[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

ตารางมอบหมายภารกิจงาน / กิจกรรม
 
กลุ่มอำนวยการ

ภารกิจงาน / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ/ส่ง หมายเหตุ
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2557 นายธีรชัย  ชื่นชม 23 ก.ย. 56  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของปี 2556 นายธีรชัย  ชื่นชม 25 ก.ย. 56  
การเลื่อนบุคลากรทางการศึกษา นายธีรชัย  ชื่นชม    
นามสงเคราะห์ หน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. นายธีรชัย  ชื่นชม    
ขอเชิญและอนุมัติให้เข้าร่วมประชุมเรื่อง "มรดกล้ำค่าวรรณคดีไทย" นายธีรชัย  ชื่นชม 2 ส.ค. 56  
ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นายธีรชัย  ชื่นชม 6,8 ส.ค. 56  
การประชุมสัมมนาบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประจำปี 2556 นายธีรชัย  ชื่นชม 31 ก.ค. 56  
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นายธีรชัย  ชื่นชม    
ขอเชิญประชุม นายธีรชัย  ชื่นชม 30 ก.ค. 56  
โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ปี 2556 นายธีรชัย  ชื่นชม 15 ก.ค. 56  
การมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2556 นายธีรชัย  ชื่นชม 19 ก.ค. 56  
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ นายธีรชัย  ชื่นชม    
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีรชัย  ชื่่นชม    
การล้างเงินยืมงบประมาณ 2556 นายธีรชัย  ชื่นชม 16 ก.ย. 56  
การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร นายธีรชัย  ชื่นชม 2 ก.ค. 56  
ขอเชิญประชุม นายธีรชัย  ชื่นชม 15 ก.ค. 56  
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ นายธีรชัย  ชื่นชม   11-14 ก.ค. 56
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียนสัญจร ภาคใต้ นายธีรชัย  ชื่นชม 29 มิ.ย. 56  
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่ม นายธีรชัย  ชื่นชม    
ขอให้ดำเนินการสำรองที่พักในการเข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดหนองคาย นายธีรชัย  ชื่นชม    
อนุมัติให้ไปราชการ นายธีรชัย  ชื่นชม    
ประกาศใช้ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 นายธีรชัย  ชื่นชม    
การคัดเลือกประเภทบุคคลและหน่วยงานในสังกัด กศน. ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2555 (เพิ่มเติม) นายธีรชัย  ชื่นชม 31 พ.ค. 56  
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ นายธีรชัย  ชื่นชม    
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู/ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา นายธีรชัย  ชื่นชม 10 มิ.ย. 56  
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 นายธีรชัย  ชื่นชม 10 มิ.ย. 56  
รหัสงบประมาณตามโครงสร้างงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556 นายธีรชัย  ชื่นชม    
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู นายธีรชัย  ชื่นชม    
การคัดเลือกบุคคล/หน่วยงาน/สถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศ ปี 2555 นายธีรชัย  ชื่นชม    
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเขียนข่าวเล่างาน กศน. "นักข่าวภูธร กศน." นายธีรชัย  ชื่นชม    
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร นายธีรชัย  ชื่นชม 21-23 พ.ค. 56 นายศรชัย  เพชรฉุย
ขอเชิญอบรมโครงการเขียนข่าวเล่างาน กศน. "นักข่าวภูธร กศน." นายธีรชัย  ชื่นชม 21-23 พ.ค. 56  
อนุญาตให้ไปราชการ (วิทยากรพี่เลี้ยง) นายธีรชัย  ชื่นชม 15 ก.ค. - 9 ส.ค. 56 ผอ.คมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์
อนุญาตให้ไปราชการ (ผู้ประเมินคุณภาพภายใน) นายธีรชัย  ชื่นชม 25-28 มิ.ย. 56  
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นรอง ผอ. นายธีรชัย  ชื่นชม    
การย้าย/เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ นายธีรชัย  ชื่นชม 24 เม.ย. 56  
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของ ส.ป. นายธีรชัย  ชื่นชม    
รหัสงบประมาณตามโครงสร้างงบประมาณประจำปี 2556 นายธีรชัย  ชื่นชม    
แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 - 2559) นายธีรชัย  ชื่นชม    
คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555 นายธีรชัย  ชื่นชม 17 เม.ย. 56  
การคัดเลือกบุคลากร "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง ส.ป." ประจำปี 2556 นายธีรชัย  ชื่นชม 23 เม.ย. 56  
หลักเกณฑ์และวิธีพัฒนาข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นายธีรชัย  ชื่นชม    
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็คทรอนิคส์(E-learning) ประจำปี 2556 นายธีรชัย  ชื่นชม    
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นายธีรชัย  ชื่นชม    
โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นายธีรชัย  ชื่นชม    
รายการจ่ายชำระเงินจ่ายตรงผู้ขาย นายธีรชัย  ชื่นชม 18 มี.ค. 56  
เลื่อนวันประชุมบุคลากรไตรมาส 2/2556 นายธีรชัย  ชื่นชม 25 มี.ค. 56  
ขอเชิญประชุมบุคลากรไตรมาส 2/2556 นายธีรชัย  ชื่นชม 21 มี.ค. 56  
ขอความร่วมมือประหยัดพลังงาน นายธีรชัย  ชื่นชม 19 มี.ค. 56  
การเดินทางไปราชการ นายธีรชัย  ชื่นชม    
ขอเชิญร่วมต้อนรับเลขาธิการ กศน. และคณะ นายธีรชัย  ชื่นชม 13 มี.ค. 56  
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ นายธีรชัย  ชื่นชม    
ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ นายธีรชัย  ชื่นชม 5-8 เม.ย. 56  
ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจ และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน นายธีรชัย  ชื่นชม    
รายการจ่ายชำระเงินจ่ายตรงผู้ขาย นายธีรชัย  ชื่นชม 28 ก.พ. 56  
รายการจ่ายชำระเงินจ่ายตรงผู้ขาย นายธีรชัย  ชื่นชม 26 ก.พ. 56  
รายการจ่ายชำระเงินจ่ายตรงผู้ขาย นายธีรชัย  ชื่นชม 20 ก.พ. 56  
ขอเชิญประชุม นายธีรชัย  ชื่นชม 28 ก.พ. 56  
อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นายธีรชัย  ชื่นชม    
รายการจ่ายชำระเงินจ่ายตรงผุ้ขาย นายธีรชัย  ชื่นชม 15 ก.พ. 56  
การลงเวลาการปฏิบัติราชการ นายธีรชัย  ชื่นชม    
การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน นายธีรชัย  ชื่นชม 28 ก.พ. 56  
รายการจ่ายชำระเงินจ่ายตรงผู้ขาย นายธีรชัย  ชื่นชม    
รายการจ่ายชำระเงินจ่ายตรงผู้ขาย นายธีรชัย  ชื่นชม 8 ก.พ. 56  
รายการจ่ายชำระเงินจ่ายตรงผู้ขาย นายธีรชัย  ชื่นชม 7 ก.พ. 56  
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 นายธีรชัย  ชื่นชม    
อนุมัติให้ไปราชการบ้านหนังสืออัจฉริยะ นายธีรชัย  ชื่นชม 17-19 ก.พ. 56  
ขอบัญชีธนาคารกรุงไทยของร้านค้า นายธีรชัย  ชื่นชม    
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายธีรชัย  ชื่นชม 8 ก.พ. 56  
ทุนการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อพัฒนามนุษยชาติ นายธีรชัย  ชื่นชม 15 ก.พ. 56  
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการปี 2556 นายธีรชัย  ชื่นชม 5 ม.ค. 56  
ขอเชิญประชุม นายธีรชัย  ชื่นชม 3 ม.ค. 56  
สำรวจจำนวนผู้ร่วมงานวันครู พ.ศ. 2556 นายธีรชัย  ชื่นชม 28 ธ.ค. 55  
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ "ศิริราช 9 มงคล" นายธีรชัย  ชื่นชม    
ขอความร่วมมือติดสติกเกอร์ "องค์กรแห่งศักดิ์ศรีและสุจริตธรรม" นายธีรชัย  ชื่นชม 28 ธ.ค. 55  
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด นายธีรชัย  ชื่นชม    
การให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปี 2556 นายธีรชัย  ชื่นชม    
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเงิน นายธีรชัย  ชื่นชม    
อนุมัติให้ไปราชการ นายธีรชัย  ชื่นชม 19-21 ธ.ค. 55  
การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ดีเด่น ประจำปี 2556 นายธีรชัย  ชื่นชม 9 ส.ค. 56  
การสำรวจข้อมูลบุคลากร นายธีรชัย  ชื่นชม 11 ธ.ค. 55  
เชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม นายธีรชัย  ชื่นชม 28 ธ.ค. 55  
เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครู นายธีรชัย  ชื่นชม    
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม นายธีรชัย  ชื่นชม 6-7 ธ.ค. 55  
อนุญาตให้ไปราชการ นายธีรชัย  ชื่นชม 26-29 พ.ย. 55 นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว
และนายศรชัย  เพ็ชรฉุย
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายธีรชัย  ชื่นชม    
เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาที่ประเมินภายนอกรอบสาม นายธีรชัย  ชื่นชม    
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน นายธีรชัย  ชื่นชม    
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช นายธีรชัย  ชื่นชม 11 ธ.ค. 55  
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษา นายธีรชัย  ชื่นชม    
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน นายธีรชัย  ชื่นชม    
การแข่งขันกีฬาวันครู 56 นายธีรชัย  ชื่นชม    
ขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นายธีรชัย  ชื่นชม 31 ต.ค. 55  
แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง นายธีรชัย  ชื่นชม    
การจ้างพนักงานราชการ นายธีรชัย  ชื่นชม    
เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ นายธีรชัย  ชื่นชม    
การส่งรายงานการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย นายธีรชัย  ชื่นชม ภายในวันที่ 5
ของเดือนถัดไป
น.ส.ประโลม  เสียมไหม
ดำเนินการ
การโอนเงินคืนทดรองจ่าย (12 ต.ค. 55) นายธีรชัย  ชื่นชม    
รายงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 2555 นายธีรชัย  ชื่นชม 22 ต.ค. 55  
แนวทางการปฏบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 นายธีรชัย  ชื่นชม    
การโอนเงินคืนทดรองจ่าย นายธีรชัย  ชื่นชม    
การโอนเงินคืนทดรองจ่าย (28 ก.ย. 55) นายธีรชัย  ชื่นชม    
การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ นางปรียา  นิคะ 5 ต.ค. 55  
ร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 (1) ,(2) นางปรียา  นิคะ 11 ต.ค. 55  
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ครั้งที่ ๒ นางปรียา  นิคะ ๕ ต.ค. ๕๕  
การเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติและการรายงานสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น นายธีรชัย  ชื่นชม ๓๐ ก.ย. ๕๕  
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ นางปรียา  นิคะ    
การมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นางปรียา  นิคะ ๕ ต.ค. ๕๕  
ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/เครือข่ายดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ นางปรียา  นิคะ    
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน นายธีรชัย  ชื่นชม    
การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน นางปรียา  นิคะ 22 ส.ค. 55  

กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบ
 ภารกิจงาน / กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ  กำหนดเสร็จ/ส่ง  หมายเหตุ
ขยายเวลาการสอบ E-Exam ภาคเรียนที่ 1/2556 นางสาวประโลม  เสียมไหม 31 ต.ค. 56  
แต่งตั้งคณะกรรมการ กศน.จังหวัดตรัง นางสาวประโลม  เสียมไหม    
การประเมินภาคประสบการณ์เทียบระดับจบ ม.6 ภายใน 8 เดือน นางสาวประโลม  เสียมไหม 3-4 ส.ค. 56  
การถอดบทเรียนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน "อาชีพดีเด่น" นางสาวประโลม  เสียมไหม 26 ก.ค. 56  
การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นางสาวประโลม  เสียมไหม 26 ก.ค. 56  
เชิญประชุมชี้แจง การแต่งตั้งองค์กรนักศึกษา กศน. จังหวัดตรัง นางสาวประโลม  เสียมไหม 8 ก.ค. 56  
สนามสอบการประเมินเทียบระดับจบ ม.6 ภายใน 8 เดือน นางสาวประโลม  เสียมไหม 27-28 ก.ค. 56 3-4 ส.ค. 56
ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ "1 โรงเรียน 1 สิงประดิษฐ์" นางสาวประโลม  เสียมไหม 15 ส.ค. 56  
การเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. นางสาวประโลม  เสียมไหม 5 ก.ค. 56  
จัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกปลายภาคเรียนที่ 1/2556 นางสาวประโลม  เสียมไหม 25 ก.ค. 56  
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 นางสาวประโลม  เสียมไหม 14-15 ก.ย. 56  
จัดส่งข้อมูลรายบุคคลกรณีนักศึกษาลงทะเบียนซ้ำ นางสาวประโลม  เสียมไหม 14 มิ.ย. 56  
ขยายเวลารับสมัครโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบ ม.6 ภายใน 8 เดือน นางสาวประโลม  เสียมไหม 14 มิ.ย. 56  
รายงานผลการทดสอบ N-Net ภาคเรียนที่ 2/2555 นางสาวประโลม  เสียมไหม 14 มิ.ย. 56  
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา นางสาวประโลม  เสียมไหม    
ปรับเพิ่มเติมรายละเอียดคำอธิบายรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง นางสาวประโลม  เสียมไหม    
การเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตร กศน. พ.ศ.2551 นางสาวประโลม  เสียมไหม    
การประเมินเทียบระดับจบ ม.6 ภายใน 8 เดือน นางสาวประโลม  เสียมไหม 16 พ.ค. 56  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปี 2556 นางสาวประโลม  เสียมไหม 31 พ.ค. 56  
รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ภายในกำหนด นางสาวประโลม  เสียมไหม 14 ส.ค. 56  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยชั้นเรียนและการทำโครงงาน นางสาวประโลม  เสียมไหม 27-29 พ.ค. 56  
หนังสือเรียนหลักสูตร EP และจบ ม.6 ภายใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ นางสาวประโลม  เสียมไหม    
การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2556 รายวิชาบังคับ นางสาวประโลม  เสียมไหม 20 พ.ค. 56  
การส่งข้อมูลนักศึกษารายบุคคลภาคเรียนที่ 1/2556 นางสาวประโลม  เสียมไหม 20 พ.ค. 56  
ตรวจสอบผลการทดสอบ N-Net ภาคเรียนที่ 2/2555 นางสาวประโลม  เสียมไหม    
การประเมินเทียบระดับจบ ม.6 ภายใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ นางสาวประโลม  เสียมไหม 19 พ.ค. 56  
รายงานจำนวนเด็กวัยเรียนที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 นางสาวประโลม  เสียมไหม 10 มิ.ย. 56  
ส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 2/2555 เพื่อทำลาย นางสาวประโลม  เสียมไหม    
การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวประโลม  เสียมไหม    
การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA และ PR ภาคเรียนที่ 2/2555 นางสาวประโลม  เสียมไหม 2-3 เม.ย. 56  
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้สื่อวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นางสาวประโลม  เสียมไหม 27 มี.ค. 56  
การดำเนินงานโครงการเทียบระดับจบ ม.6 ภายใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ นางสาวประโลม  เสียมไหม 30 เม.ย. 56  
การสนับสนุนให้คนพิการได้เล่นกีฬา นางสาวประโลม  เสียมไหม    
การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นเข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร" นางสาวประโลม  เสียมไหม 25 เม.ย. 56  
แจ้งรายชื่อและจำนวนนักศึกษาที่จะเข้าสอบประเมินคุณภาพด้วยระบบ E-Exam นางสาวประโลม  เสียมไหม 1-31 มี.ค. 56  
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ปี 2556 นางสาวประโลม  เสียมไหม 18 มี.ค. 56  
ขอส่งหลักสูตรและแบบเรียนภาษาเมียนมาร์เบื้องต้น นางสาวประโลม  เสียมไหม    
การรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2555 นางสาวประโลม  เสียมไหม 6 มี.ค. 56  
ขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนสำหรับการสอนภาษา นางสาวประโลม  เสียมไหม 8 มี.ค. 56  
การตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2555 นางสาวประโลม  เสียมไหม 8 มี.ค. 56  
แจ้งการรายงานข้อมูลผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2555 นางสาวประโลม  เสียมไหม 12 มี.ค. 56  
ขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555 นางสาวประโลม  เสียมไหม    
การดำเนินการทดสอบ N-Net นางสาวป

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย/กิจการพิเศษ
 
ภารกิจงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ/ส่ง หมายเหตุ
โครงการรางวัลสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นระดับชาติ นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 15 ต.ค. 56  
เชิญร่วมกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานชมรม To Be No.1 นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 9 ส.ค. 56  
นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือ นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว    
การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 30 ก.ค. 56  
การรายงานสภาพการใช้สารเสพติด นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 30 ก.ค. 56  
จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว    
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว    
สั่งซื้อเสื้อมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 (กลุ่มภาคใต้) นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 25 ก.ค. 56  
ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรยุวกาชาดด้านปฐมพยาบาล เพื่อการพึ่งพา นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว    
การดำเนินการป้องกันและควบคุมของโรคไข้เลือดออก นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว    
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2556 นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 10 ก.ค. 56  
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 1 ก.ค. 56  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 26 มิ.ย. 56  
การเฝ้าระวังภัยพิบัติและรองรับสภาวะวิกฤต นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว    
การสัมมนาโครงการสวัสดิการชุมชน นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 20 มิ.ย. 56  
ร่วมงานรวมพลสมาชิก TO BE NO.1 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 26 มิ.ย. 56  
การประกวดเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556 นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว    
ขอความร่วมมือคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 10 มิ.ย. 56  
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรม (L.T.C.) เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดด์ 4 ท่อน  นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 20 มิ.ย. 56  
การขอรับการตรวจขั้นที่ 5 ของผู้ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ขั้นสูง นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 17 มิ.ย. 56  
การสัมมนาโครงการสวัสดิการชุมชน นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 20 มิ.ย. 56  
โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเฉลิมฉลองวาระ 120 ปี สภากาชาดไทย นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 3 มิ.ย. 56  
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาพลังแผ่นดิน นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว    
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กศน.เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว    
 การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว   27 พ.ค. 56  
       

กลุ่มจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ภารกิจงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ/ส่ง หมายเหตุ
การติดตามและประเมินผลโครงการอ่านสร้างสุข นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 18 ต.ค. 56  
รายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 12 ก.ย. 56  
แบบรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน "บ้านหนังสืออัจฉริยะ" ประจำปี 2556 นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 15 ก.ค. 56  
รายงานการดำเนินงานโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 11 ก.ค. 56  
เชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมมหกรรมวิทยาศาสตร์ นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 4 ก.ค. 56  
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว    
เชิญประชุมเตรียมความพร้อมมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 2 ก.ค. 56  
มอบหนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว    
ผลการคัดเลือกและตัดสินเว็บไซด์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซด์ระบบเชื่อมโยง นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว    
เชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 10 มิ.ย. 56  
โครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว    
เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว 13-14 มิ.ย. 56  
มอบหนังสือให้กับสถานศึกษา นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว    
       

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
ภารกิจงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ/ส่ง หมายเหตุ
รายงานข้อมูลสารสนเทศ (EIS56) ไตรมาส 4 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 3 ต.ค. 56  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม กศน. ไตรมาส 4 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 7 ต.ค. 56  
แนวปฏิบัติการจัดส่งข้อมูลนักศึกษาและข้อมูลบุคลากร นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 5 ส.ค. 56  
การตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ นายสรชัย  เพ็ชรฉุย    
จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 23/2556 ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นายศรชัย  เพ็ชรฉุย    
การดำเนินการจัดส่งหลักฐานการเบิกจ่าย 2556 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 31 ก.ค. 56  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กศน. ไตรมาส 3 ปี 2556 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 25 ก.ค. 56  
การรายงานข้อมูล EIS ไตรมาส 1 , 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2556 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 25 มิ.ย. 56  
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 2 ก.ค. 56  
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 31 ก.ค. 56  
เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน 1/56 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 3 มิ.ย. 56  
การตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ นายศรชัย  เพ็ชรฉุย    
จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 18/2556 ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 1/56 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย    
การตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 18 พ.ค. 56  
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษา นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 21 พ.ค. 56  
การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2556 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 20 มิ.ย. 56  
ประเมินประสิทธิผลในการนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติ ของสำนักงาน กศน. ปี 2556 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 27 พ.ค. 56  
ขอสำรวจข้อมูลกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 19 พ.ค. 56  
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 29 เม.ย. 56  
 เร่งรัดดำเนินการจัดหาหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย  20 พ.ค. 56   
จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 17/2556 ค่าหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย    

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
ภารกิจงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ/ส่ง หมายเหตุ
รายงานผลการจัดกิจกรรม กศน.สำหรับผู้สูงอายุ ปี 2556 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 25 ก.ย. 56  
ส่งสรุปรายงานผลการประเมิน กศน.ตำบล ในรอบ 1 ปี นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 24 ก.ย. 56  
นิเทศการประเมินสถานศึกษาพอเพียง นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 6 ส.ค. 56  
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 19 ส.ค. 56  
การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 6 ส.ค. 56  
การจัดกิจกรรม กศน. สำหรับผู้สูงอายุ นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 30 ก.ย. 56  
การตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 16 ก.ค. 56  
ส่งมาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2554 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 25 ก.ค. 56  
รายงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2556 ตามตัวชี้วัด 1.2.2 นายศรชัย  เพ็ชรฉุย เม.ย , มิ.ย. , ก.ย. 56  
ขอสำรวจข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 20 พ.ค. 56  
       


เข้าชม : 5879