[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา(เดือนสิงหาคม ๕๕)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : อาทิตย์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555   


ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา(เดือนสิงหาคม ๕๕)

เข้าชม : 898


ความคิดเห็นที่ 1
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 23:53:55
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๑๘ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ จังหวัดสงขลา
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.133.36


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 00:07:52
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๑๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้สอยในการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.133.36


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08:06:43
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๒๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร OTOP Mini MBA
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.133.36


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:11:11
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๒๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอส่งเงินค่าสั่งเสื้อโปโล กศน.เกมส์ ภูเก็ต
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.126.156


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 17:00:43
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๒๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางนุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:20:47
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๒๓ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่องขอยืมเงินทดรองราชการ เพื่อเป็นค่าใช้สอยในการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีวานทำ๑๑๗,๓๕๐.- บาท เรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกะบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.125.190


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:24:11
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๒๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องขอยืมเงินทดรองราชการ เพื่อเป็นค่าใช้สอยในการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีวานทำ๑๑๗,๓๕๐.- บาท เรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกะบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง (แก้ไขวันที่/เดือน)
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.125.190


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:27:00
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๒๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
สำนักงานกองทุนสวนยางจังหวัดตรัง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.125.190


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 17:45:47
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ว๓๒๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ตวจสอบวุฒิทางการศึกษา โรงเรียนต่าง ๆ
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.130.39


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:12:22
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๒๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู จ.สตูล
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๒๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล จ.สตูล
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.137.112


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:08:23
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๒๘ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาราชการ จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา
เรียน นางสาวประโลม เสียมไหม

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๒๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขออนุญาตให้ นางสาวประโลม เสียมไหม ลาเรียน เพื่อเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา
เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ทองโปร่ง

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๓๐ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล จ.สตูล

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๓๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู จ.สตูล
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.137.112


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:53:30
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๓๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับสำนัก ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.136.57


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:23:36
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๓๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรม กศน.สำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.136.57


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:17:39
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๓๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวิทยากร โครงการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)การเลี้ยงไก่พื้นเมืองจำนวนเงิน ๒,๔๐๐ บาท

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๓๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวิทยากร โครงการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
จำนวนเงิน ๒,๔๐๐ บาท
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.141.189


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:33:46
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๓๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ(ค่าวิทยากร)โครงการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ๒,๐๐๐ บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๓๗ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ(ค่าวิทยากร)โครงการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ๒,๐๐๐ บาท
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.136.57


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:49:02
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๓๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๓๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าจัดซื้อสื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ)จำนวน 12,971.- บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๔๐ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าจ้างถ่ายเอกสาร)จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๔๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์ หสม ก.ค.)จำนวน 1,605 บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๔๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล ก.ค.)จำนวน 1,550 บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๔๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์ หสม ส.ค.)จำนวน 1,695 บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๔๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์ หสม ก.ย.)จำนวน 1,585 บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๔๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล ส.ค.)จำนวน 1,550 บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๔๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล ก.ย.)จำนวน 1,500 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.118.14


ความคิดเห็นที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:39:11
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๔๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุ การขยายพันธุ์พืช โครงการเพื่อการมีงานทำ กศน.ตำบลไม้ฝาด)จำนวน 3,443.-บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.118.14


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:43:57
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๔๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการดครงการปรองดอง
เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.214


ความคิดเห็นที่ 19
ศุกร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:46:12
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๔๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งรายชื่อคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(N-Net)
เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.214


ความคิดเห็นที่ 20
ศุกร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:47:45
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๕๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอใช้สถานที่ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(N-Net)
เรียน ผอ.ร.ร. สิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.214


ความคิดเห็นที่ 21
ศุกร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:37:26
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๕๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เขาไม้แก้ว
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๕๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เขาไม้แก้ว
โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 192.168.0.1


ความคิดเห็นที่ 22
ศุกร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:00:43
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๕๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕เรื่อง  การรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ งบอุดหนุนบริหารรายหัว และงบพัฒนาผู้เรียน
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง


โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.132.184


ความคิดเห็นที่ 23
ศุกร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:16:07
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๕๔ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าล่วงเวลา งบอุดหนุนบริหารรายหัว
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.214


ความคิดเห็นที่ 24
ศุกร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:28:42
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๕๕ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕เรื่อง เบิกเงินงบประมาณตอบแทนครูประจำกลุ่มเดือน สิงหาคม 55 งบอุดหนุนบริหารรายหัว
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๕๖ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕เรื่อง เบิกเงินงบประมาณตอบแทนครูประจำกลุ่มเดือน กันยายน 55 งบอุดหนุนบริหารรายหัว
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.214


ความคิดเห็นที่ 25
อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:43:24
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๕๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.133.137


ความคิดเห็นที่ 26
อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:01:50
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๕๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม / โครงการ / ผู้รับบริการการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๓
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.133.137


ความคิดเห็นที่ 27
อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:32:49
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๕๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/เครือข่าย/สถานศึกษาที่จัดหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.133.137


ความคิดเห็นที่ 28
อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:54:08
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๖๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เรียน ผอ.สนง.กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.133.137


ความคิดเห็นที่ 29
อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:18:25
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๖๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์ ๐๗๕-๒๙๑๑๑๕ A เดือนกรกฎาคม 55เรียน ผอ.สนง.กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียไหม    ไอพี : 118.173.133.137


ความคิดเห็นที่ 30
อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:16:12
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๖๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์ ๐๗๕-๒๔๘๑๘๓ เดือนกรกฎาคม ๕๔-กรกฎาคม55 จำนวน 13 เดือน รวมเป็นเงิน ๓,๐๒๑.๖๘ บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.133.137


ความคิดเห็นที่ 31
อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:18:24
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๖๓ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์ ๐๗๕-๒๔๘๒๒๖ เดือนกรกฎาคม ๕๔-กรกฎาคม55 จำนวน 13 เดือน รวมเป็นเงิน ๒,๐๓๙.๔๒ บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.133.137


ความคิดเห็นที่ 32
อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:32:08
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๖๔ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรเลี้ยงไ่ก่พื้นเมือง 2,000 บาท
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.133.137


ความคิดเห็นที่ 33
อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:34:00
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๖๕ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรเลี้ยงไ่ก่พื้นเมือง 2,000 บาท
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.133.137


ความคิดเห็นที่ 34
อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:54:48
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๗๖๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าจ้างตัด-ตกแต่งต้นไม้ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา) เดือน มิภุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๗๖๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าจ้างตัด-ตกแต่งต้นไม้ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา) เดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน
๑,๐๐๐.-บาท
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 35
อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:11:28
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๗๖๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวิทยากรตอนกิ่งพันธุ์ผักเหมียง) เดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๒๐๐.-บาท
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.133.137


ความคิดเห็นที่ 36
อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:10:02
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๗๖๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ )จำนวน 1,725.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๗๗๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าหนังสือ สื่อ หสม )จำนวน 5,000.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๗๗๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ )จำนวน 750.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๗๗๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน )จำนวน 4,935.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๗๗๓ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุสำนักงาน )จำนวน 2,220.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๗๗๔ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ )จำนวน 4,300.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๗๗๕ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน )จำนวน 4,950.-บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.133.137


ความคิดเห็นที่ 37
พุธ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:26:13
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๗๗๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ตอบแบบยืนยันการได้รับสื่อ CD/DVD และแบบประเมินความพึงพอใจ
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.135.44


ความคิดเห็นที่ 38
พุธ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:11:12
แก้ไขฉบับเดิม
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๖๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าจ้างตัด-ตกแต่งต้นไม้ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา) เดือน มิภุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๖๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าจ้างตัด-ตกแต่งต้นไม้ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา) เดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน
๑,๐๐๐.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๖๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวิทยากรตอนกิ่งพันธุ์ผักเหมียง) เดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๒๐๐.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๖๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ )จำนวน 1,725.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๗๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าหนังสือ สื่อ หสม )จำนวน 5,000.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๗๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ )จำนวน 750.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๗๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน )จำนวน 4,935.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๗๓ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุสำนักงาน )จำนวน 2,220.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๗๔ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ )จำนวน 4,300.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๗๕ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน )จำนวน 4,950.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๗๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ตอบแบบยืนยันการได้รับสื่อ CD/DVD และแบบประเมินความพึงพอใจ

โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.135.44


ความคิดเห็นที่ 39
พุธ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:03:02
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๗๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.135.44


ความคิดเห็นที่ 40
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:29:51
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๗๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณการปลูกผักสวนครัวหลังบ้าน
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.129.29


ความคิดเห็นที่ 41
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:52:30
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๗๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโทรศัพท์๐๗๕-๒๔๘๑๘๓
เรียน ผอ.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.129.29


ความคิดเห็นที่ 42
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:53:57
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๘๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโทรศัพท์๐๗๕-๒๔๘๒๒๖
เรียน ผอ.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.129.29


ความคิดเห็นที่ 43
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:09:16
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๘๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
เรียน ผอ.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.129.29


ความคิดเห็นที่ 44
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:36:14
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๘๒ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกค่านำประปา กศน.อำเภอเดือน สิงหาคม 55
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.129.29


ความคิดเห็นที่ 45
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:38:10
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๘๓ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกค่านำประปา ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 55
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.129.29


ความคิดเห็นที่ 46
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:40:48
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๘๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขออนุมัติโครงการเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ และรองผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายบคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.129.29


ความคิดเห็นที่ 47
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 19:22:28
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๘๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุการปลูกยางพารา ไม้ฝาด )จำนวน 18,925.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๘๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าถ่ายเอกสาร )จำนวน 3,000.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๘๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุคอม )จำนวน 2,300.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๘๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าถ่ายเอกสาร )จำนวน 2,440.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๘๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าไวนิล ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน นาเมืองเพชร )จำนวน 675.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๙๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง(ค่าวัสดุ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไม้ฝาด)จำนวน 475.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๙๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกะลาเส )จำนวน 560.-บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกะลาเส )จำนวน 560.-บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.129.29


ความคิดเห็นที่ 48
ศุกร์ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:53:24
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๙๓ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ )จำนวน 12,150.-บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.130.225


ความคิดเห็นที่ 49
ศุกร์ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:16:16
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๙๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าศึกษาดูงาน MINI OTOP MBA เป็นเงีน 32,800 บาท
เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.140.102


ความคิดเห็นที่ 50
ศุกร์ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:28:05
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๙๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงีน 3,308 บาท
เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๙๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เป็นเงีน 1,500 บาท
เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 51
ศุกร์ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:53:53
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๙๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุเลี้ยงไก่พื้นเมือง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) เป็นเงีน 117,350.- บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๙๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุเลี้ยงไก่พื้นเมือง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ต.เขาไม้แก้ว) เป็นเงีน 850.- บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๙๙ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุเลี้ยงไก่พื้นเมือง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ต.บ่อหิน) เป็นเงีน 675.- บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.140.102


ความคิดเห็นที่ 52
จันทร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:53:50
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๐๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอยกเลิกการใช้สถานที่ในการฝึกอบรม
เรียน ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.132.197


ความคิดเห็นที่ 53
จันทร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:53:18
- ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๐๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณโครงกการทักษะชีวิต เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
- ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๐๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจัดทำสือรายวิชาเลือก
- ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๐๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าดวงตราไปษณีย์
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
- ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๐๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุสำนักงาน ๔,๒๙๕ บาทเรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.131.149


ความคิดเห็นที่ 54
จันทร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:03:20
- ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๐๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุสำหรับกศน.ตำบล ๖,๐๐๐ บาทเรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.137.114


ความคิดเห็นที่ 55
จันทร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:12:59
- ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๐๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า ก้องสมุดและ กศน.อำเภอ เดือน กรกฎาคม 55
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.137.114


ความคิดเห็นที่ 56
จันทร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:39:51
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๐๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดทำสื่อหนังสือเรียนรายวิชาเลือกโดยถอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.137.114


ความคิดเห็นที่ 57
จันทร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:12:29
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๐๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.137.114


ความคิดเห็นที่ 58
อังคาร ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:20:56
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๐๙ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.137.114


ความคิดเห็นที่ 59
พุธ ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:48:36
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๑๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๔
เรียน ผอ.สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๐
โดย : นางสาวศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.119.41


ความคิดเห็นที่ 60
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:24:55
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๑๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่านำประปาห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน ๕๕
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาววประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.142.236


ความคิดเห็นที่ 61
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:32:52
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๑๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ตอบขอบคุณ เรียน คุณวิชญ์ ทับเที่ยง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 62
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:26:50
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๑๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การพานักศึกษาไปนอกสถานที่
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.142.236


ความคิดเห็นที่ 63
ศุกร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08:02:47
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๑๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.131.162


ความคิดเห็นที่ 64
ศุกร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:25:34
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๑๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๑๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผอ.วิทยาลัยเกษตร
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.133.174


ความคิดเห็นที่ 65
ศุกร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:56:05
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๑๗ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.133.174


ความคิดเห็นที่ 66
จันทร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 01:59:43
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๑๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องยืมเงินงบประมาณ งบพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวนเงิน ๗๗,๔๗๔.- บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๑๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องยืมเงินงบประมาณ งบอุดหนุนบริหารรายหัว จัดกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวนเงิน ๑๖,๑๓๒.- บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.140.200


ความคิดเห็นที่ 67
จันทร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 03:22:02
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๒๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องขออนุญาตไปราชการในการร่วมประชุม ณ จังหวัดภูเก็ต และขออนุญาตเบิกค่าชดเชยน้ำมันตามระยะทาง
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.140.200


ความคิดเห็นที่ 68
จันทร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 04:00:50
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๒๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.140.200


ความคิดเห็นที่ 69
พุธ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:27:03
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๒๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องเบิกเงินงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น ค่าหนังสือและสื่อการเรียนรู้ จำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.131.150


ความคิดเห็นที่ 70
พุธ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:29:51
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๒๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องเบิกเงินงบประมาณ ค่า N-Net เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.131.150


ความคิดเห็นที่ 71
พุธ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:54:03

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๒๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องเบิกเงินงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น ค่าวัสดุการจัดทำสื่อรายวิชาเลือก จำนวนเงิน ๑,๘๙๐.- บาท เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.131.150


ความคิดเห็นที่ 72
จันทร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 13:59:32
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๒๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องขอใช้สถานที่สอบ เรียน ผอ.โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.130.216


ความคิดเห็นที่ 73
จันทร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 14:09:16
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๒๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย เดือน สิงหาคม 55
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.130.216


ความคิดเห็นที่ 74
จันทร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 15:33:18
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๒๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องขอใช้สถานที่สอบ เรียน ผอ.โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.130.216


ความคิดเห็นที่ 75
จันทร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 16:40:44
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๒๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องว่าจ้างเหมารถยนต์ เรียน ผู้จัดการ หจก.ไสวธุรกิจ 2524
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 182.93.207.29


ความคิดเห็นที่ 76
อังคาร ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 11:08:19
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๒๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องแจ้งรายชื่อและจำนวนนักศึกษาเข้าทดสอบ ระบบการสอบแบบ E-Exam เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.84


ความคิดเห็นที่ 77
อังคาร ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 13:02:55
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๒๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร ผู้ไม่รู้หนังสือ เรียน ผอ.รร.บ้านทุ่งขี้เหล็ก
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.114.203


ความคิดเห็นที่ 78
อังคาร ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 14:59:29
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๓๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องการรายงานข้อมูลคนพิการและครูผู้สอนคนพิการเพื่อของบประมาณในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๖ เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.114.203


ความคิดเห็นที่ 79
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 10:44:47
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๓๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินค่าดำเนินการสอบ N-NET เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.134.181


ความคิดเห็นที่ 80
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 10:47:44
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๓๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณค่าดำเนินการสอบ ภาค ๑/๒๕๕๕ เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.134.181


ความคิดเห็นที่ 81
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 16:26:02
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๓๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งตัวนักศึกษาสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค๑/๒๕๕๕ ถึง ผอ.กศน.อำเภอบางสะพานน้อย
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.134.181


ความคิดเห็นที่ 82
ศุกร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 12:33:22
ที่ ศธ 0210.3008/434 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 เรื่อง รายงานผลการก่อสร้าง กศน. ตำบลบ่อหิน เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.133.64


ความคิดเห็นที่ 83
ศุกร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 12:43:08
ที่ ศธ 0210.3008/435 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 เรื่อง ส่งเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.133.64


ความคิดเห็นที่ 84
อาทิตย์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 11:08:22
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๓๖ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องขอเชิญเป็นเกียรติ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ และรองผู้กำกับลูกเสือฯ
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 122.155.42.50


ความคิดเห็นที่ 85
จันทร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 11:03:52
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๓๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน ผอ.โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.131.237

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :