[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนมีนาคม 55)
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555   

ต่อจาก ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง ส่งวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เข้าชม : 638


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:50:28
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค(ก.ย.-พ.ย.๕๔)
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.140.221


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:52:15
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม(พ.ย.54-ก.พ.55)
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.140.221


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:55:34
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม(พ.ย.54-ก.พ.55)
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.140.221


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:57:52
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ร้านคอมทูเดย์)
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.140.221


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:04:19
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.140.221


ความคิดเห็นที่ 6
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:29:16
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ(ค่านำประปา หส.เดือนมกราคม-กุมภาพันธุ์และกศน.อำเภอเดือน กุมภาพันธ์)
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.140.221


ความคิดเห็นที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:46:44
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๓ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.140.221


ความคิดเห็นที่ 8
ศุกร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08:34:30
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอใช้สถานที่ดำเนินการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.133.123


ความคิดเห็นที่ 9
ศุกร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:24:22
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินค่าโทรศัพท์ห้องสมุด ก.ย.-ธ.ค.54-ม.ค.55 เป็นเงิน ๘๗๙.๒๗ บาท
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.133.123


ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:27:56

ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๖ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๔,๘๘๐.- บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.137.49


ความคิดเห็นที่ 11
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 00:05:40
- ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ค่าเดินทางราชการไปประชุมรับฟังนโยบายสำนักงาน กศน.ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๖,๕๒๐.- บาท

- ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ค่าเดินทางราชการไปประชุมประชุมสัมมนาผู้บริหาร กศน.ในภาคใต้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จำนวนเงิน ๑,๓๓๐.- บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.138.112


ความคิดเห็นที่ 12
ศุกร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:19:54
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๕๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๕)
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.141.64


ความคิดเห็นที่ 13
ศุกร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:22:17
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อและจำนวนนักศึกษาเข้าทดสอบ ระบบการสอบแบบ E-Exam
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.141.64


ความคิดเห็นที่ 14
ศุกร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:32:41
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ข้อมูลการส่ังเอกสารบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2554
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 125.25.69.119


ความคิดเห็นที่ 15
จันทร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:02:36
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าตอบดำเนินการสอบ ภาค ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.137.129


ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:00:33
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งแบบสอบถามการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.130.1


ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:12:13
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณไปราชการรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๔
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.137.129


ความคิดเห็นที่ 18
อังคาร ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:51:38
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต.ค.,ธ.ค. ๕๔ และม.ค. ๕๕
เป็นเงิน ๓.๐๐๐ บาท
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.129.51


ความคิดเห็นที่ 19
อังคาร ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:05:44
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.143.163


ความคิดเห็นที่ 20
อังคาร ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:36:35
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัด กศน.สำหรับเด็กที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.129.51


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:23:01
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพิเพียง ๑,๗๙๐ บาท
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.143.163


ความคิดเห็นที่ 22
พุธ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:12:36
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๖๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงลายเซ็น
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.120.164


ความคิดเห็นที่ 23
พุธ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:38:20
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รับรองเงินเดือนนางสาวประโลม เสียมไหม

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รับรองเงินเดือนนางนุชนาฏ นุ้ยขาว
โดย : นายบคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.120.164


ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:09:16
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการก่อสร้าง กศน.ตำบลบ่อหิน
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.120.164


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:53:30
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งแบบสำรวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.120.164


ความคิดเห็นที่ 26
ศุกร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:08:29
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้าห้องสมุดเดือน ม.ค.-ก.พ.55
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.127.50


ความคิดเห็นที่ 27
ศุกร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:14:00
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าสาธารณูปโภคค่านำประปา ห้องสมุดเดือน มีนาคม55
โดย : น.ส.ประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.127.50


ความคิดเห็นที่ 28
ศุกร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:36:36
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งข้อมูลผู้เข้สอบขาดสอบ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.127.50


ความคิดเห็นที่ 29
ศุกร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:57:26
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งรายชื่อตรวจกระดาษคำตอบ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.128.189


ความคิดเห็นที่ 30
จันทร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:30:40
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)ห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.123.51


ความคิดเห็นที่ 31
จันทร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:35:06
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรรักษาการ
โดย : นายบคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.123.51


ความคิดเห็นที่ 32
พุธ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:18:17
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุญาตศึกษาดูงาน
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.140.223


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:54:10
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนครูประจำกลุ่มเดือน มีนาคม 2555
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.140.223


ความคิดเห็นที่ 34
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:05:26
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรรักษาการ
โดย : นายบคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.141.227


ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:29:42
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวารสาร ห้องสมุด ธ.ค. 54 จำนวน 1,025 บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวารสาร ห้องสมุด ม.ค. 55 จำนวน 985 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.141.227


ความคิดเห็นที่ 36
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:57:48
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ ห้องสมุด ก.พ. 55 จำนวน 580 บาท
โดย : ธ    ไอพี : 118.173.141.227


ความคิดเห็นที่ 37
จันทร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:02:57
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร เพาะถั่วงอก
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร บัญชีครัวเรือน
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.122.22


ความคิดเห็นที่ 38
จันทร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:37:58
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๘๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.134.255


ความคิดเห็นที่ 39
จันทร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:50:21
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนของขวัญ
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.122.22


ความคิดเห็นที่ 40
จันทร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:10:03
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเป็นวิทยากร
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๒ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเป็นวิทยากร
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.122.22


ความคิดเห็นที่ 41
จันทร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:05:08
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเป็นวิทยากร
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.122.22


ความคิดเห็นที่ 42
พุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:14:36
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
โดย : จุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.139.32


ความคิดเห็นที่ 43
พุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:51:51
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวารสาร หสม เดือน ก.พ. จำนวน 1,039 บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจัดจ้าง จำนวน 290 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.139.32


ความคิดเห็นที่ 44
พุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:29:47
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าไฟฟ้ากศน.อำเภอ(ธ.ค.54-ก.พ.55)และค่านำประปา (มี.ค.)เป็นเงิน ๕,๓๐๙.๑๘ บาท
โดย : นางสาววประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.139.32


ความคิดเห็นที่ 45
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 01:11:01
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๔ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางไปราชการ
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 125.25.71.27


ความคิดเห็นที่ 46
ศุกร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:49:41
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งข้อสอบรายวิชาบังคับ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.181


ความคิดเห็นที่ 47
เสาร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 01:34:35
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นฯ เขต ๒
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 180.214.215.188

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :