[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา(เดือนกรกฎาคม 55)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555   


ต่อจาก ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๓๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลยาเสพติด

เข้าชม : 735


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:54:31
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๓๓ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:58:13
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๓๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าโทรศัพท์ห้องสมุด เดือน พ.ค.๕๕ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.141.183


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:00:05
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๓๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน พ.ค.๕๕ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.141.183


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:09:36
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๓๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,300 บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๓๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องสมุด เดือน มิถุนายน 1,625 บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๓๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล เดือน มิถุนายน 1,500 บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๓๙ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุพัฒนาผู้เรียนคอมพิวเตอร์ 4,000 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.141.183


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:57:01
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๔๐ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์ เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกะพังสุรินทร์
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 182.93.207.29


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:42:51
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๔๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานงบเดือน เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.123.216


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:45:25
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๔๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง สั่งข้อสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(รายวิชาเลือก)ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.123.216


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:06:54
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๔๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง สั่งข้อสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(รายวิชาเลือก)ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.124.246


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:31:46
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๔๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน มี.ค.-เม.ย. 55 เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.124.246


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:48:03
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๔๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินค่าโทรศัพท์ ๐๗๕-๒๙๑๑๑๕ A เดือน มี.ค.-เม.ย. 55
เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.124.246


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:58:50
แก้ไข
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๔๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินค่าโทรศัพท์ ๐๗๕-๒๙๑๑๑๕ A เดือน มี.ค.-เม.ย. 55 เป็นเงิน ๒๔๐๔.๔๐ บาท
เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.124.246


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:06:32
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๔๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.123.182


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:20:04
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๔๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการนิเทศภายในเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.123.182


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:44:33
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๔๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ค่าตอบแทนวิทยากรคอมพิวเตอร์ 8,000 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.123.162


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 17:11:11
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๔๙ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ค่าตอบแทนวิทยากร+ค่าวัสดุ หลักสูตรทำขนททับทิมกรอบ กะลาเส 2,095.- บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๕๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ค่าตอบแทนวิทยากร+ค่าวัสดุ หลักสูตรปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพคอมพิวเตอร์ 4,500 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.123.162


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 08:18:08
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๕๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่องขอเบิกเงินงบประมาณ กิจกรรมยุวกาชาดนอกโรงเรียน ๓๒,๐๐๐.-บาท เรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกะบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๕๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่องขอยืมเงินทดรองราชการ เพื่อเป็นค่าใช้สอยในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้เรียน“การแข่งขันกีฬา กศน.สัมพันธ์” ๕๖,๕๔๐.- บาท เรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกะบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.124.34


ความคิดเห็นที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:06:40
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๕๓ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุสำนักงานร้านจ๋อยช๊อป 3,432 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.137.14


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:24:56
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๕๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.139.215


ความคิดเห็นที่ 19
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:38:29
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๕๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่องขอยืมเงินทดรองราชการ เพื่อเป็นค่าใช้สอยในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้เรียน“การแข่งขันกีฬา กศน.สัมพันธ์” ๕๕,๓๔๐.- บาท เรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกะบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.139.215


ความคิดเห็นที่ 20
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:42:45
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๕๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห็ออกหนังสือรับรองการชำระหนี้ฯ เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.139.215


ความคิดเห็นที่ 21
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:44:05
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๕๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห็ออกหนังสือรับรองการชำระหนี้ฯ เรียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.139.215


ความคิดเห็นที่ 22
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:45:29
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๕๘ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห็ออกหนังสือรับรองการชำระหนี้ฯ เรียน ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.139.215


ความคิดเห็นที่ 23
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:47:29
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๕๙ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห็ออกหนังสือรับรองการชำระหนี้ฯ เรียน หัวหน้าไปรษณีย์อำเภอสิเกา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.139.215


ความคิดเห็นที่ 24
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:49:43
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นที่มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง”
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.138.228


ความคิดเห็นที่ 25
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:50:19
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห็ออกหนังสือรับรองการชำระหนี้ฯ เรียน ผู้จัดการ บจม. โทเทิลแอ็กเซ็ส คอมมูนิเคซั่น จำกัด
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.139.215


ความคิดเห็นที่ 26
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:45:15
แก้ไข ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นที่มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” เป็นเลขที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๖๑
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.138.228


ความคิดเห็นที่ 27
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:46:18
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๖๒ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรที่ดำรงชีวิต “อยู่อย่างพอเพียง” ได้อย่างเหมาะสม
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.138.228


ความคิดเห็นที่ 28
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:30:59
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๖๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอให้ตรวจาอบการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.139.215


ความคิดเห็นที่ 29
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:47:32

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๖๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุบุหงารำไป จำนวน 1,386 บาท)

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๖๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุ + วิทยากรการทำขนมโรตีโบราณ 1,296 บาท)
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.139.215


ความคิดเห็นที่ 30
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 17:14:52
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๖๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 2,289 บาท)
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.139.215


ความคิดเห็นที่ 31
จันทร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:34:08
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรียน หัวหน้า กศน.ตำบล
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.142.169


ความคิดเห็นที่ 32
จันทร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:51:37
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ว ๒๖๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอส่งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาอนกระบบระดับชาติ เรียน หัวหน้า กศน.ตำบล
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.142.169


ความคิดเห็นที่ 33
จันทร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:37:31
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๖๙ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุ+ค่าตอบแทนวิทยากร เศรษฐกิจพอเพียง เขาไม้แก้ว จำนวน 3,768 บาท)

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๗๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุ + วิทยากร เศรษฐกิจพอเพียง เขาไม้แก้ว จำนวน 3,355 บาท)
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.142.169


ความคิดเห็นที่ 34
จันทร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:13:56
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๗๑ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุการเพ้นกระเป๋า เศรษฐกิจพอเพียง นาเมืองเพชร จำนวน 3,000 บาท)
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.142.169


ความคิดเห็นที่ 35
จันทร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:16:09
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๗๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.142.169


ความคิดเห็นที่ 36
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:52
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๗๓ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๗๔ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ศูนย์ฝึกอาชีพ
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.118.175


ความคิดเห็นที่ 37
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:36:49

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๗๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุ+ค่าวิทยากรการทำปุ๋ยหมัก เศรษฐกิจพอเพียง บ่อหิน จำนวน 2,220 บาท)
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.134.208


ความคิดเห็นที่ 38
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 18:26:05
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๗๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕เรื่อง  ขอใช้สถานที่ในการฝึกอบรม
เรียน  ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 61.19.70.10


ความคิดเห็นที่ 39
จันทร์ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:22:40
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๗๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอขอบคุณ เรียน  ผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกะพังสุรินทร์
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.131.233


ความคิดเห็นที่ 40
จันทร์ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:27:08
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๗๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕เรื่อง ขอขอบคุณ เรียน นายกเทศมนตรีนครตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.131.233


ความคิดเห็นที่ 41
จันทร์ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:43:49
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๗๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ค่าเดินทางไปราชการเข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ขั้นสูง ตั้งแต่ วันที่ ๒๓-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
จำนวนเงิน ๗,๐๘๑.- บาท (เจ็ดพันแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.131.172


ความคิดเห็นที่ 42
จันทร์ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:29:09
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๘๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.131.172


ความคิดเห็นที่ 43
จันทร์ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:20:34
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๘๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.131.172


ความคิดเห็นที่ 44
จันทร์ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:49:18
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๘๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การให้การสนับสนุนการอบรมอาสายุวกาชาด เรียน ผู้สำนักงานยุวกาชาดไทย
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.131.172


ความคิดเห็นที่ 45
อังคาร ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:14:37
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๘๖ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๘๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิด ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผอ.กศน.ตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.123.13


ความคิดเห็นที่ 46
พุธ ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:02:15
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๘๘-๒๘๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕เรื่อง ขอเชิญวิทยากร การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.118.6


ความคิดเห็นที่ 47
พุธ ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:16:41
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดือน
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.135.207


ความคิดเห็นที่ 48
พุธ ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:29:58
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๙๑ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 2555 เรื่องเชิญวิทยากร
ปลูกผักสวนครัวสวนหลังบ้าน
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.128.59


ความคิดเห็นที่ 49
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:19:54
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๙๒ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,480 บาท)
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๙๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 3,500 บาท)
โดย : ธีรชัย    ไอพี : 118.173.125.206


ความคิดเห็นที่ 50
ศุกร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 08:03:58
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๙๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕เรื่อง  ขอขอบคุณ
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๙๕ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕เรื่อง  ขอขอบคุณ
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.132.19


ความคิดเห็นที่ 51
ศุกร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:28:37
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๙๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าไฟฟ้า เดือน มิถุนายน
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.126.80


ความคิดเห็นที่ 52
ศุกร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:37:51
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๙๗ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าล่วงเวลากองทุนพัฒนาสตรั
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.126.80


ความคิดเห็นที่ 53
ศุกร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:22:00
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๙๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๙๙ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ศูนย์ฝึกอาชีพ
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.124.57


ความคิดเห็นที่ 54
ศุกร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:39:47
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๐๐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง สั่งเสื้อ กศน.เกมส์
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.126.80


ความคิดเห็นที่ 55
จันทร์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:40:28
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๐๑ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ม.ราม
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๐๒ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ม.สุโขทัย
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.125.71


ความคิดเห็นที่ 56
จันทร์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 17:10:48
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๐๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง จัดทำต้นฉบับรายวิชาเลือก เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโล เสียมไหม    ไอพี : 118.173.129.248


ความคิดเห็นที่ 57
อังคาร ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:42:25
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๐๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม เดือน กรกฏาคม เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.53


ความคิดเห็นที่ 58
พุธ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:17:55
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๐๕ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.118.106


ความคิดเห็นที่ 59
พุธ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:43:52
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๐๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ ๐๗๕-๒๙๑๑๑๕A เรียน ผอ.สนง. กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาววประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.180


ความคิดเห็นที่ 60
พุธ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:46:33
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๐๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน มิถุนายน ๕๕ เรียน ผอ.สนง. กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.180


ความคิดเห็นที่ 61
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:21:43
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๐๗ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกค่านำประปา กศน.อำเภอ เดือน มิถุนายน -กรกฎาคม ๕๕
เป็นเงิน ๓๘๕.๒๐ บาท เรียน ผอ.สนง. กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.138.24


ความคิดเห็นที่ 62
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:05:08
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๐๘ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๕ ค่าตอบแทนวิทยากรสอนคอมฯ ๘,๐๐๐ บาท
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.138.24


ความคิดเห็นที่ 63
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:19:01
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๐๙ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าล่วงเวลา กองทุนสตรี เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.136


ความคิดเห็นที่ 64
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:04:48
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๑๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งรายงานการ***คุมเงินบำรุงการศึกษา เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.136


ความคิดเห็นที่ 65
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:08:35
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๑๑ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโทรศัพท์ห้องสมุด เดือน มิถุนายน เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.136


ความคิดเห็นที่ 66
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:13:34
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๑๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๕ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ๒,๕๕๐ บาท
โดย : นุชนาฎ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.136.136


ความคิดเห็นที่ 67
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 17:24:33
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.136.136


ความคิดเห็นที่ 68
อังคาร ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:52:11
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๑๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณพัฒนาผู้เรียน เรียน ผอ.สนง.กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.142.46


ความคิดเห็นที่ 69
อังคาร ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:28:38
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๑๕ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.142.46


ความคิดเห็นที่ 70
อังคาร ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 17:48:04
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๑๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ(ค่าวิทยากร)การปลูกยาง ๓,๖๐๐ บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๓๑๗ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ(ค่าวิทยากร)การขยายพันธ์พืช ติดตายาง ๓,๖๐๐ บาท
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 223.24.99.87

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :