[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนพฤษภาคม 56)
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556   


ต่อจาก ที่ ศธ 0210.3008/198 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เรื่องขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2 อาคาร กศน.ตำบลบ่อหิน

เข้าชม : 539


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:44:14
ที่ ศธ 0210.3008/199 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผอ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.130.28


ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 11:26:36
ที่ ศธ 0210.3008/200 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
เรื่อง การรายงานการตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เรียน ผอ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.132.249


ความคิดเห็นที่ 3
ศุกร์ ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:33:46
ที่ ศธ 0210.3008/201 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.132.249


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 13:07:56
ที่ ศธ 0210.3008/202ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร
เรียน คุณภัทรดา ไตรปิฏก
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 180.214.208.8


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:15:21
ที่ ศธ 0210.3008/203 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 180.214.208.8


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:03:02
ที่ ศธ 0210.3008/ว 204 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอเชิญประชุม
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.138.66


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:11:15
ที่ ศธ 0210.3008/205 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล เดือน เมษายน 56 จำนวน 1,500 บาท
ที่ ศธ 0210.3008/206 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าตอบแทน+ค่าวัสดุ ปุ๋ยหมักแห้งโบกาฉิ จำนวน 2,900 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.138.66


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 11:12:54
ที่ ศธ 0210.3008/207 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าวารสาร เม.ย. 56 จำนวน 995 บาท
ที่ ศธ 0210.3008/208 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าหนังสือพิมพ์ เม.ย. 56 จำนวน 600 บาท
ที่ ศธ 0210.3008/209 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าวัสดุุทับทิมกรอบ จำนวน 726 บาท

โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.138.66


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:14:09
ที่ ศธ 0210.3008/210 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอส่งจำนวนนักศึกษา ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียไหม    ไอพี : 118.173.138.66


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:31:33
ที่ ศธ 0210.3008/211 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง การทำน้ำเต้าหู้ จำนวน 760 บาท
ที่ ศธ 0210.3008/212 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าวัสดุุภาษาอังกฤษ จำนวน 1,000 บาท
ที่ ศธ 0210.3008/213 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าวัสดุุช่างปูกระเบื้อง จำนวน 4,700 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.138.66


ความคิดเห็นที่ 11
ศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:24:12
ที่ ศธ 0210.3008/214 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
เรื่อง จัดส่งแบบทดสอบวิชาบังคับ 1/2556
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.124.166


ความคิดเห็นที่ 12
ศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:48:50
ที่ ศธ 0210.3008/217 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ตอบแบบสอบถามการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปี ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.115.156


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:31:23
ที่ ศธ 0210.3008/218 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
เรื่อง การตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.133.240


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 13:13:06
ที่ ศธ 0210.3008/219 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษา

โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.133.240


ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 13:46:34
ที่ ศธ 0210.3008/215 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
เรื่อง การประเมินเทียบระดับ จบ ม.6 ใน 8เดือน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/216 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
เรื่อง การดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : ธ๊รชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.115.156


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:54:34
ที่ ศธ 0210.3008/217 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
เรื่อง โคงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครู
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.133.160


ความคิดเห็นที่ 17
พุธ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:24:14
ที่ ศธ 0210.3008/218 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าหนังสือเรียน 71,360 บาท
โดย : ธ๊รชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.122.241


ความคิดเห็นที่ 18
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:00:56
ที่ ศธ 0210.3008/220 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 192.168.0.1


ความคิดเห็นที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:25:30
ที่ ศธ 0210.3008/221 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าวัสดุฝึกอาชีพชุมชน 32,800 บาท
ที่ ศธ 0210.3008/222 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าวัสดุฝึกอาชีพชุมชน 5,580 บาท
โดย : ธ๊รชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.133.70


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:33:28
ที่ ศธ 0210.3008/223ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.138.135


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:54:04
ที่ ศธ 0210.3008/224 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ประเมินประสิทธิผลในการนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติ ของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.138.135


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 11:37:03
ที่ ศธ 0210.3008/225 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
เรื่อง รายงานจำนวนเด็กวัยเรียนที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.138.135


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:56:55
ที่ ศธ 0210.3008/226 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556 (ค่าเดินทางไปราชการโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี 2 จำนวน -14,236.-บาท)
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 17:37:58
ที่ ศธ 0210.3008/227 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าวัสดุฝึก 1,500.- บาท
ที่ ศธ 0210.3008/228 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าไวนิล 3,024.- บาท
โดย : ธ๊รชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.132.93


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:35:35
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๒๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าเดินทางไปราชการ ๒,๘๙๔.-บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.123.23


ความคิดเห็นที่ 26
พุธ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:10:58
ที่ ศธ 0210.3008/230 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,450.- บาท
โดย : ธ๊รชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.132.93


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 13:06:15
ที่ ศธ 0210.3008/231 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556 (ค่าเดินทางไปราชการโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี 2 จำนวน -14,236.-บาท)
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 28
พุธ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:20:21
ที่ ศธ 0210.3008/232 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556 (ค่าโทรศัพท์ห้องสมุด)
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.132.93


ความคิดเห็นที่ 29
พุธ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:27:57
ที่ ศธ 0210.3008/233 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุและบุคลทั่วไปในการอ่านหนังสือ
เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 11:29:29
ที่ ศธ 0210.3008/234 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู/ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.138.147


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:07:15
ที่ ศธ 0210.3008/235 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในด้านกระบวนการส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และ กศน.ตำบล
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.138.147


ความคิดเห็นที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:10:40
ที่ ศธ 0210.3008/236 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
เรื่อง เชิญวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.138.147


ความคิดเห็นที่ 33
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:44:11
ที่ ศธ 0210.3008/237 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าวัสดุสำนักงาน 3,180.- บาท
ที่ ศธ 0210.3008/238 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,350.- บาท
โดย : ธ๊รชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.138.147


ความคิดเห็นที่ 34
ศุกร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:43:37
ที่ ศธ 0210.3008/239ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าไฟฟ้า พ.ค.56
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.138.147


ความคิดเห็นที่ 35
ศุกร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 11:52:19
ที่ ศธ 0210.3008/240 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าหสพ.เดือน พ.ค. 620.- บาท
ที่ ศธ 0210.3008/241 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าวารสาร เดือน พ.ค. 1,085.- บาท
ที่ ศธ 0210.3008/242 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าหสพ.และวารสาร พ.ค. 16,400.- บาท
โดย : ธ๊รชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.138.147


ความคิดเห็นที่ 36
ศุกร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:58:27
ที่ ศธ 0210.3008/243 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ศฝ.เลี้ยงไก่พื้นเมือง 2400.-บาท
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.138.147


ความคิดเห็นที่ 37
ศุกร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 13:00:22
ที่ ศธ 0210.3008/244 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง พัฒนาสังคมชุมชน บุหงารำไป 1500
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.138.147


ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:13:38
ที่ ศธ 0210.3008/245 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง พัฒนาสังคมชุมชน บุหงารำไป 1050
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 180.214.213.188


ความคิดเห็นที่ 39
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 00:36:12
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๔๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์รับรองระยะทาง
เรียน  ผู้อำนวยการแขวงการทางตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.114.47

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :