[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 
ปฏิทินการดำเนินงาน / กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2555
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา

วันที่

โครงการ / กิจกรรม

สถานที่ดำเนินการ

หมายเหตุ

 25-30 มีนาคม 2559

 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

 กศน.อำเภอสิเกา

 

 1-30 เมษายน 2559

รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 

กศน.อำเภอสิเกา และกศน.ตำบลทุกแห่ง 

 

 3-13 พฤษภาคม 2559

ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าและใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2559  

 กศน.ตำบลทุกแห่ง 

 

 16 พฤษภาคม 2559

เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 /ปฐมนิเทศ/ลงทะเบียนนักศึกษาตกหล่น

 กศน.ตำบลทุกแห่ง 

 

1-5 พฤษภาคม 2559

แต่งตั้งคณะทำงานปฐมนิเทศนักศึกษา

กศน.อำเภอสิเกา

 

 16 พฤษภาคม 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษา/ลงทะเบียนนักศึกษาตกหล่น

ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา 

 

5-10 พฤษภาคม 2559

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกิจกรรม กพช. ภาคเรียนที่ 1/2559

กศน.อำเภอสิเกา

 

 11-13 พฤษภาคม 2559

โครงการเสริมหลักสูตรวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียน ศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน

ลานเลโอมสเตย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่  

 

15 พฤษภาคม 2559 - 25 กรกฏาคม 2559

นักศึกษาเสนอขออนุญาตทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)

กศน.อำเภอสิเกา

 

15 พฤษภาคม 2559 - 30 กรกฏาคม 2559

นักศึกษาเสนอขออนุญาตทำโครงงาน

กศน.อำเภอสิเกา

 

15-20 พฤษภาคม 2559

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงงานภาคเรียนที่ 1/2559

กศน.อำเภอสิเกา

 

1-10 มิถุนายน 2559

สั่งจำนวนข้อสอบรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก

กศน.อำเภอสิเกา

 

10-20 มิถุนายน 2559

สั่งจำนวนสมุดบันทึก กศน.-4 , กศน.-5 , กศน.-6

กศน.อำเภอสิเกา

 

15-20 มิถุนายน 2559

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสริมหลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์ ฯ

กศน.อำเภอสิเกา

 

 22,24 มิถุนายน 2559

โครงการเสริมหลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์ และภาษาไทยสู่อาเซียน

 ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา

 

 26 มิถุนายน 2559

โครงการเสริมหลักสูตร "ค่ายการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 

 บ้านเขากลม ม.7 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่

 

10-25 กรกฏาคม 2559

ออกข้อสอบรายวิชาเลือก

กศน.อำเภอสิเกา

 

1-20 สิงหาคม 2559

โครงการเสริมหลักสูตรกีฬาต้านยาเสพติด

สนามโรงเรียนบ้านบ่อหิน

 

22 สิงหาคม 2559

โครงการเสริมหลักสูตรติวเข้มเติมเต็มความรู้

ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา

 

 26 สิงหาคม 2559

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-net)  

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

นักศึกษาที่จะจบภาคเรียนที่ 1/2559 (หลักสูตร กศน. 2551) 

1 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559

บันทึกการทำกิจกรรม กพช.

กศน.อำเภอสิเกา

 

1 กันยายน 2559

นักศึกษานำเสนอโครงงานทุกกลุ่ม

ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา

 

5-9 กันยายน 2559

ส่งสมุดบันทึก กศน.-4 , กศน.-5 , กศน.-6

กศน.อำเภอสิเกา

 

5-9 กันยายน 2559

บันทึกคะแนนระหว่างภาค

กศน.อำเภอสิเกา

 

10-11 กันยายน 2559

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

 

 20 กันยายน 2559

ประกาศผลการสอบปลายภาค 

กศน.อำเภอสิเกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 เข้าชม : 2076