[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนกุมภาพันธ์ 55)
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย   เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555   


ต่อจาก ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๒๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง

เข้าชม : 523


ความคิดเห็นที่ 1
ศุกร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 15:30:18
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๒๓ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.123.192


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 08:48:18
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๒๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุเคราะห์ใช้สถานที่สอบ N-NET
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.126.120


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 14:25:09
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๒๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งข้อสอบรายวิชาบังคับสังคมศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2554
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.133.65


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 15:31:12
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๒๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง สำรวจความพร้อมของ กศน.ตำบล ๖นการให้บริการ Internet
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.141.137


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 15:32:12
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๒๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง สำรวจความพร้อมของ กศน.ตำบล ๖นการให้บริการ Internet
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.141.137


ความคิดเห็นที่ 6
เสาร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 08:48:21
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๒๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรรักษาการ
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.124.149


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 10:49:58
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๒๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่องเชิญวิทยากร
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.127.96


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 15:48:59
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๒๙ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สำรวจรายวิชาเลือกเพิ่มเติม
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.126.196


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 16:01:15
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๓๐ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การสำรวจข้อมูล กศน.ตำบล
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.126.196


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 14:12:31
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๓๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การตรวจสอบและรายงานสารเสพติด
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.143.139


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 15:24:14
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๓๒ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล เดือน พ.ย. เป็นเงิน 1,100 บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๓๓ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล เดือน ธ.ค. เป็นเงิน 1,050 บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๓๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวารสารห้องสมุด เดือน ธ.ค. เป็นเงิน 1,025 บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๓๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ ห้องสมุด เดือน ม.ค. เป็นเงิน 620 บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๓๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวารสารห้องสมุด เดือน ม.ค. เป็นเงิน 985 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.130.63


ความคิดเห็นที่ 12
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 11:02:49
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๓๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ

ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๒๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.130.73


ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 11:05:40
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๓๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.130.73


ความคิดเห็นที่ 14
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 11:47:22
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๓๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.130.73


ความคิดเห็นที่ 15
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 11:48:52
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๓๙ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
รายงานผลมุมอาเซียน
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.130.73


ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 14:43:28
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
รายงานคืบหน้าอาเซียน
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.143.183


ความคิดเห็นที่ 17
อังคาร ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 11:45:52
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่องขอเบิกเงินค่าดำเนินการสอบ N-NET
โดย : น.ส.ประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.131.97


ความคิดเห็นที่ 18
อังคาร ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 16:06:21
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่องขอเบิกเงิบประมาณ 2555 ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ 43,546 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.131.97


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 09:52:46
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง สรุปวันลาประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.139.159


ความคิดเห็นที่ 20
พุธ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 14:29:25
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๕ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง ส่งรายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบาบาทสตรี
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.133.55


ความคิดเห็นที่ 21
พุธ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 15:00:11
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง ส่งวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
โดย : นางปรียา นิะคะ    ไอพี : 118.173.133.55

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :