0210.3008/499 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.บ้านหนังสืออัจฉริยะ เดือน พ.ย.57 จำนวน 16,800บาท)

ที่ศธ 0210.3008/500 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์(โฟมบอร์ดอาเซียน) จำนวน 18,000บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:09:58
ที่  ศธ๐๒๑๐.๓๐๐๘ / ๕๐๑  ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง  ขออนุญาตเดินทางไปราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.123.61


ความคิดเห็นที่ 6
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:19:40
ที่ศธ 0210.3008/502 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) จำนวน 16,600บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:53:48
ที่ศธ 0210.3008/503 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง รายงานจำนวนแบบทดสอบวิชาบังคับ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ศธ 0210.3008/504 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง รายงานผู้จบหลักสูตร 1/57
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ศธ 0210.3008/505 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมลายเซ็น
เรียน ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:55:06
ที่ศธ 0210.3008/506 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557"
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 9
ศุกร์ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:07:32
ที่ศธ 0210.3008/507 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง จัดส่งจ้อมูลรายบุคคลกรณีลงทะเบียนซำ้
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 10
ศุกร์ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:10:31
ที่ศธ 0210.3008/508 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต.ค. 57 จำนวน 816.60 บาท)

ที่ศธ 0210.3008/509 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าน้ำประปา ต.ค.-ธ.ค. 57 จำนวน 1,934.03 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 11
ศุกร์ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:38:07
ที่ศธ 0210.3008/510 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าเดินทางไปราชการประชุมฯการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์ไบเทคบางนา กทม. จำนวน 9,500 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 12
ศุกร์ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:34:04
ที่ศธ 0210.3008/511 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง การกู้เงินโครงการสินเชื่อเอนกประสงค์ฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 101.109.80.104


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:43:02
ที่ศธ 0210.3008/516 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรเลี้ยงปลาดุ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอสิเกา
ที่ศธ 0210.3008/517 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรธุรกิจการจัดดอกไม้สด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอสิเกา
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.118.98


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:28:23
ที่ศธ 0210.3008/518 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุ จำนวน 1,523- บาท)

ที่ศธ 0210.3008/519 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุพลาสวู๊ดศูนย์อาเซียน จำนวน 1,500- บาท)

ที่ศธ 0210.3008/520 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าหนังสือเรียน จำนวน 78,052 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 12:56:04
ที่ 0210.3008/512 ลงวันที่14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๗ ค่าเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม“โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท

ที่ 0210.3008/513 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๗ ค่าเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม“รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกรอบแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช....”
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
จำนวน ๑,๔๖๐.- บาท

ที่ศธ 0210.3008/514 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรเลี้ยงปลาดุก
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอสิเกา

ที่ศธ 0210.3008/515 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรทำลวดพันนำยาง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอสิเกา

ที่ศธ 0210.3008/521 ลงวันที่ 15 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 12:37:57
ที่ศธ 0210.3008/526 ลงวันที่ 22 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558 (ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:01:50
ที่ศธ 0210.3008/522 ลงวันที่ 19 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยม 12 ประการ จำนวน 6,459.- บาท)

ที่ศธ 0210.3008/523 ลงวันที่ 19 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าปรับภูมิทัศน์ศูนย์อาเซียนศึกษา จำนวน 23,012.- บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 06:41:52
ที่ ศธ๐๒๑๐.๓๐๐๘ / ๕๒๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง  ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๘ ค่าเดินทางไปราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
เป็นจำนวนเงิน ๖,๓๖๖.-บาท (หกพันสามร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 182.52.89.202


ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:17:25
ที่ศธ 0210.3008/525 ลงวันที่ 22 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ขอความร่วมมือประสานผู้เข้ารับการอบรมโครงการสร้างและพัฒนาความ
เข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 12:42:18
ที่ศธ 0210.3008/526 ลงวันที่ 22 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 58 (ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 12:43:55
ที่ศธ 0210.3008/527 ลงวันที่ 22 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 58 (ค่าพาหนะครูผู้สอนคนพิการ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:36:15
ที่ศธ 0210.3008/528 ลงวันที่ 22 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรเลี้ยงปลาดุ
เรียน คุณจรูญ รักแก้ว
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 23
จันทร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:40:12
ที่ศธ 0210.3008/529 ลงวันที่ 22 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรขนมไทย
เรียน คุณอารีย์ ช่วยชะนะ
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 24
จันทร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:25:32
ที่ศธ 0210.3008/530 ลงวันที่ 22 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ 58 เป็นจำนวนเงิน 39,000 บาท (สามหมืนเก้าพันบาทถ้วน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 25
จันทร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:30:17
ที่ศธ 0210.3008/531 ลงวันที่ 22 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ 58 เป็นจำนวนเงิน 47,400 บาท (สี่หมืนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ที่ศธ 0210.3008/532 ลงวันที่ 22 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง เเชิญวิทยากรเลี้ยงปลาดุ
เรียน คุณวิมล นวลศรี
ที่ศธ 0210.3008/532 ลงวันที่ 22 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง เชิญวิทยากรเพาะเห็ด
เรียน คุณกฤษฏา อุ้ยกิ้ม
โดย : มีนา สีชาย    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 26
จันทร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:32:52
ที่ศธ 0210.3008/ว.534 ลงวันที่ 22 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน ผอ.ยานตาขาว,ผอ.กันตัง,นายอำเภอสิเกา,นายก อบต.บ่อหิน
โดย : อนันต์ ศรีราม    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 27
อังคาร ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:04:04
ที่ศธ 0210.3008/535 ลงวันที่ 23 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างทำความสะอาดห้องสมุด เดือน ตค.-ธค.57 จำนวน 3,000.- บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:07:50
ที่ศธ 0210.3008/536 ลงวันที่ 25 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558(ล้างเงินยืมตามบย.13/2558 ลงวันที่ 2ุ6 พย.2557)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(โครงการยุวชนวิวัฒน์ไทย จำนวน 24,800.- บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:35:59
ที่ศธ 0210.3008/537 ลงวันที่ 25 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ขอเชิญวิทยาสอนการเลี้ยงปลาดุก
เรียน นายจรูญ รักแก้ว
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 61.19.71.130


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:16:27
ที่ศธ 0210.3008/538 ลงวันที่ 25 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ส่งแบบสำรวจข้อมูลค่าสาธารณูปโภคตามจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 31
ศุกร์ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:13:39
ที่ศธ 0210.3008/539 ลงวันที่ 25 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ขอเชิญวิทยาสอนการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
เรียน นางธนพรรณ กล้าเวช
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 61.19.71.130


ความคิดเห็นที่ 32
จันทร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:55:10
ที่ศธ 0210.3008/540 ลงวันที่ 29 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำเดือนธันวาคม 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ศธ 0210.3008/541 ลงวันที่ 29 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพท์กศน./ห้องสมุด เดือน พย..57 จำนวน 807.05- บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 33
จันทร์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:25:11
ที่ศธ 0210.3008/542 ลงวันที่ 29 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ 58 เป็นจำนวนเงิน 47,400 บาท (สี่หมืนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ที่ศธ 0210.3008/543 ลงวันที่ 29 ธันวคมพ.ศ.2557
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ 58 เป็นจำนวนเงิน 39,000 บาท (สามหมืนเก้าพันบาทถ้วน)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 192.168.0.1

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :