[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 
๑. จัด ส่งเสริม และบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง
       ๒. จัดและส่งเสริมให้ผู้รับบริการเข้าถึงความรู้และได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทุกที่ทุกเวลา ตามความต้องการและความแตกต่างของแต่ละบุคคล
       ๓. จัดและส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำ ทั้งในเชิงสร้างสรรค์และสร้างรายได้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้รับบริการและชุมชนให้มีรายได้อย่างมั่นคง
       ๔. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้รับบริการ ให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
          ๕. พัฒนาและส่งเสริมการนำนวัตกรรมใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้
       ๖. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการ กระบวนวิชาความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มาพัฒนาศักยภาพแก่ผู้รับบริการ ให้มีคุณค่า มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชนให้มีความเจริญ มั่นคงตลอดไป
       ๗. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้กับผู้รับบริการได้พัฒนาชีวิตให้เกิดความสุข พอเพียงต่อฐานะแห่งตน
      ๘. จัดระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย


เข้าชม : 1098