[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนมกราคม 55)
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย   เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2555   


ต่อจาก ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๓๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ งบพัฒนาผู้เรียน ปี 54 จำนวน ๒๒,๓๐๐ บาท

เข้าชม : 467


ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 12:15:10
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๐๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองงานเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.129.33


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 17:18:14
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๐๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องขอความอนุเคราะห์ขอใช้อาคารสถานที่
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.129.12


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 09:59:19
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๐๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเงิกเงินงบประมาณค่านำประปาเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ กศน.อำเภอ เป็นเงิน ๑๙๒.๖๐ บาท
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.130.203


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 12:38:48
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๐๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ข้อมูลการสั่งเอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ๑/๒๕๕๔
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.139.65


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 10:29:44
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๐๗ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุดประจำเดือน ธันวาคม 54 เป็นเงิน 620.00 บ่
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.139.215


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 13:17:43
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๐๙ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ N-NET
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.129.33


ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 09:57:43
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๐๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งสรุปวันลา แก้ไข ฉบับ ๐๐๔
โดย : นางปรียา นิะ    ไอพี : 118.173.129.31


ความคิดเห็นที่ 8
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 10:16:05
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๐๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องสำรวจจำนวนผู้จะไปร่วมวันครู พ.ศ. ๒๕๕๕
โดย : ปรียา    ไอพี : 118.173.126.81


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 13:22:19
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๑๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการใช้งานอุปกรณ์ดาวเทียม
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.129.33


ความคิดเห็นที่ 10
ศุกร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 09:46:49
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ว๑๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.139.215


ความคิดเห็นที่ 11
ศุกร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 13:40:49
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๑๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.122.132


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 09:48:37
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๑๒ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง จัดส่งบัตรข้อสอบรายวิชาเลือก ๒/๕๔
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.135.193


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 09:50:59
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๑๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.135.193


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 10:18:59
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๑๔ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การประเมินความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.135.193


ความคิดเห็นที่ 15
จันทร์ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 14:08:15
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๑๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานการใช้ใบเสร็จ
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.135.193


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 16:11:03
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกงบประมาณโครงการวันเด็ก เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.135.193


ความคิดเห็นที่ 17
พุธ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 10:12:58
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๑๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกงบประมาณค่าน้ำประปา ห้องสมุด เดือน ธ.ค. 54-ม.ค.55 เป็นเงิน 385.20 บาท
โดย : นางสาวประโล เสียมไหม    ไอพี : 118.173.135.193


ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 10:38:07

ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๑๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องสรุปวันลา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.130.85


ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 11:58:44
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๑๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องเบิกเงินงบประมาณ การทำขนมดู-ลา (งบเศรษฐกิจพอเพียง)
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.129.50


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 14:15:21
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๒๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.141.31


ความคิดเห็นที่ 21
ศุกร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 14:53:53
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๒๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕เรื่อง ขอแจ้งยืนยันการเปิดใช้บริการอินเตอร์เน็ต
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.123.192


ความคิดเห็นที่ 22
ศุกร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 15:18:31
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๒๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา นางสาวประโลม เสียมไหมรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.123.192

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :