[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขที่หนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (พฤศจิกายน ๒๕๕๔)
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554   


ต่อจากเลขที่ ศธ 0210.3008/474 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554

เข้าชม : 523


ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 09:46:34
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๗๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษา โครงการเสริมหลักสูตรวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน
ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
โดย : นายคมกฤฃ อภิฃัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.141.250


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 17:08:16
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๗๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ การพานักศึกษาไปนอกสถานที่ตามโครงการเสริมหลักสูตรวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๗๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขออนุญาตพนักราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นวิทยากร ตามโครงการเสริมหลักสูตรวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกาปีงบประมาณ ๒๕๕๔


ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๗๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ขออนุญาตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยากร ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศา เป็นวิทยากร ตามโครงการเสริมหลักสูตรวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.140.182


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 07:13:57
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๗๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔เรื่อง ขอร่วมบริจาคทรัพย์ในช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.132.241


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 08:25:53
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๘๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔เรื่องขอขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 182.93.207.29


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 15:05:32
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๘๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณไปราชการชลบุรี (๒,๒๔๐ บาท)
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.139.233


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 11:13:13
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๘๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ขอส่งโครงการสร้างเครือข่ายขยายแนวร่วมต่อต้านทุจริตการเลือกตั้ง
โดย : ธีรชัย    ไอพี : 118.173.132.227


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 11:15:59
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๘๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.135.168


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 14:52:29
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๘๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ส่งข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
โดย : ธีรชัย    ไอพี : 118.173.128.84


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 13:53:51
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๘๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2555 ค่าน้ำประปา ศูนย์กศน. 192.60 บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๘๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2555 ค่าน้ำประปา ห้องสมุด 192.60 บาท
โดย : ธีรชัย    ไอพี : 118.173.128.154


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 23:04:23
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๘๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๕ ค่าไฟฟ้าห้องสมุด เดือน ส.ค. ๕๔ จำนวนเงิน ๑,๘๐๙.๖๗ บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๘๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2555 ค่าน้ำประปา เดือน ส.ค. ๕๔ ๑๓๙.๑๐ บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.126.144


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 10:45:03
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๘๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.134.85


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 14:00:56
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ว๔๙๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.134.85


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 15:28:03
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๙๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานงบอุดหนุนหนังสือเรียน
โดย : ธีรชัย    ไอพี : 118.173.129.2


ความคิดเห็นที่ 14
ศุกร์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:15:15
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๙๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2555 ค่าน้ำประปา ศูนย์กศน. 192.60 บาท
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๙๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2555 ค่าน้ำประปา ห้องสมุด 192.60 บาท
โดย : ธีรชัย    ไอพี : 118.173.131.240


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:54:52
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๗๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.133.89

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :