[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

      
 
ข้อมูลพื้นฐาน และประวัติ ศูนย์ กศน.อำเภอปะเหลียน
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน 
 
2. ที่ตั้ง  หมู่ที่ 2   ถนนตรัง – สตูล    ตำบลบ้านนา   อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
        โทรศัพท์ 075 268 395   โทรสาร 075 268 394
       Website : http://trang.nfe.go.th/nfe11   E-Mail : nfe_11@hotmail.com
 
 
3. สังกัด   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
 
4. ประวัติความเป็นมา ของสถานศึกษา
4.1 ประวัติสถานศึกษา
               ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะเหลียน ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2536 ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดและให้บริการการศึกษานอกโรงเรียน การเพื่อส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน และ
การศึกษาตามอัธยาศัยตามความต้องการ และสภาพปัญหาของท้องถิ่น
          2. จัดและประสานงานให้มีศูนย์การเรียน หน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเป็นเครือข่ายบริหาร การศึกษานอกโรงเรียน ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง   และส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาของตนเองในลักษณะศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา วางแผนและบริหารการศึกษาต่อสมาชิกในชุมชน และ ระหว่างชุมชน
          3. สนับสนุนสิ่งจำเป็นในด้านต่าง ๆ ในการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนของเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนและบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
          4. กำกับดูแลตามรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน
          จังหวัดตรังได้แต่งตั้งให้ นายธัญญา พงศ์ภราดร อาจารย์ 2 ระดับ 6      มาทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะเหลียน            ตามคำสั่งจังหวัดตรังที่ 94/2537 ลงวันที่ 18 มกราคม 2537   โดยใช้อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอประเหลียน        และมีบุคลากรในขณะนั้น จำนวน 4 คน ดังนี้
           1. นายธัญญา   พงศ์ภราดร                        หัวหน้าศูนย์ฯ
           2. นายวินัย สุเหร็น                                  นักการภารโรง
           3. นางวาสนา ทองเหมือน                          ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
4. นายสัญชาติ เทพสุวรรณ                         ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
 
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะเหลียน      ได้ย้ายสำนักงานจากห้องสมุดประชาชนอำเภอปะเหลียน มาอยู่ตามสถานที่ปัจจุบัน เมื่อ 15 มิถุนายน 2544   โดยขอใช้อาคารเรียนโรงเรียนมิตรภาพที่ 147 (ยุบ) ตำบลบ้านนา จำนวน 3 ห้องเรียน ขนาด 243 ตารางเมตร จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา      
ต่อมาสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้แต่งตั้ง  นายธัญญา พงศ์ภราดร เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะเหลียน และได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองตรัง และได้แต่งตั้ง นางอรอุษา แสนเดช ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองตรัง ไปเป็น ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะเหลียน ตามคำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 710/2548 ลงวันที่  6  มิถุนายน   2548
           เมื่อมี พรบ.การส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอน 41 ก เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 มีผลให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะเหลียน   เปลียนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียนและตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเปลี่ยนเป็น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน     ในปัจจุบัน นางสาวอัจฉรา เชียงสอน เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน และมีบุคลากร ประเภทต่างๆ รวม 19 คน โดยจำแนกได้ดังต่อไปนี้ คือ (ข้อมูล แก้ใข ณ วันที่ 5  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
                     1. ข้าราชการครู                             2 คน
          2. ข้าราชการพลเรือน                       1 คน
          3. ลูกจ้างประจำ                             1 คน
          4. พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน)     3   คน
          5. พนักงานราชการ (ครู กศน.ตำบล)       10 คน
          6. ครูสอนคนพิการ                           2 คน
 
บุคลากรจำแนกประเภท    เพศ และวุฒิการศึกษา
 

                 ประเภท
                       เพศ
            
               วุฒิการศึกษา
        ชาย
        หญิง
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
บรรณารักษ์
นักจัดการทั่วไป
พนักงานราชการ (ครู อาสาฯ)
พนักงานราชการ (ครู กศน.ตำบล)
ครูสอนคนพิการ
           1
 

         
           1
           1
 

           1
           1
          
1        
           2
           9        
           2
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท , ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
รวม
19    คน
 
 
ข้าราชการครู    มีจำนวน 2 คน
           1.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์                ผู้บริหารสถานศึกษา
                ระดับการศึกษา ปริญญาโท              วิชาเอก การบริหารการศึกษา   
           2.  นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา         ครู คศ.1
               
ระดับการศึกษา ปริญญาโท              วิชาเอก การบริหารการศึกษา 
ข้าราชการพลเรือน   มีจำนวน 1 คน
           นางวัชรี     นายโท                บรรณารักษ์ ชำนาญการ
                ระดับการศึกษา ปริญญาตรี      วิชาเอก บรรณารักษศาสตร์
 
พนักงานราชการ   มีจำนวน 1 คน
          นางสาวจีรวรรณ ชูสังข์            นักจัดการทั่วไป
                ระดับการศึกษา ปริญญาตรี       วิชาเอก การบัญชี
พนักงานราชการ   มีจำนวน 3 คน
           1. นายขจรพงศ์   ศิริสม          ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
                 ระดับการศึกษา ปริญญาโท       วิชาเอก การบริหารการศึกษา
           2. นางไพรัตน์   จันทร์เกตุ       ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
                 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี       วิชาเอก การจัดการทั่วไป และ การศึกษานอกระบบ
           3. นางอิสรา นุชนุสิทธิ์          ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
                 ระดับการศึกษา ปริญญาโท       วิชาเอก การบริหารการศึกษา
ครูสอนคนพิการ มีจำนวน 1 คน
1. นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์   ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  วิชาเอก  บริหารทรัพยากรมนุษย์
           2. นางสาวดาวทิพย์  จำนงค์     ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี  วิชาเอก  บริหารทรัพยากรมนุษย์    
พนักงานราชการ (ครู กศน.ตำบล)  มีจำนวน 10 คน ดังนี้
 
ที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
กศน.ตำบล
ที่ตั้ง
1
นางจิราวรรณ แซ่จอง
- คบ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ปะเหลียน
ม. 5 ต.ปะเหลียน
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
2
นางสาวสุกัญญา ใจสมุทร
- ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ)
- ศษ.บ.(การศึกษานอกระบบ)
ท่าข้าม
ม.5 ต.ท่าข้าม
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
3
นางกรรตวรรณ รอดเข็ม
- ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ)
บ้านนา
ม.2 ต.บ้านนา
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
4
นางวีณา ฉิมเรือง
- ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ)
- ศษ.บ.(การศึกษานอกระบบ)
แหลมสอม
ม.1 ต.แหลมสอม
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5
นายชาญชัย เก้าเอี้ยน
- วท.บ.(เทคโนโลยีทางการเกษตร)
ทุ่งยาว
ม.1 ต.ทุ่งยาว
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
6
นางสาวจรรยา สุวรรณรัตน์
- บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
บางด้วน
ม.4 ต.บางด้วน
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
7
นางสาวอริสา ชูแก้ว
- บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
- ศษ.บ.(การศึกษานอกระบบ)
สุโสะ
ม. 9 ต.สุโสะ
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
8
นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์
- ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์)
- ศษ.บ.(การศึกษานอกระบบ)
ลิพัง
ม.5 ต.ลิพัง
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
9
นางสาวเพ็ญประภา นักฟ้อน
- คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
เกาะสุกร
ม.1 ต.เกาะสุกร
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
10
นางสาวทิพย์สุวรรณ ไหมหมาด - วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ท่าพญา
ม.4 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
 


เข้าชม : 2270
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05