[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนกันยายน 56)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2556   


ต่อจาก ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๘๖ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ส่งรายงานการประเมินตนเอง กสน.ตำบล ประจำปี ๒๕๕๖
เรียน ผอ.สนง. กศน.ตรัง

เข้าชม : 437


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 10:46:31
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๘๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ส่งรายงานการเข้าสอบ-ขาดสอบ ภาค ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
เรียน ผอ.สนง. กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 10:47:59
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๘๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผลม.สุโขทัยธรรมาธิราช
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 3
พุธ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 18:04:38
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖
เรียน ผอ.สนง. กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.124.65


ความคิดเห็นที่ 4
ศุกร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 16:49:59
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๙๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปรายงานผลการประเมิน กศน.ตำบล (ตามมาตรฐาน กศน.ตำบล) ในรอบ ๑ ปี
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 5
ศุกร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 17:46:10
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๙๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กศน. สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 6
อาทิตย์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 15:34:48
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๙๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง  การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สมุดความดี จำนวน ๗  เล่ม
     ๒. สรุปการประเมิน จำนวน ๗  ฉบับ
     ๓. ใบสรุปผล จำนวน ๑   ฉบับ
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.133.53


ความคิดเห็นที่ 7
อาทิตย์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 23:50:47
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง  ขออนุมัติจัดตั้งกอง, ผู้กำกับกอง และรองผู้กำกับกองลูกเสือ
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ลส.๑ จำนวน  ๑  เล่ม
     ๒. ลส.๒ จำนวน  ๑๐  ฉบับ
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.137.46


ความคิดเห็นที่ 8
อาทิตย์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 23:55:47
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๙๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเข้ารับการตรวจขั้นที่ ๕
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.137.46


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 09:34:51
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๙๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 09:39:11
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๙๖ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอล้างเงินยืมเงินงบประมาณ 2556 (ตาม บย 192/2556)
เดินทางไปราชการโครงการกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ทัศนศึกษามหกรรมกีฬา กศน.เกมส์และเติมความรู้สู่อาเซียน ณ จังหวัดหนองคาย....จำนวนเงิน....107,600.บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 11
อังคาร ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 09:40:44
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๙๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอล้างเงินยืมเงินงบประมาณ 2556 (ตาม บย 193/2556)
เดินทางไปราชการโครงการกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ทัศนศึกษามหกรรมกีฬา กศน.เกมส์และเติมความรู้สู่อาเซียน ณ จังหวัดหนองคาย....จำนวนเงิน....91,400.บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 09:36:10
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๙๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556
ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือและรองผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ ATC เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจ ขั้น 5
จำนวนเงิน....12,000.บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 09:55:45
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๙๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 10:00:45
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ว ๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดนิทรรศการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและพิธีเปิด กศน.ตำบลบ่อหิน
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 10:41:06
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๐๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าดทรศัพท์ หสม,กศน.อำเภอ
เดือน ส.ค. 56
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 16
พุธ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 14:26:53
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๐๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญเป็นเกีรติและยืมอุปกรณ์
เรียน นายกอบต.บ่อหิน
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 17
พุธ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 14:37:48
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๐๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวัสดุโครงการลูกเสือฯ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 18
พุธ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 15:54:39
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๐๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามตัวชี้วัด ที่ ๑.๒.๒ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รอบ ๑๒ เดือน
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 19
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 14:54:19
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๐๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐/๑๗๑๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย เงินร่วมถวายกฐินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท          
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.124.112


ความคิดเห็นที่ 20
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 20:18:03
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๐๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง  การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
อ้างถึง  หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐/๑๒๔๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบรายงาน จำนวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบฯ (รอบ ๑๒ เดือน)      
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.123.0


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 15:54:31
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๐๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุญาตติดตั้งป้ายในเขตทางหลวง
เรียน หัวหน้าหมวดการทางสิเกา
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 17:08:32
ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๐๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง  ขอสนับสนุนเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ (งบเงินอุดหนุนรายหัว)
เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง

ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๐๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง  ขอสนับสนุนเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ (งบเงินอุดหนุนรายหัว)
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 182.93.207.29

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :