[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2557   


ต่อจากเดือน มกราคม ๒๕๕๗

เข้าชม : 409


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 09:50:56
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบ N-NET ภาค 2 ปี 2556
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 10:02:22
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอให้สถานที่สอบ N-NET ภาค 2 ปี 2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 15:39:25
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผอ.กศน.ตรัง
ค่าหนังสือพิมพ์และวารสารเดือนมกราคม โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ เป็นเงิน 17,200 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 08:29:48
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557 ค่าไฟฟ้า กศน.อำเภอ,กศน.ตำบลบ่อหิน,ห้องสมุด
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 13:09:58
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๙ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๗ ค่าโทรศัพท์ กศน.อำเภอ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๗ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส.ค.-ธค.๕๖
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 15:55:55
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๑ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอล้างเงินงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามบย ๕/๕๗
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ค่าวัสดุฝึกตามโครงการศูนย์อาชีพชุมชน จำนวนเงิน ๑๗,๖๐๐ บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 16:33:38
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
เรียน อธิการบดี ม.ราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 13:28:12
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนธุรกิจขนมไทย เขาไม้แก้ว
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 192.168.0.1


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 18:41:03
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๔ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ค่าพัฒนาสังคมและชุมชน ฝึกอบรมลูกเสือ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.142.170


ความคิดเห็นที่ 10
ศุกร์ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 16:23:43
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ค่าหนังสือและสื่อสำหรับกศน.ตำบล 30,000 บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ค่าหนังสือและสื่อสำหรับห้องสมุด 10,000 บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ค่าหนังสือพิมพ์ตำบล ม.ค. 1,150 บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๘ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุด ม.ค. 620 บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ค่าวารสารห้องสมุด ม.ค. 1,050 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 06:55:32
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร และวัสดุในการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ
เรียน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ จังหวัดตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ
เรียน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ
เรียน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๔ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.126.95


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 09:20:05
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2557 ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการ ศฝ.ไม้ฝาด
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ๒,๔๐๐ บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 09:46:02
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่คัดเลือกข้อสอบรายวิชาเลือก
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 17:29:14
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในการฝึกอบรมวิชาทางการลูกเสือ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนานอน จังหวัดตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในการฝึกอบรมวิชาทางการลูกเสือ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร จังหวัดตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๙ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในการฝึกอบรมวิชาทางการลูกเสือ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมไตร จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.134.2


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 10:43:46
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ในการฝึกอบรมวิชาทางการลูกเสือ
เรียน ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 16
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 13:39:10
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๑ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอยืมเงเงินงบประมาณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เรียน ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 17
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 15:05:42
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจหลักสูตรอาชีพที่ผู้เรียนนิยมมากที่สุด
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 18
อังคาร ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 10:16:31
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง  ส่งข้อมูลพื้นฐาน กศน.อำเภอเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.136.116


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 15:19:14
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าวัสดุฝึกโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 35,200 บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าวัสดุฝึกโครงการค่ายลุกเสือนอกโรงเรียน 42,188 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 20
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 11:46:31
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าวัสดุสำนักงาน (หสม) 7,000 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 08:34:55
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน ผอ.โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า กศน.ตำบลบ่อหิน ธ.ค. ๕๖
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 08:54:32
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.143.167


ความคิดเห็นที่ 23
จันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 09:25:48
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ (ก.พ.57)
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งรายชื่อนักศึกษาสอบ E-Exeam ภาค 2 ปีการศึกษา 2556
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 24
จันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 13:32:48
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอยืมสมุด กศน. ๔
เรียน ผอ.กศน.อ.เมืองตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 25
จันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 13:54:38
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอล้างเงินยืมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เรียน ผอ.กศน.อ.เมืองตรัง
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 26
จันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 14:29:42
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิเงินไปราชการ บรรณาธิการข้อสอบ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 27
จันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 16:26:09
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 28
อังคาร ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 14:32:34
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร การเลี้ยงไก่พื้นเมือง กะลาเส
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร การเลี้ยงไก่พื้นเมือง นาเมืองเพชร
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.115.208


ความคิดเห็นที่ 29
อังคาร ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 15:03:05
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งสมุดความดี
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 30
อังคาร ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 17:16:20
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง การย้ายบุลากร
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ ค่าดำเนินการสอบ ๒/๒๕๕๖
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 31
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 09:48:41
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งสมุดความดี
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๗ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง การย้ายบุคคลากร
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๘ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ ค่าดำเนินการสอบ ๒/๒๕๕๖
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 32
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 09:49:38
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ 2557 ( ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 เป็นเงินจำนวน 3,200.- บาท)
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 09:57:05
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๐ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร การเลี้ยงไก่พื้นเมือง กะลาเส
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร การเลี้ยงไก่พื้นเมือง นาเมืองเพชร
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 34
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 11:35:32
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร การทำขนมกุหลาบ
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร การทำนำ้สมุนไพร
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 35
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 13:11:03
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ค่าวัสดุสำนักงาน งบบริหาร จำนวน 3,000 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 36
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 15:27:35
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดงานชุมนุมลูกเสือ กศน.ประจำปี 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 37
ศุกร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 11:46:03
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่านำ้ประปาเดือน ธ.ค.56-ม.ค. 57
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 182.93.206.179


ความคิดเห็นที่ 38
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 18:15:03
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.135.16

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :