[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนเมษายน 55)
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2555   


ต่อจาก ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นฯ เขต ๒

เข้าชม : 701


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 14:07:01
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอย้ายไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.130.109


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 17:55:08
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 192.168.0.1


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 09:42:41
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๙ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าไฟฟ้าเดือน ธ.ค54-ก.พ.55
โดย : นางสาว    ไอพี : 192.168.0.1


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 09:45:00
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่านำประปา กศน.อำเภอ มีนาคม 55
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 192.168.0.1


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 12:10:47
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าหนังสือพิมพ์ กศนงตำบล มีนาคม 55 จำนวน 1,500 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.130.217


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 12:43:25
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอสนับสนุนของขวัญ
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.130.217


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 12:45:40
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอสนับสนุนของขวัญ
โดย : กำธณ รายา    ไอพี : 118.173.130.217


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 13:14:59
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอสนับสนุนของขวัญเขาไม้แก้ว
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอสนับสนุนของขวัญไม้ฝาด
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.123.80


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 13:31:04

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่วารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องสมุด มีนาคม 55 จำนวน 1,645 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.130.217


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 16:12:06
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ก.พ.-มี.ค. 55 จำนวน 3,200 บาท

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๗ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่วัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3,825 บาท
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 16:23:59
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญวิทยากรการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก


ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญวทยากรการทำบัญชีครัวเรือน
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.133.5


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 09:16:05
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญวทยากร กิจกรรมการผูกผ้า
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญวทยากร กิจกรรมการทำนำสมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญวทยากร กิจกรรมการทำขนมทับทิมกรอบผู้สูงอายุ
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.131.112


ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 13:57:40
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๕ ค่าวัสดุโครงการ ปลูกการอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน จำนวนเงิน ๓,๐๐๐.-บาท
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.135.163


ความคิดเห็นที่ 14
อังคาร ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 17:34:30
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.135.163


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 12:11:05
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณพอเพียง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.120.152


ความคิดเห็นที่ 16
พุธ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 13:27:51
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.135.163


ความคิดเห็นที่ 17
พุธ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 14:45:11
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง สรุปวันลาประจำเดือนมีนาคม
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.133.19


ความคิดเห็นที่ 18
พุธ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 17:16:54
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การสำรวจการสอนภาษาอาเซียน
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.135.163


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 17:20:08
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๘ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน ๑,๓๙๐ บาท
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.135.163


ความคิดเห็นที่ 20
อังคาร ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 15:46:11
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณไปราชการ จำนวน ๑,๓๑๐
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.140.146


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 16:20:52
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๐ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุ โครงการจัดกระบวนกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 265 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.130.174


ความคิดเห็นที่ 22
พุธ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 11:03:21
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.142.84


ความคิดเห็นที่ 23
พุธ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 14:15:36
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญวิทยากรการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.137.117


ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 14:34:33
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๓ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญวิทยากรการทำบัญชีครัวเรือน
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.137.117


ความคิดเห็นที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 01:48:36
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั่วไป
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.134.101


ความคิดเห็นที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 10:31:07
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2555 ค่าวิทยากรการตอนพันธุ์ผักเหมียง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.120.24


ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 10:38:14
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2555 ค่าวิทยากรและวัสดุุปุ๋ยหมัก ๑,๓๙๐
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๗ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2555 ค่าวิทยากรการและวัสดุบุหงารำไป ๑.๙๘๖
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.120.24


ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 12:16:33
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งแบบสำรวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.141.118


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 14:12:30
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2555 ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ จำนวน 11,935 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.120.24


ความคิดเห็นที่ 30
ศุกร์ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 15:39:48
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๓๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2555 ค่าวัสดุ บุหงารำไป โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ต.ไม้ฝาด จำนวน 1,386 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.136.203


ความคิดเห็นที่ 31
ศุกร์ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 17:16:33

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๓๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2555 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ส่งเสริมการรู้หนังสือ จำนวน ๒,๓๙๒บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.124.29


ความคิดเห็นที่ 32
จันทร์ ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 11:10:04
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๓๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่องการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ(กิจกรรมคาราโอเกะผู้สูงอายุ)
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.127.36


ความคิดเห็นที่ 33
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 11:24:27
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๓๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเข้ารับการพัฒนา
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.126.142


ความคิดเห็นที่ 34
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 16:34:24
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๓๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.143.198


ความคิดเห็นที่ 35
จันทร์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 13:48:02
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๓๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุด เดือน ก.พ.-มี.ค.55
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.137.115


ความคิดเห็นที่ 36
จันทร์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 15:35:27
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๓๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่องเบิกเงินงบประมาณ ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์ องสมุด เดือน เมษายน.55 จำนวน 1,585 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.138.196


ความคิดเห็นที่ 37
จันทร์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 17:21:32
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๓๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่องส่งข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.138.196

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :