[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนกุมภาพันธ์ 56)
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556   


ต่อจาก ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๔๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง ขอยืมหม้อต้มนำร้อนไฟฟ้า

เข้าชม : 559


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 09:31:04
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๔๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง สั่งข้อสอบ ภาค 2 ปี 55
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.134.72


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 10:54:48
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๔๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญวทยากรทำนำ้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
เรียน ผอ.กศน.อำเภอสิเกา
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.134.72


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 23:50:05
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๔๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินภายนอก จาก สมศ.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายบคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.134.72


ความคิดเห็นที่ 4
พุธ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 13:19:19
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๐ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง ขอยืมหม้อต้มนำร้อนไฟฟ้าและเก้าอี้
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสิเกา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.247


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 13:21:07
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง เชิญวิทยากร
เรียน คุณถาวร รักรู้
โดย : นางสาวประดลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.247


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 13:23:25
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง ศึกษาดูงาน
เรียน ผอ.ดรงพยาบาลอำเภอสิเกา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.247


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 09:26:31
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสิเกา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.132.146


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 09:27:32
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน นายอำเภอสิเกา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.132.146


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 23:28:12
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณอุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดตรังเพื่อเป็นค่าใช้สอยในการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.138.7


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 01:32:56
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.138.7


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 09:14:21
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทักษะทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.138.217


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 10:02:47
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาการวิจัยชั้นเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.138.217


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 16:00:59
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๙ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปวันลาของข้าราชการและพนัดงานราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.138.217


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 18:39:08
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๖๐ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง   การอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.118.179


ความคิดเห็นที่ 15
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 09:50:31
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอใช้สถานที่สอบ N-NET ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นางสาวประโล เสียมไหม    ไอพี : 118.173.137.80


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 11:23:10
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำ

ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดตั้งชมรมTO BE NUMBER ONE กศน.ตำบล

ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดตั้งกองลูกเสือและกองยุวกาชาด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 15:17:39
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าวารสาร ม.ค. 56 จำนวน 1,035 บาท
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าหนังสือพิมพ์ ม.ค. 56 จำนวน 620 บาท
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๖๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล ม.ค. 56 จำนวน 1,550 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.137.80


ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 14:54:29
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๖๘ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 5,145 บาท
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๖๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าวัสดุ จำนวน 1,473 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.118.82


ความคิดเห็นที่ 19
อังคาร ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 15:38:28
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๗๐ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9750 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.124.158


ความคิดเห็นที่ 20
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 13:15:35

ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๗๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าหนังสือ หสม จำนวน 20,000 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.117.243


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 11:53:23
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๗๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอใช้สถานที่สอบปลายภาค
เรียน ผอ.ร.ร.ประชาผดุงวิทย์
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.138.169


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 13:54:26
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๗๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.138.169


ความคิดเห็นที่ 23
พุธ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 09:12:14
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๗๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง เบิกเงินค่าโทรศัพท์ สำนักงานอำเภอเดือน ม.ค. ๕๖
เรียน ผอ.สนง. กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.132.198


ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 11:30:04
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๗๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ส่งแบบสอบถาม นโยบายเร่งด่วน
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.132.198


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 12:40:29
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๗๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอบคุณ
เรียน ผอ.โรงเรีนสิเกาประชาผดุงวิทย์


โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.132.198


ความคิดเห็นที่ 26
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:22:29
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๗๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานการควบคุมเงินรายได้สถานศึกษา
เรียน ผอ.สนง.กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.241


ความคิดเห็นที่ 27
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 11:46:51
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๗๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556
เรียน ผอ.สนง.กศน. จ.ตรัง
ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 4,478 บาท
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๗๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2556
เรียน ผอ.สนง.กศน. จ.ตรัง
ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 4,500 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.136.241

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :