[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557   


ต่อจากเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗

เข้าชม : 643


ความคิดเห็นที่ 1
อาทิตย์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 15:31:52
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ว ๒๓๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณ๓าพภายในสถานศึกษาจาต้นสังกัด
เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.สิเกา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 2
อาทิตย์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 22:16:36
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๓๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อยเดือน พ.ค.๕๗
เรียน ผอ.สนง.กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.129.108


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 13:10:09
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๓๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ล้างเงินยืมงบประมาณ จำนวนเงิน ๓๔๔๐๐.- บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน. จ.ตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 13:11:03
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๓๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ล้างเงินยืมงบประมาณ จำนวนเงิน ๓๔๔๐๐.- บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน. จ.ตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 13:32:14
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๓๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานการจัดตั้งกองลูกเสือ และการแต่งตัั้ง ข้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามคำสั่งคณะลูกเสือแห่งชาติ
เรียน ผอ.สนง.กศน. จ.ตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 6
ศุกร์ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 12:48:59
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๓๖ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ A.L.T.C.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 12:50:30
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๓๖ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ A.L.T.C.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 18:46:22
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๓๔ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าหนังสือพิมพ์และวารสารบ้านหนังสืออัจฉริยะเดือนพฤษภาคม 17,200.-
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 18:47:58
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๓๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าหนังสือพิมพ์และวารสารบ้านหนังสืออัจฉริยะเดือนพฤษภาคม 17,200.-

โดย : ธีรชัย ชื่นชม ไอพี : 106.0.197.81
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 10
ศุกร์ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 17:48:57
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๓๖ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งแบบสำรวจความพร้อมและคัดเลือกจัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะชุมชนในเขตเขตเทศบาลและหมู่บ้าน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๓๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งประกวดสุดยอดอาชีพจาศูนย์ฝึกอาชีพจำนวน 1 อาชีพ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 11
เสาร์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 10:20:52
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๓๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งเอกสารการประเมินบรรณารักษ์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2556
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.122.233


ความคิดเห็นที่ 12
เสาร์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 22:32:49
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๓๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๗
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ    จำนวน ๑ ชุด
จำนวนเงิน ๓๐๐๔.- บาทถ้วน
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.124.188


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 07:05:44
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๔๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อยเดือน พ.ค.๕๗
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.138.125


ความคิดเห็นที่ 14
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 11:39:06
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๔๑ ลงวันที่ ๑๓มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งข้อมูลรายบุคคลกรณ๊นักศึกษาลงทะเบียนซ้ำ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 14:47:31
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๔๒ ลงวันที่ ๑๖มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๗(ค่าเดินทางไปราชการประชุมเทียบระดับการศึกษฯ จำนวน ๙,๓๓๒ บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 11:24:06
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๔๓ ลงวันที่ ๑๖มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 11:31:17
(แก้)ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๔๓ ลงวันที่ ๑๖มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 11:33:38
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๔๔ ลงวันที่ ๑๖มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ กศน.อำเภอ
สิเกา ประจำเดือน พ.ค. ๕๗
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 11:47:29
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๔๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร กิจกรรม ทักษะชีวิต อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
เรียน นางสาวเสาวนีย์ หลีเกื้อ
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 13:16:09
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร กิจกรรม ทักษะชีวิต อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
เรียน นางนารี ช่วยชนะที่
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๔๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร กิจกรรม ทักษะชีวิต บุหงารำไป
เรียน นางกิจจา ชุมเศียร
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 21
พุธ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 13:18:27
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๔๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวศศิ พลเดช    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 22
เสาร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 13:14:41
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๔๙ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๗
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.133.158


ความคิดเห็นที่ 23
พุธ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 08:45:08
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๕๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่านสพ. สำหรับ กศน.ตำบล ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง จำนวนเงิน ๑,๑๐๐.- บาท

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๕๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวารสารห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวนเงิน ๑,๑๐๕.- บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่านสพ. ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง จำนวนเงิน ๖๒๐.- บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.137.129


ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 08:24:44
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๕๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณศูนย์ฝึกอาชีพความหนาแน่นประชากร.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๕๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากร.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 119.42.83.55


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 08:19:08
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๕๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณศูนย์ฝึกอาชีพความหนาแน่นประชากร.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๕๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากร.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 119.42.83.55


ความคิดเห็นที่ 26
อังคาร ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 05:54:22
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานการเงิน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (คนพิการ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๕๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่องขอส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานสรุปการเข้าร่วมฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ A.L.T.C.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.115.172


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 15:04:46
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๗
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าตอบแทนครูคนพิการ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท


ุสอน
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 28
จันทร์ ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 09:45:43
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๖๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง  ขออนุมัติแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗     จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.129.154


ความคิดเห็นที่ 29
จันทร์ ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 10:22:53
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำเดือน มิถุนายน 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.134.200


ความคิดเห็นที่ 30
จันทร์ ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 12:22:22
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๖๙ ลงวันที่ ๓๐มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร กิจกรรมทักษะชีวิต การทำนำ้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
เรียน นางประคอง เฉี้ยนเงิน
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๗๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร กิจกรรม ทักษะชีวิต การทำขนมเบซั่ม , การทำขนมทับทิมกรอบ
เรียน นางวรัชดา ช่วยเกิด
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๗๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร กิจกรรมพัทนาสังคมและชุมชน การทำดอกกุหลาบแฟนซีด้วยกระดาศสา
เรียน นางสาวสุภัชชา ศิริมี
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๗๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร กิจกรรมพัทนาสังคมและชุมชน กิจกรรมผู้สูงอายุ การทำดอกกุหลาบแฟนซีด้วยกระดาศสา
เรียน นางสาวสุภัชชา ศิริมี
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๗๓ ลงวันที่ ๓๐มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร กิจกรรมทักษะชีวิต การทำนำ้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
เรียน นางประคอง เฉี้ยนเงิน
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.116.130


ความคิดเห็นที่ 31
จันทร์ ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 15:08:32
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๗๔ลงวันที่ ๓๐มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 32
จันทร์ ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 17:28:17
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๗๕ลงวันที่ ๓๐มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุ ๒,๓๓๕ บาท) โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 33
จันทร์ ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 20:38:04
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๗๖ลงวันที่ ๓๐มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (ค่าจ้างทำความสะอาดฯพค.-มิย.จำนวน 2,000)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.116.51


ความคิดเห็นที่ 34
อังคาร ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:56:47
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๗๗ลงวันที่ ๓๐มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุและค่าวิทยากร ๓,๓๓๕ บาท) โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 35
อังคาร ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:55:03
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๗๘ ลงวันที่ ๓๐มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๒,๑๐๖.๘๔ บาท) งบอุดหนุนฯ
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๗๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุสำนักงาน ๒,๕๖๐.- บาท) งบอุดหนุนฯ
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๘๐ ลงวันที่ ๓๐มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุสำนักงาน ๔,๗๐๐.- บาท) งบอุดหนุนฯ
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๘๑ ลงวันที่ ๓๐มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔,๒๐๐.-บาท) โครงการพัฒนาการเทียบโอนความรู้(ขั้นพื้นฐาน)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 36
พุธ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:22:43
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๘๒ ลงวันที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ๒๕,๓๐๐ บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 37
พุธ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:56:21
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๘๓ ลงวันที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 38
พุธ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:33:19
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๘๔ ลงวันที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 39
จันทร์ ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:57:40
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๒๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร กิจกรรม ผู้สูงอายุ ทำเทียนหอม
เรียน นายวิจิตร มาดทิ้ง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 182.93.206.198

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :