[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนพฤษภาคม 55)
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555   


ต่อจาก ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๓๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่องส่งข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

เข้าชม : 739


ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:27:04
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๓๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่องส่งโครงการอบรมอาสายุวกาชาด
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.142.227


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:25:26
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๓๙ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งข้อมูลการฝึกอบรมนวดแผนไทย
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.121.52


ความคิดเห็นที่ 3
ศุกร์ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:39:19
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๔๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งรายชื่อหัวหน้ากศน.ตำบล ไปราชการฯ
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.128.101


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:40:42
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๔๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์กศน.ตำบล ประจำเดือน เมษายน จำนวน 1,500 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.129.217


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:22:16
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๔๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจ้างติดตั้งโปรแกรมจำนวน 600 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.129.217


ความคิดเห็นที่ 6
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:19:43
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๔๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจ้างติดตั้งโปรแกรมจำนวน 600 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.136.189


ความคิดเห็นที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:28:23
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๔๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่านำประปา กศน.อำเภอสิเกา เดือน เมษายน-พฤษภาคม55
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.189


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:29:43
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๔๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่านำประปา หสม.อำเภอสิเกา เดือน เมษายน-พฤษภาคม55
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.189


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:52:54
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๔๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามเครื่องมือนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.136.189


ความคิดเห็นที่ 10
ศุกร์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:06:04
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๔๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน เมษายน 55
โดย : นางนุชนาำ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.138.104


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:12:46
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๔๗ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญชวนบุคลากรผู้ช่วยเหลือกิจการของสนง ยุวกาชาดขอรับเหรียญสมนาคุณ
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.125.23


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:42:22
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๔๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญวิทยากร อบรมการส่งเสริมประชาธิปไตย
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.140.134


ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:23:31
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๔๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งข้อมูลนักศึกษารายบุคคลที่ลงทะเบียนภาคที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.213


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:41:14
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๕๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรรักษาการ
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.133.190


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:38:02
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๕๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่องขอเชิญวิทยากร การเพ้นท์กระเป๋า
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.125.84


ความคิดเห็นที่ 16
พุธ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:01:24
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๕๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่องขอเชิญขิเขิญคณะกรรมการสถานศึกษาประชุม
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.125.84


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:09:11
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๕๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง โครงการ ๑ ทุน ๑ อำเภอ รุ่น ๓ รอบ ๒
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.123.99


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:54:02
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๕๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอขอบคุณงานวิจัย จิตสำนึกสาธารณะในเยาวชน กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 202.41.187.241


ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:05:16

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๕๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุ+วิทยากร การทำปุ๋ยชีวภาพ กศน.นาเมืองเพชร โครงการเศษรฐกิจพอเพียง จำนวน 2,100 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.139.57


ความคิดเห็นที่ 20
ศุกร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:59:35
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๕๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอขอบคุณงานวิจัย บทบาทของวิทยาลัยชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อการสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านอาชีพ
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 202.41.187.241


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:12:04
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานการขอใช้พื้นที่สร้าง กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.136.103


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:00:44
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการรับฟังนโยบายสำนักงาน กศน.ประจำปี ๒๕๕๕ เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.103


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:31:30
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๕๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินค่าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕ เรียน ผอ.กศน.สนง.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.136.103


ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:21:29
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญวิทยากรทำขนมโรตีโบราณ ๓ มิถุนายน ๕๕
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.122.232


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:12:10
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรียน นายอำเภอสิเกา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.124.249


ความคิดเห็นที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 08:02:37
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๖๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ชออนุญาตไปราชการ สนง. กศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เรียน ผอ.กศน.สนง.จ.ตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.113.152


ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 08:25:31
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๖๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรรักษาการ เรียน ผอ.กศน.สนง.จ.ตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.113.152


ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:59:57

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง ค่าวัสดุ+วิทยากร การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลบ่อหิน จำนวน 5,600 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.134.92


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:53:16
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรียน ผอ.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.134.92


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:15:48
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๖๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง ค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน จำนวน 87,438 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.126.117


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:20:37
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๖๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง ค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน จำนวน 87,438 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.126.117


ความคิดเห็นที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:36:31
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๖๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ เรียนผอ.สนง.กศน.จ.ตรังท
โดย : ศรชัย    ไอพี : 118.173.126.117


ความคิดเห็นที่ 33
ศุกร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:21:06
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๖๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.129.238


ความคิดเห็นที่ 34
เสาร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 17:32:27
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๖๙-๑๗๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญวิทยากร การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ, การทำทับทิมกรอบ ๓๐ พ.ค ๕๕
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.131.201


ความคิดเห็นที่ 35
จันทร์ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:20:42
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๗๑-๑๗๒ เรื่อง ขอความร่วมมือการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 36
จันทร์ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 17:57:15
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๗๓ เรื่อง รายงานข้อมูลรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เรียน ผอ.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.5


ความคิดเห็นที่ 37
อังคาร ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:15:08
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๗๔ เรื่อง ขออนุญาตศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
เรียน ผอ.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.111


ความคิดเห็นที่ 38
พุธ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:31:52
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๗๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องโปรเจคเตอร์
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.132.210


ความคิดเห็นที่ 39
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:02:53
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๗๖ เรื่อง โครงการปลูกฝังสำนึกรักความสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประจำปี ๒๕๕๕
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 122.155.42.97

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :