[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

      
 กศน.อำเภอปะเหลียน

1.  การขอหนังสือรับรองการจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     พุทธศักราช  2551  (ภาษาอังกฤษ)

2.  การขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.  การขอประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.  การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.  การขอประเมินความรู้และประสบการณ์เพื่อเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กรณีไม่มีเอกสารหลักฐานการศึกษา)

6.  การรับนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.  การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

 
 
 

    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 เข้าชม : 341
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05