[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนธันวาคม 55)
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555   


ต่อจาก ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๑๘ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย เดือนพฤศจิกายน

เข้าชม : 524


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:22:41
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๑๙ เรื่องขออนุญาตเดินทางไปราชการ จากผอ.กศน.สิเกา ถึง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 122.155.42.92


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 17:18:23
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๑๙ เรื่อง ส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมิน สำหรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 17:19:44
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๒๐ เรื่อง ส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมิน สำหรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 4
อาทิตย์ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:57:13
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๒๑ เรื่อง รายงานผลการสำรวจข้อมูลบุคลากร เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.121.22


ความคิดเห็นที่ 5
อาทิตย์ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:02:51
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๒๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการสำรวจข้อมูลบุคลากร เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.121.22


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:31:11
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๒๒ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๖ (ค่าเดินทางไปราชการจ.นครนายก) เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางนุชนาฎ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:26:41
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๒๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง สรุปวันลาข้าราชกาารและพนักงานราชการ เดือน พ.ย. เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.133.163


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:56:17
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๒๔ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าไฟฟ้า หสม.กศน.เดือน พ.ย. 55 เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.133.163


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:04:58
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๒๕ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.133.163


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:36:42
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๒๖ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7,350 บาท เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.130.51


ความคิดเห็นที่ 11
ศุกร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:09:52
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๒๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตร จำนวน 12,000 บาท เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.130.51


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:57:07
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๒๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง ค่าวารสารและหนังสือพิมห้งอสมุดเดือน ต.ค. 1,655 บาท
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๒๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง ค่าวารสารและหนังสือพิมห้งอสมุดเดือน พ.ย.. 1,625 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.132.127


ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:17:12
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๓๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าโทรศัพท์สำนักงาน พ.ย.55
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.132.127


ความคิดเห็นที่ 14
อังคาร ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:40:15
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๓๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด จำนวน 4,300 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.136.85


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:58:44
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๓๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.128.115


ความคิดเห็นที่ 16
พุธ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:29:30
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๓๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ OTOP Mini MBA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.128.115


ความคิดเห็นที่ 17
เสาร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 17:12:17
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๓๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕เรื่อง  ขอขอบคุณ
เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.116.15


ความคิดเห็นที่ 18
อาทิตย์ ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 18:50:55
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๓๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่องเบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ พิธีเปิดโครงการยกระดับการศึกษา เรียน ม.6 จบภายใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.139.200


ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:31:42
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๓๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,700 บาท
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง ค่าวัสดุจำนวน 680 บาท
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๓๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง ค่าจ้างพิมพ์ จำนวน 3,584 บาท
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25,700 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.131.235


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:42:19
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๔๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2,800 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.131.235


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 08:42:08
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๔๑ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ไปราชการอิมแพค เมืองทองธานี ๕๐๐๐ บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.131.76


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:21:28
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๔๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12,400 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:42:57
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๔๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ OTOP Mini MBA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.131.76


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 17:03:08
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๔๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง ค่าจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5,880 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.131.76


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:26:07
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๔๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 3,848 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.128.14


ความคิดเห็นที่ 26
พุธ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:41:14
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๔๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.128.14


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:24:47
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๔๗ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 4,120 บาท
เรียน ผอ.สนง. กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.14


ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:46:57
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๔๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 2,170 บาท
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 4,000 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.129.124


ความคิดเห็นที่ 29
ศุกร์ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:11:39
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง ค่าจ้างพิมพ์ กศน. 4 จำนวน 15,000 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.129.124


ความคิดเห็นที่ 30
ศุกร์ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:22:26
ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่องแจ้งผลการประเมินการเรียนทางไกล
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 223.24.241.52

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :