[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนมิถุนายน 55)
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555   


ต่อจาก ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๗๖ เรื่อง โครงการปลูกฝังสำนึกรักความสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประจำปี ๒๕๕๕
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดตรัง

เข้าชม : 989


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 13:24:13
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๗๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เต็นท์เก้าอี้
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.129.117


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 13:28:11
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๗๘ เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.142.167


ความคิดเห็นที่ 3
พุธ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 16:15:44
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๗๙ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 4,906 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.142.167


ความคิดเห็นที่ 4
พุธ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 16:17:30
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๗๙ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555 เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 4,906 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.142.167


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 11:44:33
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๘๐ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555 เรื่อง ขอเชฺิญวิทยากร นางประคอง เฉี้ยนเงิน กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.140.99


ความคิดเห็นที่ 6
ศุกร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 10:48:30
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๘๑ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร เรียน ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๘๒ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร เรียนคุณเรณู คงเหมือน ศก.พอเพียง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๘๓ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร เรียนคุณสุหลัยมาน คงสมุทร ศก.พอเพียง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๘๓ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร เรียนคุณอัมรัตน์ ทิพทอง ศก.พอเพียง

โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.139.49


ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 13:35:21
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๘๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม "มุมหนังสือน่าอ่านที่บ้านครู กศน."
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 8
เสาร์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 10:01:10
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๘๕ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่องฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.141.69


ความคิดเห็นที่ 9
อาทิตย์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 18:25:10
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๘๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ไปราชการพัฒนาบุคลากรครูอาสาฯ เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.135.18


ความคิดเห็นที่ 10
อาทิตย์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 18:26:52
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๘๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า กศน.อำเภอ เดือน มีนาคม-เมษายน 55 เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.135.18


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 16:38:41
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ 55 เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ค่าวัสดุสำนักงาน 4,880 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.133.112


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 16:40:45

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๙๐ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ 55 เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ค่าหนังสือ สื่อ สำหรับ กศน.ตำบล จำนวน 29,948.80 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.133.112


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 16:44:53

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๙๑ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ 55 เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ค่าวัสดุหลักสูตรการเพ้นท์กระเป๋า จำนวน 2,000 บาท เศรษฐกิจพอเพียง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.133.112


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 18:06:39
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๙๒ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ 55 เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องสมุด เดือน พ.ค. จำนวน 1,655 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.133.112


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 14:29:53
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๙๓-๑๙๔ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชฺิญวิทยากร นายวิเชียร ปราบเสร็จ,นายสุพล ชูอินทร์ โครงการอบรมอาสายุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.114.44


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 16:01:54
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๙๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ 55 เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ค่าหนังสือกศน.ตำบล เดือน พ.ค. จำนวน 1,550 บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๙๖ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ 55 เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ค่าถ่ายเอกสาร . จำนวน 2,093 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.132.37


ความคิดเห็นที่ 17
พุธ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 10:40:56
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๙๗ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ 55 เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.129.225


ความคิดเห็นที่ 18
พุธ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 17:44:41
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๙๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรียน  หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓๑ (สิเกา ตรัง) เรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกล้าไม้

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๙๙ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรียน  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑๕เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และชุดวิทยากรนันทนาการ

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๐๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ใช้รถบัส
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 182.93.207.29


ความคิดเห็นที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 09:48:46
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกะบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง เรื่อง สำรวจความต้องการจัดมุมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 20
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 12:14:32
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๐๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกะบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง เรื่อง เบิกค่าไฟฟ้าห้องสมุดสิเกา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.120.64


ความคิดเห็นที่ 21
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 13:37:26
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๐๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกะบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง เรื่อง เบิกค่าดทรศัพท์ห้องสมุดสิเกา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.120.64


ความคิดเห็นที่ 22
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 16:15:10
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๐๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกะบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง เรื่อง เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุดสิเกา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.120.64


ความคิดเห็นที่ 23
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 16:16:39
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๐๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกะบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง เรื่อง ขอควาอนุเคราะห์ยืมชุดปฐมพยาบาล
โดย : นางสาวศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.120.64


ความคิดเห็นที่ 24
ศุกร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 10:15:35
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๐๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกะบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง เรื่อง รายงานผลปลูกต้นไม้ประจำปี
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๐๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ เรื่อง ขอควาอนุเคราะห์ใช้สถานที่/ประชาสัมพันธ์โครงการ
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.131.75


ความคิดเห็นที่ 25
จันทร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 11:21:29
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๐๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกะบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง เรื่องรายงานผลการเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๐๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกะบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง เรื่องขอยืมเงินทดรองราชการ กิจกรรมยุวกาชาดนอกโรงเรียน ๓๒,๐๐๐.-บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 182.93.207.29


ความคิดเห็นที่ 26
จันทร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 16:42:24
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๐๙,๒๑๐ ,๒๑๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายก อบต.เขาไม้แ้ก้ว /งานเครือข่ายเชิญเป็นเกียรติการจัดกิจกรรม
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.135.98


ความคิดเห็นที่ 27
อังคาร ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 08:57:00
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๑๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ มี.ค.-เม.ย. 55
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.132.66


ความคิดเห็นที่ 28
อังคาร ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 14:18:08
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๑๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และเทียบระดับ
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.143.62


ความคิดเห็นที่ 29
อังคาร ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 14:21:57
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๑๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน ๓,๘๖๖ บาท
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.143.62


ความคิดเห็นที่ 30
อังคาร ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 15:15:47
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๑๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 4,456 บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๑๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 3,000 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.143.140


ความคิดเห็นที่ 31
อังคาร ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 15:57:02
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๑๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าจัดซื้อหนังสือ สื่อ สำหรับห้องสมุดประชาชน จำนวน 40,000 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.143.140


ความคิดเห็นที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 17:44:39

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๑๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,800 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.120.84


ความคิดเห็นที่ 33
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 02:42:32
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๑๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรียน ผอ.กศน.ตรัง เรื่องส่งรายชื่อบุคลากรรักษาการ
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.134.42


ความคิดเห็นที่ 34
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 11:22:43
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๒๐ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าไฟฟ้ากศน.อำเภอ,ห้องสมุด พ.ค.55 จำนวน 4,018.99 บาท
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.142.152


ความคิดเห็นที่ 35
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 12:32:59
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๒๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม พ.ค.-มิ.ย.55 จำนวน ๕,๖๐๐ บาท
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.142.152


ความคิดเห็นที่ 36
จันทร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 00:51:55
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๒๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.ตรัง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๔,๘๙๖ บาท
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.143.102


ความคิดเห็นที่ 37
จันทร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 12:18:47
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๒๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.137.56


ความคิดเห็นที่ 38
จันทร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 14:29:15
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๒๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานจำนวนผู้สมัครลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรียน ผอ.กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.137.183


ความคิดเห็นที่ 39
จันทร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 14:47:55
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๒๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษา
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.137.183


ความคิดเห็นที่ 40
จันทร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 15:58:25
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๒๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.137.183


ความคิดเห็นที่ 41
จันทร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 17:28:03
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๒๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.137.183


ความคิดเห็นที่ 42
อังคาร ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 14:04:42
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๒๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.130.132


ความคิดเห็นที่ 43
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 14:43:55
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๒๙ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เรียน ผอ.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.133.2


ความคิดเห็นที่ 44
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 14:45:41
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๓๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน. เรียน ผอ.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.133.2


ความคิดเห็นที่ 45
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 12:55:09
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๓๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญวิทยากรการเลี้ยงปลาดุก นายสมพร วงษ์ศิริพัฒนา
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.140.82


ความคิดเห็นที่ 46
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 12:57:36
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๓๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
การเลี้ยงปลาดุก นายสมพร วงษ์ศิริพัฒนา แก้ไข
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.140.82


ความคิดเห็นที่ 47
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 14:29:33
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๒๓๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลยาเสพติด
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.140.82

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :