[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2557   


เรื่องเดิม
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๙๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ๒๕๕๗
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
ขอยืมเงินงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวนเงิน ๑๗,๖๐๐.- บาท

เข้าชม : 505


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:38:47
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๙๖ ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๗
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
เบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวนเงิน ๒,๘๐๐.- บาท ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือน ธันวาคม 2556
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 13:38:52
ที่ ศธ 0210.3008/ว297 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญและของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
เรียน ร้านนาเมืองเพชรโฆษณา/ผู้จัดการบริษัทไทยเทคฯ/ร้านมิตรสาส์น/บริษัทคอมพิวเตอร์ทูเดย์/คุณเสริมศักดิ์
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 3
ศุกร์ ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 16:05:44
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๐๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง สั่งข้อสอบภาค 2/56
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 192.168.0.1


ความคิดเห็นที่ 4
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 08:18:34
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๐๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณโครงการอาสายุกาชาด 20,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.152


ความคิดเห็นที่ 5
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 08:20:06
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๐๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ยืมยืมอุปกรณ์โครงการอาสายุกาชาด
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.152


ความคิดเห็นที่ 6
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 08:22:11
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๐๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอใช้สถานที่โครงการอาสายุกาชาด
เรียน ประธานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลบ่อหิน
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.152


ความคิดเห็นที่ 7
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 08:24:12
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๐๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเชิญเป็นธานพิธีเปิดโครงการอาสายุกาชาด
เรียน
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.152


ความคิดเห็นที่ 8
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 08:25:54
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ว.๐๐๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเชิญเป็นธานพิธีเปิดโครงการอาสายุกาชาด
เรียน กรรมการสถานศึกษา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.152


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 12:07:49
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๐๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโทรศัพท์ กศน.อำเภอ เดือน ธ.ค. 56
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 04:51:19
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุญาตจัดอาชีพเพื่อมีงานทำการเลี้ยงไก่พื้นเมือง งบระมาณ 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.สิเกา
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคมม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผอ กศน.ตรัง
ค่าวัสดุ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ จัดสรรตาม กศน.ตำบล การเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน ๒ กลุ่ม จำนวน ๓๕,๒๐๐.- บาท
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 101.51.60.39


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 09:06:09
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๑๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าดทรศัพท์ หสม.เดือน พ.ย. 56
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 09:07:58
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๑๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานการควบคุมเงินรายได้สถานศึกษา เดือน ธ.ค.56
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 09:10:51
(แก้) ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 09:12:22
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า กศน.อำเภอ,หสม.เดือน ธ.ค. 56
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 09:53:00
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
ค่านสพ.และวารสาร โครงการบ้านหนังสืออัฉจะริยะ เดือนธันวาคม เป็นเงิน 17200 .- บาท
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประาณ 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
ค่านสพ.ห้องสมุด เดือนธันวาคม เป็นเงิน 620 .- บาท
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
ค่าวารสาร ห้องสมุด เดือนธันวาคม เป็นเงิน 995 .- บาท
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
ค่านสพ.กศน.ตำบลเดือนธันวาคม เป็นเงิน 1100 .- บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 16
ศุกร์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 12:13:28
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอล้างเงินยืมเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 14:18:11
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุญาตจัดอาชีพเพื่อมีงานทำการทำเหล็กดัดงบประมาณ 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.สิเกา
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 18
พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 04:54:48
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุญาตจัดอาชีพเพื่อมีงานทำการเลี้ยงไก่พื้นเมืองงบประมาณ 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.สิเกา
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผอ กศน.ตรัง
ค่าวัสดุ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ จัดสรรตาม กศน.ตำบล การเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน ๒ กลุ่ม จขำนวน ๓๕,๒๐๐.- บาท
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 101.51.60.39


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 07:08:54
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานสั่งข้อสอบรายวิชาเลือกและบัตรข้อสอบ ภาค 2 ปี 56
เรียน ผอ.สนง. กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 20
พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 07:11:10
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลบ่อหิน
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 21
พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 12:08:37
ศธ 0210.3008/ว24 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอชอบคุณ
เรียน ร้านนาเมืองเพชรโฆษณา/ผู้จัดการบริษัทไทยเทคฯ/ร้านมิตรสาส์น/บริษัทคอมพิวเตอร์ทูเดย์/คุณเสริมศักดิ์ จันทระ
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 22
พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 13:34:14
ศธ 0210.3008/25 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเชิญเป็นวิทยากร การเลี้ยงไก้พื้นเมือง
เรียน นายนฤมิตร แสงนวล
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 23
พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 15:14:30
ศธ 0210.3008/026 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ โครงการคุณธรรมจริยธรรม
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 24
ศุกร์ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:23:22
ศธ 0210.3008/027 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ 075-291115
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 25
ศุกร์ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 14:07:34
ศธ 0210.3008/028 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอใช้สถานที่วัดเขาแก้ว
เรียน นมัสการเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 26
ศุกร์ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 14:08:55
ศธ 0210.3008/029 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เรียน นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 27
อังคาร ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 08:33:09
ศธ 0210.3008/ว030 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขออนุญาตผู้ปกครองเข้าค่าย โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เรียน ผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่าน
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 28
อังคาร ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 09:29:16
ศธ 0210.3008/031 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการกาชาด 20000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 29
อังคาร ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 12:09:17
ศธ 0210.3008/032 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอล้างเงินงบประมาณ โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพ 11320 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน. จ.ตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.139.118


ความคิดเห็นที่ 30
พุธ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 21:29:54
ศธ 0210.3008/033 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง  การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงาน กศน. และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานของหน่วยงาน
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.123.234


ความคิดเห็นที่ 31
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 13:18:04
ศธ 0210.3008/034 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำเดือน มกราคม 2557
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 32
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 10:08:58
ศธ 0210.3008/035 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557 (ค่าล่วงเวลา ประจำเดือน มกราคม 2557 จำนวน 3,200.-)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 33
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:02:35
ศธ 0210.3008/036 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557 ครูผู้สอนคนพิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 34
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 12:20:06
ศธ 0210.3008/037 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผอ.ประจำหน่วยเลือกตั้ง
เรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดตรัง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 35
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 13:17:05
ศธ 0210.3008/038 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557 ค่าตอบแทนวิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 36
อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 13:55:23
ศธ 0210.3008/039 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการฯ ม.รามคำแหง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 37
พุธ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 10:00:02
ศธ 0210.3008/040 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557 โครงการคุณธรรม จริยธรรม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 38
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 00:52:34
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง  ประเด็นสำคัญที่ไทยควรดำเนินการก่อนและหลังปี ๒๕๕๘
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.119.138


ความคิดเห็นที่ 39
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 17:00:28
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประจำเดือน
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.140.245


ความคิดเห็นที่ 40
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 18:15:39
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๓ ลงวันที่ $Q มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.140.245


ความคิดเห็นที่ 41
ศุกร์ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 09:54:55
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม ๕๗
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโล เสียมไหม    ไอพี : 182.93.206.179

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :