[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนตุลาคม 56)
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556   


ต่อจาก ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๐๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอสนับสนุนเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ (งบเงินอุดหนุนรายหัว)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

เข้าชม : 512


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:26:20
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๑๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานข้อมูลสารสนเทศ (EIS๕๖) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาส ๔
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:53:17
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๑๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:22:52
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๑๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม/โครงการ กศน. ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:02:40
อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:22:52

ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๑๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ศึกษาดูงาน
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:07:09
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๑๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเพิ่มจำนวนสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.130.203


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:31:32
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๑๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการเงืน เดือน กันยายน ๕๖
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:54:43
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๑๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:12:42
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๑๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 17:06:57
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๑๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 10
ศุกร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:23:41
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๑๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดตรัง
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฎ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 11
ศุกร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:25:45
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๒๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอแจ้งวุฒิการศึกษาเพิ่มเติม
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรชัย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 12
ศุกร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:57:59
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๒๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การร่งมพิธี วันปิยะมหาราช
เรียน นายอำเภอสิเกา
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 13
ศุกร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 13:19:33
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ
เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 14
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 17:26:38
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๒๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.119.238


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:53:06
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๒๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี ๒ :อ่านเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
เรียน เลขาธิการสำนักงาน กศน.
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 17:52:17
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๒๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หนังสือรับรองเงินเดือน
เรียน ผู้จัดการฯ ฟอร์ด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:06:11
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๒๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ส่งสรุปผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา
ปีงบประมาณ 2556
เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 17:17:49
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๒๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอย้ายไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:13:52
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๒๘ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลทดสอย N-Net
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 20
อังคาร ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:18:53
ที่ ศธ 0210.3000/529 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556
เรื่อง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ
เรียน ผอ.กศน. จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 11:26:15
ที่ ศธ 0210.3008/530 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556
เรื่อง สำรวจข้อมูลสมาชิก กบข.
เรียน ผอ.กศน. จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 22
พุธ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:19:13
ที่ ศธ 0210.3008/531 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556
เรื่อง ส่งสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 23
พุธ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:12:00
ที่ ศธ 0210.3008/532 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556
เรื่อง ร่วมงานอนาคตเศรษฐกิจไทยฯ
เรียน ผอ.กศน. จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 24
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:27:57
ที่ ศธ 0210.3008/533 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
เรื่อง รายงานการควบคุมเงินรายได้สถานศึกษา เดือน ตุลาคม 56
เรียน ผอ.กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:50:06
ที่ ศธ 0210.3008/534 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2557
เรียน ผอ.กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 26
จันทร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:29:20
ที่ ศธ 0210.3008/535 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557 (บ้านหนังสืออัจฉริยะ เดือน ต.ค 56 17,200.-บาท)
เรียน ผอ.กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฎ    ไอพี : 182.93.206.198

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :