[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนตุลาคม 55)
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555   


ต่อจากที่ ศธ 0210.3008/456 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เรื่อง รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2555

เข้าชม : 582


ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:06:07
ที่ ศธ 0210.3008/457 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เรื่อง รายงานข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.141.46


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:53:01
ที่ ศธ 0210.3008/458 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2555 เรื่อง ขอขอบคุณ การดำเนินการนักศึกษาฝากสอบ เรียน ผอ กศน.อำเภอบางสะพานน้อย
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.132.149


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 18:44:21
ที่ ศธ 0210.3008/459 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2555 เรื่อง การส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี ๒๕๕๕
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.129.150


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:46:30
ที่ ศธ 0210.3008/460 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างกศน.ตำบลบ่อหิน เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.113.177


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:50:03
ที่ ศธ 0210.3008/461 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เรื่อง แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมกวินพระราชทาน สำนักงาน กศน. 2555
เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.139.217


ความคิดเห็นที่ 6
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:26:24
ที่ ศธ 0210.3008/462 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา แยกรายตำบล
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.120.43


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:45:02
ที่ ศธ 0210.3008/463 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการจัดกิจกรรมพัมนาผู้เรียน
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.135.180


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:16:33
ที่ ศธ 0210.3008/464 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เรื่อง ขอเบิกไบสำคัญรับเรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.135.180


ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:30:12
ที่ ศธ 0210.3008/465 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เรื่อง การตรวจสอบวุฒิการศึกษา เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.135.180


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 03:19:36
ที่ ศธ 0210.3008/474 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 เรื่อง สำรวจภาคีเครือข่ายร่วมส่งเสริมการอ่าน เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/475 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 เรื่อง ส่งสรุปผลการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2555 เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.136.1


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 03:22:37
ที่ ศธ 0210.3008/474 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 เรื่อง สำรวจภาคีเครือข่ายร่วมส่งเสริมการอ่าน เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/475 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2555 เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.136.1


ความคิดเห็นที่ 12
ศุกร์ ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 17:24:43
ที่ ศธ 0210.3008/466 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เรื่อง ส่งแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ที่ ศธ 0210.3008/467 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ที่ ศธ 0210.3008/468 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555 เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างกศน.ตำบลบ่อหิน เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/469 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555 เรื่อง ขอร่วมบริจาคทรัพย์ถวายผ้ากฐินพระราชทาน เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/470 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555 เรื่อง สำรวจความพร้อมและคัดเลือกจัดตั้งบ้านหนังสือ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/471 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม/โครงการ/ผู้รับบริการการเรียนรู้ กศน. ไตรมาส
ที่ ศธ 0210.3008/472 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างกศน.ตำบลบ่อหิน เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/473 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรรักษาการ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.116.206


ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:38:49
ศธ 0210.3008/476 เรื่อง ส่งข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ถึง ผอ. สนง.จังหวัดตรัง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.116.147


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:53:58
ศธ 0210.3008/474 เรื่องสำรวจภาคีฯ ถึง ผอ. สนง.จังหวัดตรัง
ศธ 0210.3008/475 เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ถึง ผอ. สนง.จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 122.155.42.56


ความคิดเห็นที่ 15
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:08:52
ศธ 0210.3008/476 เรื่องรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย เรียน ผอ. สนง.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.116.147


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:49:44
ศธ 0210.3008/477 เรื่องรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 2555 เรียน ผอ. สนง.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.116.147


ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:22:52
ศธ 0210.3008/478 เรื่อง ส่งแบบขออนุญาตให้ปรพกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุยาตประกอบวิชาชีพ เรียน ผอ. สนง.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.129.177


ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:41:50
ศธ 0210.3008/479 เรื่อง ส่งข้อมูลรายชื่อหน่วยงาน ครูประจำกลุ่มและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
เรียน ผอ. สนง.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.129.177


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:52:25
ศธ 0210.3008/480 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2555
เรียน ผอ. สนง.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.133.190

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :