[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนเมษายน 56)
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2556   


ต่อจาก ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๓๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยท่าโนราบิคด เรียน นางนางสุจินต์ เกื้อเมือง

เข้าชม : 628


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 11:53:14
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๓๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.130.65


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 12:28:58
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๓๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยาการจัดการศึกาาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน อุไร หงษ์ทอง
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๓๙ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร นางกิจจา ชุมเศียร ปี ๒๕๕๖
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.130.65


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 12:31:02
ที่ ศธ 0210.3008/138 ลงวันที่ 1 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่านสพ.บ้านอัจฉริยะ เดือน มี.ค. จำนวน 16,400 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.130.65


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 12:32:27
ที่ ศธ 0210.3008/140 ลงวันที่ 1 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่านสพ.บ้านอัจฉริยะ เดือน มี.ค. จำนวน 16,400 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.130.65


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 16:13:27
ที่ ศธ 0210.3008/141 ลงวันที่ 1 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่านสพ. เดือน มี.ค. จำนวน 620 บาท
ที่ ศธ 0210.3008/141 ลงวันที่ 1 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าวารสาร. เดือน มี.ค. จำนวน 1,025 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.130.65


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 16:14:30
ที่ ศธ 0210.3008/142 ลงวันที่ 1 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าวารสาร. เดือน มี.ค. จำนวน 1,025 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.130.65


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 10:13:59
ที่ ศธ 0210.3008/143 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556เรื่องขอเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง
ที่ ศธ 0210.3008/144 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556เรื่องขอเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตร ปุ๋ยหมักแห้งโบกาฉิ
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.114.190


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 12:13:16

ที่ ศธ 0210.3008/145 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าวัสดุ-ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2,100 บาท

ที่ ศธ 0210.3008/146 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าวัสดุ-ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 685 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.114.190


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14:41:48
ที่ ศธ 0210.3008/147 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556
เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่า นสพ.กศน.ตำบล เดือนมีนาคม 56
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.114.190


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 15:28:43
ที่ ศธ 0210.3008/148 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556
เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผอ.กศน.ตรัง ขอยืมเงินงบประมาณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๕๖
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.114.190


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 16:28:06
ที่ ศธ 0210.3008/149 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556
เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผอ.กศน.ตรัง ขอยืมเงินงบประมาณโครงการพัฒนาสังคมชุมชน
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.114.190


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 16:34:42
ที่ ศธ 0210.3008/150 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556
เรื่องขอเชิญวิทยากร
เรียน ผอ.กศน.สิเกา ขอเชิญวิทยากร โบกาชิ
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.114.190


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 17:19:31
ที่ ศธ 0210.3008/151 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556
เรื่องขอเชิญวิทยากร
เรียน ผอ.กศน.สิเกา ขอเชิญวิทยากร สอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ที่ ศธ 0210.3008/152 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556
เรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
เรียน ผอ.กศน.สิเกา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ สอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.114.190


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 17:37:23
ที่ ศธ 0210.3008/153 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556
เรื่องขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1 อาคาร กศน.ตำบลบ่อหิน
เรียน ผอ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.114.190


ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 13:49:03
ที่ ศธ 0210.3008/154 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556
เรื่อง ขอสนับสนุน
เรียน นายกอบต.นาเมืองเพชร
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.125.164


ความคิดเห็นที่ 16
ศุกร์ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14:58:18
ที่ ศธ 0210.3008/155 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556
เรื่อง ตอบรับ
เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนกุน
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.125.164


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 15:01:28
ที่ ศธ 0210.3008/154 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 (แก้ไข จากวันที่ 3 เม.ย 55)
เรื่อง ตอบรับ
เรียน นายกอบต.นาเมืองเพชร
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.125.164


ความคิดเห็นที่ 18
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 10:23:59
ที่ ศธ 0210.3008/156 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าไฟฟ้า
เรียน อผ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.143.4


ความคิดเห็นที่ 19
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14:31:09
ที่ ศธ 0210.3008/157 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าไฟฟ้า
เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุ่งสง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.112.218


ความคิดเห็นที่ 20
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 16:43:16
ที่ ศธ 0210.3008/158 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าวัสดุ-ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 770 บาท
ที่ ศธ 0210.3008/159 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าวัสดุ-ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1,024 บาท
ที่ ศธ 0210.3008/160 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าวัสดุ-ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1,026 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.112.218


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 23:52:35
ที่ ศธ 0210.3008/ว161 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"บ้านหนังสืออัจฉริยะ" เรียน เจ้าของบ้านหนังสืออัจฉริยะ
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.124.223


ความคิดเห็นที่ 22
พุธ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 00:29:53
ที่ ศธ 0210.3008/ว161 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556เรื่องรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เมษายน ณ"บ้านหนังสืออัจฉริยะ"
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.124.223


ความคิดเห็นที่ 23
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 08:34:21
ที่ ศธ 0210.3008/162 ลงวันที่ 10 เมษายน 255 6เรื่องขอเชิญเป็นวิทยากร นางประคอง เฉี้ยนเงิน การทำนำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ที่ ศธ 0210.3008/163 ลงวันที่ 10 เมษายน 255 6เรื่องขอเชิญเป็นวิทยากร นางกรวิวรรณ์ ทรัพย์สิน การทำดอกไม้สัปรด
ที่ ศธ 0210.3008/164 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 เรื่องขอยืมเงินงบประมาณ 2556
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.141.45


ความคิดเห็นที่ 24
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 11:41:42
ที่ ศธ 0210.3008/165 ลงวันที่ 11 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าวัสดุ-ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4,314.- บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.133.243


ความคิดเห็นที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 11:55:01
ที่ ศธ 0210.3008/166 ลงวันที่ 11 เมษายน 2556 ขอรับการสนับสนุนของขวัญ
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.133.243


ความคิดเห็นที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 12:19:13
ที่ ศธ 0210.3008/167 ลงวันที่ 11 เมษายน 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณอบรมผู้กำกับลูกเสือ A.T.C.
เรียน ผอ. กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.133.243


ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 16:56:39
ที่ ศธ 0210.3008/168 ลงวันที่ 11 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าวัสดุ-ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1,049.- บาท
ที่ ศธ 0210.3008/169 ลงวันที่ 11 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าวัสดุุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,400.- บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.133.243


ความคิดเห็นที่ 28
อังคาร ที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 21:43:41
ที่ ศธ 0210.3008/170 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 เรื่อง ขอแจ้งวุฒิการศึกษาเพิ่มเติม เรียน ผอ.กศน.ตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.130.141


ความคิดเห็นที่ 29
พุธ ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 17:15:22
ที่ ศธ 0210.3008/171 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 เรื่อง รายงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.123.141


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 12:15:46
ที่ ศธ 0210.3008/172ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณไปราชการตรวจกระดาษคำตอบ 2/55
เรียน ผอ.สนง.กศน..ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.113.46


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14:24:31
ที่ ศธ 0210.3008/173 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.113.46


ความคิดเห็นที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14:43:36
ที่ ศธ 0210.3008/ ว.174 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ
เรียน ผู้อำนวยการ…
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 122.155.42.193


ความคิดเห็นที่ 33
จันทร์ ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 15:42:45
ที่ ศธ 0210.3008/175 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรังโครงการกศ.เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จำนวน 35,000.- บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.132.215


ความคิดเห็นที่ 34
พุธ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 01:39:00
ที่ ศธ 0210.3008/176 ลงวันที่ 23 เมษายน 2556 เรื่อง การย้าย/เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูฯ
เรียน ผอ.สนง.กศน.ตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.133.16


ความคิดเห็นที่ 35
พุธ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 16:14:52
ที่ ศธ 0210.3008/177 ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 เรื่อง การเข้าร่วมโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี2 อ่านเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
เรียน ผอ.สนง.กศน.ตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.115.74


ความคิดเห็นที่ 36
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 11:10:29
ที่ ศธ 0210.3008/178 ลงวันที่ 25 เมษายน 2556 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.130.235


ความคิดเห็นที่ 37
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 11:14:36
ที่ ศธ 0210.3008/179 ลงวันที่ 25 เมษายน 2556 เรื่อง แบบสำรวจสภาพห้องสมุด ในสังกัดสำนักงานกศน.
เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.205.147


ความคิดเห็นที่ 38
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14:28:41
ที่ ศธ 0210.3008/180 ลงวันที่ 25 เมษายน 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
เรียน นายกเทศบาลตำบลสิเกา
ที่ ศธ 0210.3008/181 ลงวันที่ 25 เมษายน 2556 เรื่อง ขอเชิญเป็นประธาน
เรียน นายกเทศบาลตำบลสิเกา
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.130.235


ความคิดเห็นที่ 39
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 16:36:45
ที่ ศธ 0210.3008/182 ลงวันที่ 25 เมษายน 2556 เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นายกลศกร
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.143.77


ความคิดเห็นที่ 40
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 20:51:45
ที่ ศธ 0210.3008/183 ลงวันที่ 25 เมษายน 2556 เรื่อง แบบสำรวจสภาพห้องสมุด ในสังกัดสำนักงานกศน.
เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.ตรัง
เรื่อง ขอยืมงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ในวันที่ ๑-๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็น
จำนวนเงิน...-๓๐,๐๐๐.-....บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.142.177


ความคิดเห็นที่ 41
จันทร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 13:08:26
ที่ ศธ 0210.3008/184 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรังโครงการกศ.เพื่ออาชีพมีงาน จำนวน 44,650.- บาท
ที่ ศธ 0210.3008/185 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรังโครงการกศ.เพื่ออาชีพมีงาน จำนวน 10,200.- บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.128.151


ความคิดเห็นที่ 42
จันทร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 13:51:05
ที่ ศธ 0210.3008/186 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินค่าวิยากร เรียน ผอ.กศน.ตรังโครงการกศ.เพื่ออาชีพมีงาน จำนวน 2,400- บาท
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.128.151


ความคิดเห็นที่ 43
จันทร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 13:59:33
จันทร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 13:51:05

ที่ ศธ 0210.3008/187ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
เรื่อง ตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
เรียน ผอ.กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.151


ความคิดเห็นที่ 44
จันทร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 15:43:59
ที่ ศธ 0210.3008/188 ลงวันที่ ๒๙ เมษายน 2556 เรื่องขอยืมเงินงบประมาณ 2556
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.128.151


ความคิดเห็นที่ 45
อังคาร ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 10:15:37
ที่ ศธ 0210.3008/189 ลงวันที่ ๓๐ เมษายน 2556
เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือ เมษายน ๕๖
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.151


ความคิดเห็นที่ 46
อังคาร ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 12:58:31
ที่ ศธ 0210.3008/190ลงวันที่ ๓๐ เมษายน 2556
เรื่อง ค่าดทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำเดือ ก.พ.-มี.ค. ๕๖
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.151


ความคิดเห็นที่ 47
อังคาร ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14:26:14
ที่ ศธ 0210.3008/191ลงวันที่ ๓๐ เมษายน 2556
เรื่อง ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ประจำเดือ มี.ค. 56
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.151


ความคิดเห็นที่ 48
อังคาร ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14:28:17
ที่ ศธ 0210.3008/192ลงวันที่ ๓๐ เมษายน 2556
เรื่อง ค่าไฟฟ้าสำนักงาน,หสม ประจำเดือ มี.ค. 56
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.151


ความคิดเห็นที่ 49
อังคาร ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14:54:48
ที่ ศธ 0210.3008/193 ลงวันที่ ๓๐ เมษายน 2556 เรื่อง ส่งแผนการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและหลักสูตร OTOP Mini MBA สู่ชุมชน
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.128.151


ความคิดเห็นที่ 50
อังคาร ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 15:03:17
ที่ ศธ 0210.3008/194 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าหนังสือ หสม.จำนวน 9,323.65.- บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.128.151


ความคิดเห็นที่ 51
อังคาร ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 15:27:40
ที่ ศธ 0210.3008/195 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 เรื่องขอยืมเงินงบประมาณ 2556 เรียน ผอ.กศน.ตรัง จำนวน 5,580 บาท
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.129.223


ความคิดเห็นที่ 52
อังคาร ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 15:55:03
ที่ ศธ 0210.3008/196 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าหนังสือพิมพ์และวารสารเดือนเมษายน บ้านหนังสืออัจฉริยะ.จำนวน 16,000.- บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.129.223


ความคิดเห็นที่ 53
อังคาร ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 16:47:54
ที่ ศธ 0210.3008/197 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าตอบแทนวิทยากร การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ 3,000 บาท ที่ ศธ 0210.3008/198 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าตอบแทนวิทยากร การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ 4,800 บาท

โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.129.223


ความคิดเห็นที่ 54
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:50:47

ที่ ศธ 0210.3008/198 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
เรื่องขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2 อาคาร กศน.ตำบลบ่อหิน
เรียน ผอ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.129.223

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :