[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนกันยายน ๒๕๕๗)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2557   


เรื่องล่าสุด
ที่ ศธ 0210.3008/401 ลวันที่ 10 กันยายน 2557
เรื่อง อบรมครูที่ปรึกษาหลักสูตรประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เข้าชม : 274


ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 22:08:22
ที่ ศธ 0210.3008/402 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
(ค่าวัสดุ เทียบระดับการศึกษา-แบบเดิม-จำนวน 7,200 บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/403 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุ เทียบระดับการศึกษาสูงสุดฯจำนวน 7,550 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.124.205


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 11:20:52
ที่ ศธ 0210.3008/404 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าเดินทางไปราชการเพื่อร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวชนสตรีภาคใต้ จ.สงขลา จำนวน 1,192 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 13:14:51
ที่ ศธ 0210.3008/405 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557
เรื่อง สำรวจความพร้อมการรับชมการเรียนการสอนผ่านช่อง ETV
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/406 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพตามตัวชี้วัดที่ 1.5
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 15:53:29
ที่ ศธ 0210.3008/407 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานที่
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 16:07:08
ที่ ศธ 0210.3008/408 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ จำนวน 11,510 บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/409 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าเครื่องปรับบอากาศ จำนวน 37,000 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 17:33:07
ที่ ศธ 0210.3008/410 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557
เรื่อง ขออนุมัตยืมเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 10:00:50
ที่ ศธ 0210.3008/ว411 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบระดับ
เรียน คุณปรีชา มากนคร/คุณประภา จันทร์แย้ม/ดร.ชัยวัฒน์ สากุล
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 12:16:57
ที่ ศธ 0210.3008/412 ลงวันที่ 18 กันยายน 2557
เรื่อง ขอล้างเงินยืมเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนกรรมการการ ประเมินภาคประสบการณ์ 1/57 จำนวน 3,300บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 14:16:03
ที่ ศธ 0210.3008/413 ลงวันที่ 18 กันยายน 2557
เรื่อง ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 15:12:32
ที่ ศธ 0210.3008/414 ลงวันที่ 18 กันยายน 2557
เรื่อง ขอล้างเงินยืมเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่เดินทางไปราชการโครงการ ทัศนศึกษามหกรรมกีฬา กศน.เกมส์
จังหวัดชลบุรี....จำนวนเงิน....23,740.บาท
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 11
ศุกร์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 11:53:21
ที่ ศธ 0210.3008/415 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557
เรื่อง ขอล้างเงินยืมเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าเดินทางไปราชการโครงการ ทัศนศึกษามหกรรมกีฬา กศน.เกมส์
จังหวัดชลบุรี....จำนวนเงิน....58,792.บาท
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 12
ศุกร์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 13:58:47
ที่ ศธ 0210.3008/416 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557
เรื่อง ขอล้างเงินยืมเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุฝึกโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน OPEN HOUSE
จำนวนงิน....35,000.บาท
โดย : มีนา สีชาย    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 13
เสาร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 23:16:37
ที่ ศธ 0210.3008/417 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
เรื่อง ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/418 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน กค.57 จำนวน1,000บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.128.97


ความคิดเห็นที่ 14
เสาร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 23:53:45
ที่ ศธ 0210.3008/419 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าไฟฟ้า กศน.สิเกา,กศน.ตำบล,ห้องสมุด
เดือน สค.57 จำนวน 4,510.24บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.128.97


ความคิดเห็นที่ 15
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 08:27:33
ที่ ศธ 0210.3008/420 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพท์ กศน.สิเกา,,ห้องสมุดเดือน กค-สค.57 จำนวน 429.46บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.138.205


ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 11:13:14
ศธ 0210.3008/421 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ค่าดำเนินการสอบ 23,680 บาท
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 11:56:51
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๒๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี ๒๕๕๗
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.140.108


ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 12:14:39
ศธ 0210.3008/423 ลงวันที่ 29 กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดกิจกรรมเวที/เสวนา "ความคิดเห็น/ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ"
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 12:35:27
ศธ 0210.3008/424 ลงวันที่ 29 กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานข้อมูลผู้เข้าสอบ - ขาดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 15:24:01
ที่ ศธ 0210.3008/425 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าน้ำประปากศน.สิเกา,ห้องสมุดเดือน กย.57 จำนวน ุ620.60บาท)

ที่ ศธ 0210.3008/426 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพท์ ห้องสมุดเดือน สค.57
จำนวน 278.52บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 18:33:49
ที่ ศธ 0210.3008/427 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าเดินทางไปราชการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรืยนที่ 1/2557)
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 00:31:21
ที่ ศธ 0210.3008/428 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
เรื่อง   ส่งแบบตอบรับวิทยากร
เรียน   หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านไร่ออก
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.129.105


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 08:04:55
ที่ ศธ 0210.3008/429 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.133.210


ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:44:36
ที่ ศธ 0210.3008/430 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557
เรื่อง การสำรวจควาสมพร้อม กศน.ตำบล
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :