[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557   


เรื่องล่าสุด
ที่ ศธ 0210.3008/430 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557
เรื่อง การสำรวจควาสมพร้อม กศน.ตำบล
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เข้าชม : 239


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:24:35
ที่ ศธ 0210.3008/431 ลงวันที่ 2 กันยายน 2557
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด เพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:39:24
ที่ ศธ 0210.3008/432 ลงวันที่ 2 กันยายน 2557
เรื่อง รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 12:38:48
ที่ ศธ 0210.3008/433 ลงวันที่10 กันยายน 2557
เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่ง
อำนวยความสะดกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 12:55:05
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๓๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.132.71


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 08:48:35
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗เรื่อง ขออนุญาตจัดโครงการยุวชนวิวัฒน์ไทยเพื่อรสร้าง และปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการยุวชนวิวัฒน์ไทย   จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.121.138


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:51:22
ที่ ศธ 0210.3008/436 ลงวันที่15 ตุลาคม 2557
เรื่อง  รายงานการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:27:28
ที่ ศธ 0210.3008/437 ลงวันที่17 ตุลาคม 2557
เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนนักศึกษา (ทหารกองประจำการ) ที่เข้าเป็นนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (เพิ่มเติม)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 17:27:10
ที่ ศธ 0210.3008/438 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์อาเซียนศึกษา ในการทาสีภายใน-ภายนอก จำนวนเงิน 14,000.-บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 17:42:50
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๓๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง  ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๗
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน ๙,๐๗๖.- บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.126.55


ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:26:16
ที่ ศธ 0210.3008/440 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557
เรื่อง ขอรับใบเสร็จรับเงิน และแบบใบรับใบสำคัญ ปีงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:55:56
ที่ ศธ 0210.3008/441 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบปีงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพท์กศน.สิเกาและห้องสมุด เดือน ก.ย.จำนวนเงิน 535.96.-บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:59:00
ที่ ศธ 0210.3008/442 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557
เรื่อง ส่งแบบสำรวจความต้องการเรียนรู้ประชาชนฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 13
ศุกร์ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 08:56:47
ที่ ศธ 0210.3008/443 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
เรื่อง รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : อนันต์ ศรีราม    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 14:50:19
ที่ ศธ 0210.3008/444 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าหนังสือพิมพ์และวารสารโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะเดือนตุลาคม 2557 จำนวนเงิน 17,200.-บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :