[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา(เดือนกันยายน ๕๕)
โดย : นายบคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2555   


ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา(เดือนกันยายน ๕๕)

เข้าชม : 795


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 11:13:55
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๒๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องขอใช้สถานที่สอบ เรียน ผอ.โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๒๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย เดือน สิงหาคม 55 เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๒๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องขอใช้สถานที่สอบ เรียน ผอ.โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๒๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องว่าจ้างเหมารถยนต์ เรียน ผู้จัดการ หจก.ไสวธุรกิจ 2524
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๒๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องแจ้งรายชื่อและจำนวนนักศึกษาเข้าทดสอบ ระบบการสอบแบบ E-Exam เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๒๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร ผู้ไม่รู้หนังสือ เรียน ผอ.รร.บ้านทุ่งขี้เหล็ก
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๓๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องการรายงานข้อมูลคนพิการและครูผู้สอนคนพิการเพื่อของบประมาณในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๖ เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๓๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินค่าดำเนินการสอบ N-NET เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๓๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณค่าดำเนินการสอบ ภาค ๑/๒๕๕๕ เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๓๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งตัวนักศึกษาสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค๑/๒๕๕๕ ถึง ผอ.กศน.อำเภอบางสะพานน้อย
ที่ ศธ 0210.3008/434 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 เรื่อง รายงานผลการก่อสร้าง กศน. ตำบลบ่อหิน เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/435 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 เรื่อง ส่งเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๓๖ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องขอเชิญเป็นเกียรติ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ และรองผู้กำกับลูกเสือฯ
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๓๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน ผอ.โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นายบคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.131.237


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 12:21:36

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๓๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าดำเนินการสอบปลายภาค 1/55
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.131.237


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 12:45:14
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๓๙ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.131.237


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 13:00:54
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๔๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.131.237


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 13:41:47
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๔๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง  ขออนุญาตข้าราชการครู เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร OTOP Mini MBA รายวิชา ธุรกิจ OTOP ส่งออก เนื้อหาย่อยการออกแบบผลิตภัณฑ์
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
โดย : นายบคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.131.237


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 12:56:38
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๔๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าเดินทางราชการไปประชุมชี้แจงมาตรฐาน กศน. และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จำนวนเงิน ๓,๑๖๐.๐๐ บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.139.100


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 15:58:29
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๔๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง รายงานผลยาเสพติด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.118.110


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 16:47:15
ที่ ศธ 0210.3008/444 ลงวันที่ 20 กันายน 2555 เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ค่าวัสดุ โครงการ โอท็อป 2,780 บาท
ที่ ศธ 0210.3008/445 ลงวันที่ 20 กันายน 2555 เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ค่าวัสดุ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อธุกิจโครงการ โอท็อป 16,500 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.118.110


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 10:23:14
ที่ ศธ 0210.3008/446 ลงวันที่ 20 กันายน 2555 เรื่อง ส่งข้อมูลผู้เข้าสอบขาดสอบ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.133.75


ความคิดเห็นที่ 10
อาทิตย์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 20:33:59
ที่ ศธ 0210.3008/447 ลงวันที่ 20 กันายน 2555 เรื่อง ส่งรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราขการ (รอบ 12 เดือน)
เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.124.194


ความคิดเห็นที่ 11
อังคาร ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 10:16:02
ที่ ศธ 0210.3008/448 ลงวันที่ 24 กันายน 2555 เรื่อง เบิกเงินไปราชการตรวจกระดาษคำตอบ 1/55 สถาบัน กศน.ภาคใต้
เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.139.240


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 16:01:04
ที่ ศธ 0210.3008/449 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.139.203


ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 18:08:33
ที่ ศธ 0210.3008/450 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 เรื่อง ขอเบิกเงินค่าวิทยากร นายอรุณโรจน์ นุ้ยขาว OTOP mini MBA เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ที่ ศธ 0210.3008/451 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 เรื่อง ขอเบิกเงินค่าวิทยากร OTOP mini MBA นายประพัทธ์ พูลภิญโญ
เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายบคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.139.203


ความคิดเห็นที่ 14
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 13:53:00
ที่ ศธ 0210.3008/452 ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.139.240


ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 11:47:10
ที่ ศธ 0210.3008/453 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 เรื่อง รายงานผลการก่อสร้าง กศน. ตำบลบ่อหิน เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.116.94


ความคิดเห็นที่ 16
ศุกร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 13:36:10
ที่ ศธ 0210.3008/454 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 เรื่อง เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม 55 และกศน.อำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 55
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.116.94


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 15:14:01
ที่ ศธ 0210.3008/455 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 เรื่อง รายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาเดือนกันยายน 55
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.116.94


ความคิดเห็นที่ 18
พุธ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:38:55
ที่ ศธ 0210.3008/456 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เรื่อง รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2555
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.183

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :