[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนมีนาคม 56)
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556   


ต่อจาก ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๗๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556

เข้าชม : 726


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:35:50
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๘๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ 2556 ในการสอบปลายภาค ๒ปี ๕๕
เรียน ผอซ กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.120.227


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:54:44
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๘๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ 2556 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
เรียน ผอ. กศน. จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 11:53:15
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๘๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบ 2 ปี 2555
เรียน ผอ. กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.120.227


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:25:05
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๘๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
เรียน ผอ. กศน. จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 17:47:23
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๘๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาฯ จำนวน 4,400บาท
เรียน ผอ. กศน. จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 22:09:59
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๘๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณอุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดตรังเพื่อเป็นค่าใช้สอยในการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.131.140


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:00:59
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๘๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือน ก.พ. 56
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.137.235


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 13:05:23
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๘๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เดือน ม.ค. 56
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.137.235


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:31:51
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๘๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าหนังสือและสื่อกศน.ตำบลบ่อหิน 30,000 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.137.105


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 22:11:36
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๘๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุญาตร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ เพื่อยกระดับการศึกษา และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาลภาคใต้ ๑๔ จังหวัด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๙๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๙๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.141.162


ความคิดเห็นที่ 11
ศุกร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:59:07
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๙๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง การอบรมอาสาสมัครเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๙๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 12
เสาร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:03:45
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๙๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
เรียน ผู้จัดการร้านวัสดุุก่อสร้าง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.131.234


ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:25:34
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๙๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง เบิกค่าตอบแทนการดำเนินการสอบปลายภาค ๒ ปี ๕๕
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.135.168


ความคิดเห็นที่ 14
อังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:27:53
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๙๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง แจ้งนักศึกษาเข้าสอบระบบ E-Exam
เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.135.168


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:29:20
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๙๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง แจ้งนักศึกษาเข้าสอบระบบ E-Exam
เรียน ผอ.สนง. กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.135.168


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:23:39
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๙๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง แจ้งผลการตวรจสอบและรับรองคุณวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้บังคับการกองบิน
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.135.168


ความคิดเห็นที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:42:30
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๙๙ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง แจ้งผลการตวรจสอบเด็กไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ฯ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.139.253


ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:45:38
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๐๐ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าโทร มือถือ ผอ.
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.138.197


ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 08:47:00
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๐๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าโทรศัพท์สำนักงาน กศน.อ.สิเกา
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.138.197


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 11:31:23
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๐๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 2,700.-บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:56:27
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๐๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ตอบรับการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาล
โดย : นางสาวศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.138.197


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:57:29
แก้
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ตอบรับการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาล
โดย : นางสาวศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.138.197


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:07:37
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๐๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่านสพ.ตำบล เป็นเงิน 1,400 บาท
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๐๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่านสพ.หสม. เป็นเงิน 560 บาท
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๐๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าวารสาร เป็นเงิน 985 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.116.242


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 11:26:34
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๐๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ส่งสมุดความดีพนักงานราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.116.242


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:06:58
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความร่วมมือประหยัดพลังงาน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.134.96


ความคิดเห็นที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:49:51
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.141.170


ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:41:27
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๑๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง เบิกค่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์) ห้องสมุด เดือนกุมภาพันธุ์ ๕๖
เรียน ผอ. สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.141.170


ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 13:18:31
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่องขอเชิญวิทยากรสอนร้อยกุหลาบ
เรียน นางสาวสยพิณ ดำเกาะ
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.141.170


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 13:54:21
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๑๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง   รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง    
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)  จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 122.155.42.111


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:57:06
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๑๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง สำรวจข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 31
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 21:21:47
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๑๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.123.111


ความคิดเห็นที่ 32
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 22:16:52
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๑๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด(กทม)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.123.111


ความคิดเห็นที่ 33
อังคาร ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:47:15
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๑๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณธีระวุธ พิบูลรัตพงศ์ ขอเชิญเป็นวิทยากร
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.113.223


ความคิดเห็นที่ 34
อังคาร ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 13:07:03
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 30,340 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.113.223


ความคิดเห็นที่ 35
อังคาร ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:08:13
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๑๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรภาษาจีน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.113.223


ความคิดเห็นที่ 36
อังคาร ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:09:51
แก้ ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๑๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.113.223


ความคิดเห็นที่ 37
อังคาร ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:11:34
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๑๙ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดกิจกรรมนอกระบบสำหรับผู้ด้อยโอกาส
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.113.223


ความคิดเห็นที่ 38
อังคาร ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:32:04
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๒๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาส ๒
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.113.223


ความคิดเห็นที่ 39
อังคาร ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:10:35
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๒๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม/โครงการฯ ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.113.223


ความคิดเห็นที่ 40
พุธ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 11:41:46
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๒๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้สื่อวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.137.136


ความคิดเห็นที่ 41
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 11:05:53
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๒๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรขนมโรตี
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.127.189


ความคิดเห็นที่ 42
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 11:42:52
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๒๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,4000 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.127.189


ความคิดเห็นที่ 43
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:56:00
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๒๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.127.189


ความคิดเห็นที่ 44
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:28:06
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ว๑๒๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ จบม.๖ใน๘ เดือน
โดย : นางปรียา นืคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 45
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:58:49
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 3,000 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.112.184


ความคิดเห็นที่ 46
เสาร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:45:02
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๒๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร เรียน นายนฤมิตร แสงนวล
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.130.65


ความคิดเห็นที่ 47
เสาร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:45:38
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๒๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร เรียน นายนฤมิตร แสงนวล
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.130.65


ความคิดเห็นที่ 48
เสาร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:47:57
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๓๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรปลาดุก เรียน นายการัณย์ บุญยรัตน์
โดย : นางสาศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.130.65


ความคิดเห็นที่ 49
เสาร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:48:46
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๓๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรการปลูกข้าวโพดหวาน เรียน นายการัณย์ บุญยรัตน์
โดย : นางสาศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.130.65


ความคิดเห็นที่ 50
เสาร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 23:22:18
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรการทำดอกไม้สัปรด เรียน นางกรวิวรรณ์ ทรัพย์สิน
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๓๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง
ขอเชิญเป็นวิทยากรการเลี้ยงปลาดุในบ่อพลาสติก เรียน นายบุญส่ง
เพ็ชรเนตร
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๓๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง
ขอเชิญเป็นวิทยากรการทำลวดพันถ้วยรับนนำยาง เรียน นายศิริชัย คงมาก
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๓๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง
ขอเชิญเป็นวิทยากรการทำลวดพันถ้วยรับนำยาง เรียน นายศิริชัย คงมาก
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๓๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยท่าโนราบิคด เรียน นางนางสุจินต์ เกื้อเมือง
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.122.150

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :