[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
banner

ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี


 

  
ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนกันยายน 2564
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564   

ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนกันยายน 2564

เข้าชม : 547


ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:37:17
ศธ.0210.3004/633ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่องเบิกเงิยงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ กศน. ตำบลประจำเดือน สิงหาคมเป็นเงิน 2,200 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.47.150


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:39:36
ศธ.0210.3004/634ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่องเบิกเงิยงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ กศน. ตำบลประจำเดือน กันยายน เป็นเงิน 2,200 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.47.150


ความคิดเห็นที่ 3
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 12:09:41
ศธ.0210.3004/635 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่องเบิกเงิยงบประมาณ ค่าวัสดุ สำนักงาน เป็นเงิน 2,630 บาท ห้องสมุด
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.47.150


ความคิดเห็นที่ 4
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 12:12:12
ศธ.0210.3004/63ุ6 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่องเบิกเงิยงบประมาณ ค่าวัสดุ สำนักงาน เป็นเงิน 2,630 บาท ห้องสมุด
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.47.150


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 12:16:15
ศธ.0210.3004/63ุ7 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ส่งโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบ กลุ่มสนใจ 2564
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.47.150


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 12:41:17
ศธ.0210.3004/638 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าหนังสือ สื่อสำหรับห้องสมุดประจำวัน เป้นเงิน 6,375 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.47.150


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:21:36
ศธ.0210.3004/639ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณโครงการอบรมให้ความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.47.150


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:25:06
ศธ.0210.3004/639ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ล้างเงินยืม โครงการอบรมให้ความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:28:33
ศธ.0210.3004/640 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกงานงบประมาณ ค่าวารสาร เดือน มิถุนายน 64 ห้องสมุด เป็นเงิน810 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:32:06
ศธ.0210.3004/641ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกงานงบประมาณ ค่าวารสาร เดือน กรกฎาคม 64 ห้องสมุด เป็นเงิน810 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:35:10
ศธ.0210.3004/642ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ขเบิกงานงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน กรกฎาคม 64 ห้องสมุด เป็นเงิน310 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:38:11
ศธ.0210.3004/643ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ขเบิกงานงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน สิงหาคม 64 ห้องสมุด เป็นเงิน310 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:40:17
ศธ.0210.3004/644ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ขเบิกงานงบประมาณ ค่าวารสาร เดือน สิงหาคม 64 ห้องสมุด เป็นเงิน400 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:43:06
ศธ.0210.3004/645ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ขเบิกงานงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน กันยายน 64 ห้องสมุด เป็นเงิน300 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:35:36
ศธ.0210.3004/646ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ขเบิกงานงบประมาณ ค่าวัสดุดโครงการให้ความรู้เกั้นวกับสมุนไพร สู้ภัยโควิด เป็น6,025 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 16
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:45:56
ศธ.0210.3004/647ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ขเบิกงานงบประมาณ ค่าวัสดุดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับต้านโควิด เมล็ด เป็นเงิน 5,375 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 17
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:50:30
ศธ.0210.3004/648ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ขเบิกงานงบประมาณ ค่าคู่มือการสอน n-net เป็นเงิน 31,050 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 18
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:15:07
ศธ.0210.3004/649 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายโครงการศูนย์ฝึกอ่าชีพชุมชน เป็นเงิน 3,3000 [บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:19:35
ศธ.0210.3004/650 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายโครงการศูนย์ฝึกอ่าชีพชุมชน รูปแบบ ชั้นเรียน เป็นเงิน 17,000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 20
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:21:57
ศธ.0210.3004/650 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายโครงการศูนย์ฝึกอ่าชีพชุมชน รูปแบบ ชั้นเรียน เป็นเงิน 17,000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 21
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:47:01
ศธ.0210.3004/651 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ขอยืมเงิน งปม. โครงการวันที่ระลึกแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน2564 จำนวน 21,840 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.47.150


ความคิดเห็นที่ 22
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:22:47
ศธ.0210.3004/652 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร 1 อำเภอ 1 อาชีพ ธุรกิจขนมไทย
กศน.ตำบลปะเหลียน เป็ฯเงิน 5600 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.47.150


ความคิดเห็นที่ 23
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:39:32
ศธ.0210.3004/653 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกประมาณค่าจ้าง้กมาตัดหญ้า ห้องสมุดเป็นเงิน 1,500 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.47.150


ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:42:34
ศธ.0210.3004/654ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกประมาณค่าจ้าง้กมาตัดหญ้า เดือน มิถุนายนห้องสมุดเป็นเงิน 1,500 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.47.150


ความคิดเห็นที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 14:46:07
ศธ0210.3004/655ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกประมาณค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการประจำเดือน กันยายน64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.172.131.36


ความคิดเห็นที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:21:15
ศธ0210.3004/656 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
เรื่อง ส่งรายชื่อลูกเสือจิตอาสา
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.172.131.36


ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:05:53
ศธ0210.3004/657 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกประมาณค่าวัสดุโครงการคุณธรรมอิสลามเป็น 1,600 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:33:31
ศธ0210.3004/658 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกประมาณค่าวัสดุโครงการคุณธรรมนำความรู้ ห่างไกลยาเสพติด
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:45:17
ศธ0210.3004/659 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกประมาณค่าวัสดุโครงการอบรมให้ความรู้การท้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เป็นเงิน 3,960 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:47:19
ศธ0210.3004/660 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกประมาณค่าวารสาร เดือน กันยายน 2564
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:41:02
ศธ0210.3004/661 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณโชคดี เพชรหวล
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:43:30
ศธ0210.3004/662 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุุ่งปาหนัน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 33
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:45:28
ศธ0210.3004/663 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นายอนันต์ จรณโยธิน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 34
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:47:04
ศธ0210.3004/664 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นางปราณี แสงศักดิ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 18:12:43
ธ0210.3004/6665 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกประมาณค่าวัสดุโครงการวินัยจราจร เป็นเงิน 3,960 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.172.131.36


ความคิดเห็นที่ 36
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 18:13:25
ศธ0210.3004/665 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกประมาณค่าวัสดุโครงการวินัยจราจร เป็นเงิน 3,960 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.172.131.36


ความคิดเห็นที่ 37
ศุกร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:08:25
ศธ0210.3004/666ลงวันที่ 3กันยายน 2564
เรื่อง สรุปผลโครงกาชาด
เรียน ผอ.สำนักงานยุวกาชาดศธ0210.3004/665 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกประมาณค่าวัสดุโครงการวินัยจราจร เป็นเงิน 3,960 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 182.52.25.135


ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:28:13
ศธ0210.3004/667 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเงินงบประมาณค่าตอบแทนครู ศรช ประจำเดือน กันยายน
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 39
ศุกร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:33:18
ศธ0210.3004/668 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าจัดการศึกษาทักษะชีวิตเป็นเงิน 7,700 บาท

เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 40
ศุกร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:36:43
ศธ0210.3004/669 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าจัดการศึกษาตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเงิน9,700 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 41
ศุกร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:41:44
ศธ0210.3004/670 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุชุดทำเจลแอลกอฮอล์เป็นเงิน
15,050 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 42
ศุกร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:51:32
ศธ0210.3004/671 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจัดจ้างประบรมฉายาลักษณฺ์ เป็นเงิน 4,000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 43
เสาร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10:46:38
ศธ0210.3004/672 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าอินเทอร์เน็ต กศน.ปล และ หสม.ปล
เดือน ส.ค.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.62.100


ความคิดเห็นที่ 44
เสาร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10:47:55
ศธ0210.3004/673 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าอินเทอร์เน็ต กศน.ปล และ หสม.ปล
เดือน ก.ย.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.62.100


ความคิดเห็นที่ 45
เสาร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:32:44
ศธ0210.3004/674 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน มิถุนายน 64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.62.100


ความคิดเห็นที่ 46
เสาร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:34:18
ศธ0210.3004/674 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 440 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 47
เสาร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:38:24
ศธ0210.3004/675 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 440 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.62.100


ความคิดเห็นที่ 48
เสาร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:42:46
ศธ0210.3004/675ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการเป็นเงิน 440 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 49
เสาร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:46:52
ศธ0210.3004/676 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำมัน เดือน ส.ค. 64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.62.100


ความคิดเห็นที่ 50
เสาร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 14:37:03
ศธ0210.3004/677 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒืการศึกษา
เรียน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 51
เสาร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:07:02
ศธ0210.3004/678 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าซ่อมโน็ตบุุ็กเป็นเงิน 500 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.62.100


ความคิดเห็นที่ 52
เสาร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:30:29
ศธ0210.3004/679 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล เป็นเงิน 5,000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.62.100


ความคิดเห็นที่ 53
เสาร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:23:18
ศธ0210.3004/680ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าทำป้ายไวนิล การทำเจลเป็นเงิน 3,269บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.62.100


ความคิดเห็นที่ 54
เสาร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:26:32
ศธ0210.3004/681ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโครงการศูนย์ฝึก เป็นเงิน 5,600บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.62.100


ความคิดเห็นที่ 55
เสาร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:40:05
ศธ0210.3004/682ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่านในการทำกิจกรรมปรัญญาศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 2,100บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.62.100


ความคิดเห็นที่ 56
เสาร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:49:00
ศธ0210.3004/683ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ขออนุเคราะห์วิทยากร
เรียน ผอ.รักษาความมั่นคงจังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.62.100


ความคิดเห็นที่ 57
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09:48:23
ศธ0210.3004/684 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง ล้างเงินยืมโครงการวินัยจราจร
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.180.241


ความคิดเห็นที่ 58
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:36:45
ศธ0210.3004/685 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกค่าวัสดุพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้แอพพลิเคชั่นอย่างปลอดภัย ไตรมาส4 กศน.ตำบล 4 แห่ง เป็นเงิน 8000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.180.241


ความคิดเห็นที่ 59
จันทร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:26:14
ศธ0210.3004/686 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกค่าจ้างเหมาทำป้าย กศน.ตำบลบางด้วน เป็นเงิน 4950 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.62.225


ความคิดเห็นที่ 60
จันทร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:28:49
ศธ0210.3004/687 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกจัดการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ กศน.ตำบลบ้านนา เป็นเงิน 4500 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.62.225


ความคิดเห็นที่ 61
จันทร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:30:14
ศธ0210.3004/688 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกจัดการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาทำป้าย กศน.ตำบลเกาะสุกร เป็นเงิน 4950 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.62.225


ความคิดเห็นที่ 62
จันทร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:25:14
ศธ0210.3004/689ลงวันที่ 6 กันยายน 2564
เรื่อง การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น 2565
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.62.225


ความคิดเห็นที่ 63
อังคาร ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:09:55
ศธ0210.3004/690 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวัสดุ ค่ายวิชาการ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.61.20


ความคิดเห็นที่ 64
อังคาร ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:46:15
ศธ0210.3004/691 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผอ.ร.ร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 65
อังคาร ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:23:01
ศธ0210.3004/692 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุุ่งยาวผดุฃศิษย์
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 125.27.61.20


ความคิดเห็นที่ 66
อังคาร ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:48:28
ศธ0210.3004/693 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร กศน.ตำบลท่าข้าม
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.61.20


ความคิดเห็นที่ 67
อังคาร ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:50:32
ศธ0210.3004/694 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร กศน.ตำบลทุ่งยาว 5000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.61.20


ความคิดเห็นที่ 68
อังคาร ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:52:10
ศธ0210.3004/695 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร กศน.ตำบลปะเหลียน 5936 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.61.20


ความคิดเห็นที่ 69
พุธ ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09:00:48
ศธ0210.3004/696 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร กศน.ตำบลท่าพญา4900 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.174.217.132


ความคิดเห็นที่ 70
พุธ ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:52:28
ศธ0210.3004/698 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564
เรื่อง สรุปวันลา เดือน สิงหาคม
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาว ัลย์ ชายภักคร์    ไอพี : 118.174.217.132


ความคิดเห็นที่ 71
พุธ ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:25:18
ศธ0210.3004/699 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564
เรื่อง ล้างเงินยืมโครงการค่ายวิชาการ 4-5 ก.ย.64 เป็นเงิน 32,880 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.174.217.132


ความคิดเห็นที่ 72
พุธ ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:27:22
ศธ0210.3004/700 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564
เรื่อง ค่าวัสดุโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 10ก.ย.64 เป็นเงิน 3,095 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.174.217.132


ความคิดเห็นที่ 73
พุธ ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 18:06:02
ศธ0210.3004/701 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564
เรื่อง ยืมเงินโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นเงิน 16,440 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.174.217.132


ความคิดเห็นที่ 74
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:53:36
ศธ0210.3004/702ลงวันที่ 8 กันยายน 2564
เรื่อง ขออนุมัติโครงศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุุมสนใจ เพิ่มเติม
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.58.164


ความคิดเห็นที่ 75
ศุกร์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 08:40:40
ศธ0210.3004/703 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกค่าน้ำปะปา หสม. เดือน 9/64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.181.17


ความคิดเห็นที่ 76
ศุกร์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 08:41:54
ศธ0210.3004/704 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกค่าน้ำปะปา กศน.ปล. เดือน 9/64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.181.17


ความคิดเห็นที่ 77
ศุกร์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 08:43:52
ศธ0210.3004/705 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกค่าวัสดุสำนักงาน
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.181.17


ความคิดเห็นที่ 78
ศุกร์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 08:45:12
ศธ0210.3004/706 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกค่าถ่ายเอกสารค่ายวิชาการ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.181.17


ความคิดเห็นที่ 79
ศุกร์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:48:19
ศธ0210.3004/707ลงวันที่ 9 กันยายน 2564
เรื่อง ขอคืนเงินงบประมาณ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.181.17


ความคิดเห็นที่ 80
ศุกร์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 14:57:44
ศธ0210.3004/708ลงวันที่ 10 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 ค่าวัสดุ/ป้ายโครงการวันที่ระลึกแห่งการรู้หนังสือ 2400 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.181.17


ความคิดเห็นที่ 81
ศุกร์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 14:59:18
ศธ0210.3004/709ลงวันที่ 10 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 ค่าวัสดุผู้ไม่รู้หนังสือ 3850 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.181.17


ความคิดเห็นที่ 82
ศุกร์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:26:17
ศธ0210.3004/710 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 อำเภ 1 อาชีพ
กศน.บ้านนา/บางด้วน 12,000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง

โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.181.17


ความคิดเห็นที่ 83
ศุกร์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:27:38
ศธ0210.3004/711 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.ชั้นเรียน ต.สุโสะ
เป็นเงิน 10800 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.181.17


ความคิดเห็นที่ 84
จันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:33:39
ศธ0210.3004/712 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.(สนใจ)ต.บ้านนา
เป็นเงิน 2400 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.175.220.207


ความคิดเห็นที่ 85
จันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:40:19
ศธ0210.3004/713 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 อาหาร/วิทยากร โครงการเรียนรู้แอพพลิเคชั้น
เป็นเงิน 12000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.175.220.207


ความคิดเห็นที่ 86
จันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:42:13
ศธ0210.3004/714 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 จ้างเหมาทำอาหาร โครงการวันที่ระลึก 8 ก.ย.64
เป็นเงิน 21840 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.175.220.207


ความคิดเห็นที่ 87
จันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:18:21
ศธ0210.3004/715 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.(อาชีพ)
ธุรกิจการทำขนมอบ กศน.ตำบ้านนา 10800 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.175.220.207


ความคิดเห็นที่ 88
จันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:01:55
ศธ0210.3004/716 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 ค่าวัสดุศฝช.(อาชีพ) 4 ตำบล
ธุรกิจการทำขนมอบ3 กลุ่มของ กศน.ตำบ้านนา/สุโสะ/ปะเหลียน
เป็นเงิน20000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.175.220.207


ความคิดเห็นที่ 89
จันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:41:07
ศธ0210.3004/717 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกค่าวัสดุศฝช.(สนใจ) 10 ตำบลและ 1 ศรช.
เป็นเงิน 21,800 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.175.220.207


ความคิดเห็นที่ 90
จันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:43:34
ศธ0210.3004/718 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกค่าวัสดุศฝช.(1อำเภอ 1 อาชีพ)
เป็นเงิน 7,250 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.175.220.207


ความคิดเห็นที่ 91
จันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:44:43
ศธ0210.3004/719 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกค่าวัสดุ ศฝช.(ชั้นเรียน)
เป็นเงิน 20,000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.175.220.207


ความคิดเห็นที่ 92
อังคาร ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10:48:38
ศธ0210.3004/720 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.(ชั้นเรียน)การทำไหมพรมฯ
กศน.ต.แหลมสอม เป็นเงิน 11,045 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.178.56


ความคิดเห็นที่ 93
อังคาร ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:27:04
ศธ0210.3004/721 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
เรื่อง ล้างเงินยืมประวัติศาสตร์ชาติไทย 14 ก.ย. 64 เป็นเงิน 16,440 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.25.178.56


ความคิดเห็นที่ 94
อังคาร ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:29:40
ศธ0210.3004/722 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.(สนใจ)5 กลุ่ม สุโสะ/ทุ่งยาว/แหลมอม เป็นเงิน 5,600 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.178.56


ความคิดเห็นที่ 95
อังคาร ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:59:18
ศธ0210.3004/723 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.(ชร) ต.ปะเหลียน
เป็นเงิน 10800 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.178.56


ความคิดเห็นที่ 96
อังคาร ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 12:12:51
ศธ0210.3004/724 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าอาหารว่างและป้าย สังคมชุมชน การทำเจลแลัน้ำยาล้างจาน
เป็นเงิน 6750 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.25.178.56


ความคิดเห็นที่ 97
อังคาร ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 12:27:51
ศธ0210.3004/725 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
เรื่อง ล้างเงินยืมพัฒนาผู้เรียน การประกวดโครงงาน
เป็นเงิน 5500 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.178.56


ความคิดเห็นที่ 98
อังคาร ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 14:26:47
ศธ0210.3004/726 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.(สนใจ) 6 กลุ่ม 3 ตำบล
เป็นเงิน 6,600 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.178.56


ความคิดเห็นที่ 99
อังคาร ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:03:02
ศธ0210.3004/727 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกค่าวัสดุโครางการประวัติศาสตร์ฯ
เป็นเงิน 660 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.178.56


ความคิดเห็นที่ 100
อังคาร ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:49:16
ศธ0210.3004/728 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 125.25.178.56


ความคิดเห็นที่ 101
อังคาร ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 18:21:10
ศธ0210.3004/729ลงวันที่14 กันยายน 2564
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 102
พุธ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09:49:55
ศธ0210.3004/730 ลงวันที่14 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกค่าวัสดุ ศฝช.(สนใจ)เจลแอลกอฮอล์
เป็นเงิน 8,000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.180.228


ความคิดเห็นที่ 103
พุธ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09:51:49
ศธ0210.3004/731 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกค่า ศฝช.(สนใจ)เกาะสุกร/ศรช.
เป็นเงิน 4,400 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.180.228


ความคิดเห็นที่ 104
พุธ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10:53:11
ศธ0210.3004/732 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกค่าโทรศัพท์ หสม.เดือน ส.ค.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.180.228


ความคิดเห็นที่ 105
พุธ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 14:24:31
ศธ0210.3004/733 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564
เรื่อง การส่งแบบประเมินการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.25.180.228


ความคิดเห็นที่ 106
พุธ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:01:43
ศธ0210.3004/734 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าทำป้าย กศน.อำเภอปะเหลีียน 2500
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.180.228


ความคิดเห็นที่ 107
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:11:44
ศธ0210.3004/735 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าหมึก 12,300 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.179.194


ความคิดเห็นที่ 108
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:13:20
ศธ0210.3004/736 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าวัสดุในการสอบ 1/64 29,205 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.179.194


ความคิดเห็นที่ 109
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:51:54
ศธ0210.3004/737 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุมิการศึกษา
เรียน ผอ.กศน.อำเภอย่านตาขาว
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.25.179.194


ความคิดเห็นที่ 110
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:32:11
ศธ0210.3004/738 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.25.179.194


ความคิดเห็นที่ 111
ศุกร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10:58:27
ศธ0210.3004/739 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์พื้นฐาน กศน.ปล. เดือน ส.ค.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.181.14


ความคิดเห็นที่ 112
ศุกร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:22:03
ศธ0210.3004/740 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าวัสดุ ฝึกอาชีพกลุ่มสนกศน.ปล. งบประมาณเพิ่มเติมจำนวน11,000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.181.14


ความคิดเห็นที่ 113
ศุกร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:51:35
ศธ0210.3004/741 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564
เรื่อง ส่งใบเสร็จร้านค้า ครั้งที่ 24
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.181.14


ความคิดเห็นที่ 114
ศุกร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:57:11
ศธ0210.3004/742 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ เดือน ส.ค.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.181.14


ความคิดเห็นที่ 115
ศุกร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:06:38
ศธ0210.3004/743 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564
เรื่อง ส่งปัจจัยพระราชทานกฐ ินพระราช ทาน
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาว ัลย์ ชายภักคร์    ไอพี : 118.173.181.14


ความคิดเห็นที่ 116
ศุกร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:44:58
ศธ0210.3004/747 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.(สนใจ)เพิ่มเติม 11 กลุ่ม
เป็นเงิน 12,000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.181.14


ความคิดเห็นที่ 117
ศุกร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:13:09
ศธ0210.3004/745 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ปี งปม.2564
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.181.14


ความคิดเห็นที่ 118
ศุกร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:20:24
ศธ0210.3004/746 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564
เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุรภาพชีวิต
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 119
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:20:21
ศธ0210.3004/747 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติราชการนอกเวลาปกติ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 120
จันทร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:05:01
ศธ0210.3004/748 ลงวันที่ 20กันยายน 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ก.ย.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.67.43


ความคิดเห็นที่ 121
จันทร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:10:21
ศธ0210.3004/749 ลงวันที่ 20กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกวัสดุสนามสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1560 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.67.43


ความคิดเห็นที่ 122
จันทร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:43:12
ศธ0210.3004/750 ลงวันที่ 20กันยายน 2564
เรื่อง ส่งใบเสร็จ/บิลเงินสด ร้านค้า ครั้งที่ 25
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.67.43


ความคิดเห็นที่ 123
จันทร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:44:23
ศธ0210.3004/751 ลงวันที่ 20กันยายน 2564
เรื่อง ส่งใบเสร็จ/บิลเงินสด ร้านค้า ครั้งที่ 26
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.67.43


ความคิดเห็นที่ 124
จันทร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 12:25:36
ศธ0210.3004/752 ลงวันที่ 20กันยายน 2564
เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการสอบปลายภาค เร ียน 1/ุ64
เรียน พ.ท.ธนวัฒน์ สวยสกกุลรัตน์
โดย : สุดาว ัลย์ ชายภักคร์    ไอพี : 118.173.67.43


ความคิดเห็นที่ 125
จันทร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:30:30
ศธ0210.3004/753 ลงวันที่ 20กันยายน 2564
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.67.43


ความคิดเห็นที่ 126
จันทร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:55:09
ศธ0210.3004/754 ลงวันที่ 20กันยายน 2564
เรื่อง ส่งแผนการใช้เงิน รายหัว 2564
เรียน เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาว ัลย์ ชายภักคร์    ไอพี : 118.173.67.43


ความคิดเห็นที่ 127
จันทร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16:16:23
ศธ0210.3004/755 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ64 กิจกรรมดำเนินการสอบปลายภาคเรียน1/2564
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.67.43


ความคิดเห็นที่ 128
พุธ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 12:47:40
ศธ0210.3004/756 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564
เรื่อง การขอประมาณการเงินอุดหนุนรายหัวนักศุึกษาพิการ 2565
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาว ัลย์ ชายภักคร์    ไอพี : 1.10.155.147


ความคิดเห็นที่ 129
จันทร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09:50:57
ศธ0210.3004/757 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564
เรื่อง ยืมเงิน งปม.64 ค่าดำเนินการสอบ 1/2564 จำนวน 85460 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.45.196


ความคิดเห็นที่ 130
จันทร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:53:47
ศธ0210.3004/758 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าไปตรวจกระดาษคำตอบ 1/64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 131
จันทร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:57:39
ศธ0210.3004/759 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564
เรื่อง ขอใช้สถานที่ดำเนินการสอบ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 132
จันทร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:16:50
ศธ0210.3004/760 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564
เรื่อง ส่งแบบประเมินศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2564
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.45.196


ความคิดเห็นที่ 133
อังคาร ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 12:29:11
ศธ0210.3004/761ลงวันที่ 28กันยายน 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้คัดกรองโควิต
เรียน ผอ.โรงพยาบาลประจำตำบลทุ่งยาว
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.134.4


ความคิดเห็นที่ 134
อังคาร ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:00:07
ศธ0210.3004/762ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสนามสอบ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.134.4


ความคิดเห็นที่ 135
พุธ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:45:44
ศธ0210.3004/763ลงวันที่ 29กันยายน 2564
เรื่อง ส่งใบเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.174.217.205


ความคิดเห็นที่ 136
พุธ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15:49:13
ศธ0210.3004/764ลงวันที่ 29กันยายน 2564
เรื่อง ส่งใบเสร็จรับเงิน
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.174.217.205


ความคิดเห็นที่ 137
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10:56:45
ศธ0210.3004/765ลงวันที่ 29กันยายน 2564
เรื่อง การดำเนินการสอบ
เรียน นายอำเภอปะเหลียน
โดย : ส    ไอพี : 125.27.56.12


ความคิดเห็นที่ 138
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:13:25
ศธ0210.3004/766 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564
เรื่อง ส่งใบเสร็จ/บิลเงินสดร้านค้า
เรียน ผอ.สนง.กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.56.12


ความคิดเห็นที่ 139
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:39:11
ศธ0210.3004/767 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564
เรื่อง ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ คัดกรองโควิต
เรียน ผอ.โรงพยาบาลชุมชนตำบลปะเหลียน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.56.12


ความคิดเห็นที่ 140
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:10:45
ศธ0210.3004/768ลงวันที่ 30 กันยายน 2564
เรื่อการดำเนินการสอบ
เรียน นายอำเภอปะเหลียน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.56.12


ความคิดเห็นที่ 141
จันทร์ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:45:08
ศธ0210.3004/769 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผอ.โรงเรียนคันธพิทยาคาร
โดย : นางกรรตวรรณ รอดเข็ม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 142
จันทร์ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:19:27
ศธ0210.3004/770 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564
เรื่อง ส่งกระดาษคำตอบสอบวัดผลปลายภาค กศน.อ.กะทู้
เรียน ผอ.กศน.อ.กะทู้
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.25.179.26

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@trang.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05